ABO-Group Environment Halfjaarcijfers 2023

Gent, 14 september 2023 – 18.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten eerste halfjaar 2023

  • ABO-GROUP zet haar groeipad verder en ziet haar totale omzet opnieuw stijgen met 10% tot 40,4 miljoen euro, onder andere dankzij een sterke organische groei van 14% in België en  de integratie van de recente acquisities SEGED en DynaOpt in Frankrijk
  • Operationele marges en nettoresultaat onder druk ingevolge uitdagende (bouw)marktomstandigheden in Frankrijk en Nederland, alsook de impact van de stijgende rente
  • Robuste schuld- en solvabiliteitsratio’s bieden een sterke basis voor de verdere uitbouw van de acitviteiten

Vooruitzichten

  • Goed gevuld orderboek voor de tweede jaarhelft – verdere aantrekking van de Europese mijnbouwsector verwacht om de geotechnische activiteiten te ondersteunen
  • Integratie van de twee Franse en twee Belgische overnames zal de kruisbestuiving binnen de groep verder versterken
  • Blijvende focus op M&A om de organische groei bijkomend te ondersteunen
  • Huidige tendens brengt de kaap van “100 miljoen euro omzet eind 2025” sneller in beeld

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment: “Ik ben trots te zien hoe ABO-GROUP er de eerste jaarhelft van 2023 in is geslaagd om, ondanks de uitdagende omstandigheden, haar groeitraject verder te zetten en opnieuw een recordomzet neer te zetten. Dit alles realiseerden we dankzij de recente overnames van SEGED en DynaOpt én de toenemende vraag naar PFAS-onderzoek in België. Hoewel de gestegen personeelskosten en verdere indexatie van de bredere kostenbasis onze marges onder druk zetten, leverden onze activiteiten in de eerste zes maanden opnieuw een solide operationale cash-flow op. Bovendien oogt de tweede jaarhelft positief: onze goedgevulde orderboeken in combinatie met de in juli aangekondigde overnames van het innovatief landmeetbedrijf MEET HET en de Tiense bodemsanerings-deskundige Rimeco geven ons een solide basis voor de komende maanden. Zowel in onze milieutak als in onze geotechnische activiteiten zorgen de overgenomen Franse en Belgische entiteiten voor een bijkomende boost via het gecombineerde dienstenpallet dat we onze klanten kunnen aanbieden. We zijn er van overtuigd dat we hierdoor kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag naar diensten in het kader van klimaatverandering, energietransitie en de algemene verbetering van onze leefomgeving.”

in 000€   1H2023   1H2022   % verandering
Omzet   39 886   36 354   9,7%
Totaal bedrijfsopbrengsten   40 353   36 758   9,8%
EBITDA1   4 619   5 418   -14,8%
Afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies   -3 024   -3 299   -8,3%
Operationele winst   1 595   2 120   -24,8%
Financieel resultaat   - 493   - 346   42,2%
Winst voor belastingen   1 102   1 773   -37,9%
Netto winst    666   1 242   -46,4%
Totaal resultaat    668   1 252   -46,6%
Winst per aandeel voor de aandeelhouders   0,06   0,12   -46,6%
Netto kasstroom uit operationele activiteiten    794   - 84   -
             
in 000€   1H2023   FY2022   % verandering
Totaal eigen vermogen   22 428   21 760   3,1%
Netto financiële schuld   14 642   10 639   37,6%
Balanstotaal   72 114   70 761   1,9%

 1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies

Hoogtepunten HY 2023
Combinatie van solide organische groei en externe expansie resulteert opnieuw in 10% omzetgroei
De acquisities van DynaOpt en SEGED droegen elk respectievelijk 6 en 4,5 maanden bij aan de resultaten van ABO-GROUP, goed voor 1,7 miljoen euro omzet. Samen met de niet eerder geconsolideerde delen van de in 2022 overgenomen handelsfondsen van Geo-Supporting en Colsen zorgen de acquisities zo voor 5,2% groei ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2022. Daarnaast wisten ook de bestaande entiteiten hun activiteiten met 4,2% uit te breiden, waardoor de totale bedrijfsopbrengsten van ABO-GROUP in de eerste zes maanden van 2023 40,4 miljoen euro bedroegen, een groei van 10% ten opzichte van het resultaat een jaar eerder.

Zowel in de Nederlandse als de Franse markt stond Geotechniek onder druk. Dankzij de overname van DynaOpt en de residuele impact van Geo-Supporting wist deze tak nog een groei van 3% te realiseren tot 21,5 miljoen euro (20,9 miljoen euro in 1H 2022). Na correctie voor het effect van de voormelde overnames, kenden de geotechnische activiteiten echter een negatieve groei van -0,5%. De acquisitie van SEGED en laatste maanden van Colsen stonden voor een omzettoename van de Milieuactiviteiten van 11%. Bovendien was er in dit segment een sterke organische groei van 7% waardoor de milieuactiviteiten de eerste jaarhelft afsloten met een omzet van 18,8 miljoen euro, 18% hoger dan de 15,9 miljoen euro in 1H 2022. Hierdoor stijgt het aandeel van de milieutak van 43% naar 47%.

Op niveau van de Franse activiteiten vertegenwoordigt de omzetbijdrage van SEGED en DynaOpt een stijging van 8%. Organisch was er een toename van 3% -  tewijl de adviesverlenende diensten van o.a. ABO-INNOGEO en ABO-Geo+ Environnement sterk presteerden en mooie groei lieten noteren, hadden de veldwerk- en boorafdelingen van Geosonic en ABO-ERG Géotechnique te kampen met prijsdruk en een aantal projectgerelateerde wijzigingen in timing. Samen resulteert dit in een mooie omzetstijging van 12%.

Dankzij de aanhoudende vraag naar ondersteuning in het kader van de PFAS-dossiers en de boost in de markt van asbestonderzoeken in gevolge de aangescherpte regelgeving, zagen de milieudivisies van ABO NV en Translab hun omzet toenemen met maar liefst 16%. Ook op geotechnisch vlak, wist Geosonda haar acitivteiten uit te breiden, met een mooie groei van 7% als resultaat. Samen resulteert dit in een totale groei van 14% voor de Belgische activiteiten naar een totale omzet van 12,8 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2023 (versus 11,2 miljoen euro in de eerste jaarhelft vorig jaar).

Ook in Nederland wisten de milieukundig diensten van ABO-Milieuconsult en Sialtech te profiteren van een solide vraag naar (begeleiding bij) bodemonderzoeken. De problemen in de woningbouw ten gevolge van de stijging van bouwmaterialen en rentes evenals de stikstofproblematiek zetten dan weer druk op de adviespoot en het geotechnisch onderzoek in de eerste jaarhelft. Ondanks de bijdrage van de niet eerder geconsolideerde resultaten van de acquisities van Colsen en Geo-Supporting (goed voor een groei van 3%), daalde de totale Nederlandse omzet van 6,4 miljoen euro naar 6,1 miljoen euro, een daling van 5% ten opzichte van 2022 (8% organisch).

Operationele marges en netto-resultaat onder druk
De sterk concurrentiële geotechnische markt in Frankrijk en de zwakkere Nederlandse woningmarkt maken dat de loonkoststijgingen en bredere kostenindexaties niet één-op-één doorgerekend kunnen worden aan de klanten. Bijgevolg komen de operationele marges onder druk te staan: de EBITDA voor de eerste zes maanden van 2023  komt uit op 4,6 miljoen euro, 15% lager dan de 5,4 miljoen euro uit dezelfde periode een jaar eerder. De afschrijvingen en provisies nemen licht af van 3,3 naar 3,0 miljoen euro, hoofdzakelijk omwille van de specifieke voorziening ten belope van 0,5 miljoen euro met betrekking tot een juridisch geschil van ABO Logistics in de eerste jaarhelft van vorig jaar.

Hoewel ABO-GROUP actief haar financiële schulden wist te reduceren met 3,0 miljoen euro, steeg het financieel resultaat van 0,3 miljoen euro naar 0,5 miljoen euro ten gevolge van de sterke toename in de rentevoeten. Als gevolg van al deze elementen, ziet ABO-GROUP haar nettowinst dalen van 1,2 miljoen euro (0,12 euro per aandeel) naar 0,7 miljoen euro (0,06 euro per aandeel).

Cash-flow-generatie en schuldpositie onder controle ondanks margedruk
Ondanks bovenvermelde margedruk wist de groep een robuuste operationele cash-flow te realiseren van 0,8 miljoen euro (versus -84 duizend euro in de eerste helft van 2022), mede dankzij het beheersen van de jaarlijkse seizoensgebonden stijging van het werkkapitaal tot 3,0 miljoen euro (5,0 miljoen in de eerste 6 maanden van 2022).

In gevolge de investeringen van ABO-GROUP, zowel de overnames van SEGED en DynaOpt die met eigen cash-middelen gefinancieerd werden, als de verdere opbouw van het werkkapitaal en vaste activa, stijgt de netto financiële schuld van 10,6  miljoen euro per einde 2022 naar 14,6 miljoen euro. De geannualiseerde schuldgraad stijgt naar 1,6x ten opzichte van de EBITDA (1,1x eind 2022) blijft gezond en biedt de groep de ruimte om verder te investeren in activa en/of acquisities.

Per einde juni 2023 bedroeg het balanstotaal 72,1 miljoen euro, een stijging van 2% ten opzicht van de 70,8 miljoen euro op jaareinde 2022. Aan actiefzijde reflecteert dit voornamelijk de recente acquisities, evenals voornoemde groei in het werkkapitaal die echter grotendeels gecompenseerd wordt door de afname van de cashpositie, terwijl op het passief de lange-termijnschulden en handelsschulden toenemen, gedeeltelijk gemitigeerd door de afname van de korte-termijn schulden. Het totaal eigen vermogen bedraagt 22,4 miljoen euro, een stijging met 0,7 miljoen euro gerealiseerd resultaat over het eerste gedeelte van 2023. De eigen vermogensratio klopt af op 31,1% (versus 30,8% eind vorig jaar).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn aansluitend opgenomen in de pdf.

Vooruitzichten
Positieve outlook voor de tweede jaarhelft, en bevestiging van 2025 plan

Dankzij ABO-GROUP’s gediversifieerde product-aanbod en een aantal grote raamwerkcontracten zijn de orderboeken van de meeste entiteiten voor de komende maanden goed gevuld. Met name wordt verwacht  dat de verdere ontwikkelingen in de Europese mijnbouwsector de herneming van de geotechnische activiteiten zullen ondersteunen. Op deze basis verwacht het management de omzetgroei in de tweede jaarhelft te kunnen bestendigen. Daarnaast zal er verder ingezet worden op interne efficiëntie en kostoptimalisatie om de margedruk binnen de operationele entiteiten te verlichten. Daarbij zal er echter steeds geïnvesteerd blijven worden, zowel in mensen, activa en externe overnames om de groei op een duurzame manier te kunnen verwezenlijken.

Dankzij de mooie organische en externe groei in combinatie met de positieve vooruitzichten voor de komende periode, ligt ABO-GROUP perfect op schema voor haar plan om uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen.

Financiële kalender
28/03/2024 : Jaarcijfers 2023
29/05/2024 : Algemene Vergadering

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag
Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2023, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-GROUP
ABO-GROUP is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                                                                                        
CEO ABO-GROUP Environment NV                                                                
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                                              
T +32 496 59 88 88 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

in € 000 1H 2022 1H 20212 % changeRevenue 36,354 31,131 16.8%Total operating income 36,758 31,752 15.8%EBITDA1 5,418 3,905 38.8%Depreciation, impairments and provisions -3,299 -2,541 29.8%Operating profit 2,120 1,364 55.4%Financial result -346 -291 19.0%Profit before tax 1,773 1,073 65.3%Net profit 1,242  359 245.9%Total result 1,252  494 153.3%Earnings per share for the shareholders 0.12 0.05 153.3%Net cash flow from operating activities -84 1,383 -106.1%       in € 000 1H 2022 FY 2021 % changeTotal equity 20,294 20,495 -1.0%Net financial debt 14,177 9,255 53.2%Balance sheet total 69,776 66,225 5.4%

 

Bijlage