ForFarmers N.V.: ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2017

Lochem, 9 november 2017

ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2017

Kernpunten derde kwartaal 20171:

  • Volume Total Feed: groei in alle clusters
  • Brutowinst: stijging (inclusief negatief valuta translatie-effect Britse pond)
  • Onderliggende EBITDA 2: lichte groei
  •  (Markt)omstandigheden in Verenigd Koninkrijk blijven moeilijk

Het volume Total Feed ontwikkelde zich positief in de clusters Nederland en Duitsland/België in lijn met het eerste halfjaar. Naast autonome groei droeg het Nederlandse Vleuten-Steijn (overgenomen per oktober 2016) in belangrijke mate bij. Het Total Feed volume in het Verenigd Koninkrijk nam voor het eerst dit jaar weer toe.

De volumegroei in mengvoer was in alle clusters groter dan in Total Feed. Dit geeft onder meer aan dat de financiële situatie van veehouders over het algemeen is verbeterd en dat er weer meer vraag is naar hoogwaardige voeders. De melkprijzen zijn hoger dan vorig jaar. De varkensprijzen zijn in het derde kwartaal 2017 gaan dalen, maar liggen over het algemeen nog op een historisch redelijk niveau. De geconsolideerde omzet nam toe door de volumegroei en stijgende grondstofprijzen, die aan klanten worden doorberekend. De brutowinst steeg, inclusief een negatief valuta translatie-effect van het Britse pond, vooral door de clusters Nederland en Duitsland/België. In lokale valuta was de brutowinst in het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal ongeveer gelijk, terwijl er in het eerste halfjaar sprake was van een daling.  

"Onze derde kwartaalresultaten tonen een positief maar gevarieerd beeld. Wij hebben in alle clusters meer volume verkocht. Vooral op het Continent verbeterde ook de productmix, wat resulteerde in een betere brutowinst. In het Verenigd Koninkrijk staan we echter voor uitdagingen, zowel in de markt als in onze eigen organisatie. De betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan klanten werd negatief beïnvloed door een tekort aan chauffeurs. Om de dienstverlening te verbeteren, waarmee inmiddels goede voortgang is gemaakt, werden er door het inschakelen van externe transportondernemingen additionele kosten gemaakt. Wij blijven nog steeds positief over onze Britse midden- tot langetermijnstrategie.
Overal in de ForFarmers-groep is het verbeteren van het rendement op het boerenerf onze primaire doelstelling. Onlangs lanceerden wij tegelijkertijd in onze vier landen het nieuwe zeugenconcept NOVA dat zich precies daarop richt: gezondere dieren en een betere productie voor de veehouder", aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.  

(1) Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2017 worden vergeleken met het derde kwartaal 2016, tenzij anders vermeld
(2) Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten


Ontwikkelingen per cluster

Nederland
ForFarmers heeft zowel meer volume Total Feed als mengvoer afgezet. Dat komt door autonome groei en vooral door de overname van Vleuten-Steijn. De volumeontwikkeling Total Feed lag in lijn met het eerste halfjaar, die van mengvoer was hoger. In tegenstelling tot de eerder door ons uitgesproken verwachte volumedaling in de melkveesector door de fosfaatmaatregelen van 1 maart jl., werd er in deze sector meer mengvoer afgezet. Na de afgedwongen afname van het aantal dieren richten melkveehouders zich nu, mede door de huidige melkprijs, op het verhogen van de melkproductie per koe en daarmee op een hogere vraag naar prestatievoeders. 

In de licht krimpende varkenssector werd meer volume verkocht, zowel autonoom als door Vleuten-Steijn. Ook in de pluimveesector groeide het volume. Reudink (biologisch voer) liet in het derde kwartaal van 2017 wederom volumegroei zien. 
Duitsland / België
De volumegroei in mengvoer was groter dan die in Total Feed, in alle sectoren. De Total Feed volumegroei lag in lijn met het eerste halfjaar en werd gedreven door onder meer de vorig jaar aangetrokken nieuwe dealers en additionele verkoopadviseurs. De sterkere focus op klantensegmentatie, en de daarop aangepaste verkooporganisatie, begint haar vruchten af te werpen. De focus op kostenbeheersing blijft echter van belang.

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk groeide het volume in Total Feed en mengvoer. Na de impact van de lage melk- en varkensprijzen in 2016, lijkt de daling van de vraag naar voer in zowel de melkvee- als de varkenssector tot stilstand te komen. De vraag van melkveehouders naar de recentelijk geïntroduceerde Feed2Milk concepten groeit zichtbaar. Dit heeft een positief effect op de brutowinst. Er werd eveneens meer volume afgezet in de varkenssector aan grotere varkenshouders, waarbij gemiddeld een lagere marge werd behaald. Dit dwingt ons tot een aangescherpte commerciële propositie om degelijke rendementen te kunnen behalen.

Wij werden in onze supply chain geconfronteerd met een ongewoon hoog verloop van chauffeurs, die moeilijk te vervangen bleken te zijn door het vertrek van veel niet Britse chauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit. Dit heeft de betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan onze klanten negatief beïnvloed. Het verbeteren van onze dienstverlening heeft de hoogste prioriteit en er zijn al tekenen van een sterk herstel. De uitrol van supply chain optimalisatieplannen in het Verenigd Koninkrijk, zoals in de publicatie van de jaarcijfers aangekondigd, lopen door deze ontwikkelingen enige vertraging op. De opening van de nieuwe fabriek in Exeter staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.


One ForFarmers initiatieven en overig
Bij onze doelstelling het rendement op het boerenerf te helpen verbeteren ligt de nadruk op het leveren van duurzame voeroplossingen en advies die leiden tot een gezondere veestapel en een efficiëntere productie. Onze verkoopadviseurs bespreken voortdurend verbeterpunten met onze klanten. Op basis daarvan worden nieuwe concepten bedacht, ontwikkeld en uitgetest voordat deze op de markt worden gebracht. Zo werd onlangs het nieuwe zeugenconcept NOVA internationaal geïntroduceerd en uitgerold. Dit zorgt voor een hoge melkproductie per zeug, meer biggen per worp, een hoger speengewicht per big en een langere levensduur van de zeug. In alle landen waar ForFarmers operationeel is werd het concept simultaan succesvol getest op meerdere duizenden zeugen en biggen bij ongeveer 40 geselecteerde varkenshouders. De ontwikkeling en uitrol van NOVA onderstreept de One ForFarmers aanpak: het delen van kennis ter verbetering van het rendement op het boerenerf en voor ForFarmers.

Het werkkapitaal ontwikkelde zich positief, zowel door aangescherpte betalingscondities als door een verdere reductie van achterstallige vorderingen. Eind September was er voor ongeveer €45,5 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. Tijdens de publicatie van de halfjaarresultaten werd gemeld dat er voor het maximaal geautoriseerde bedrag van €60 miljoen aan eigen aandelen in zal worden gekocht. Er werden in het derde kwartaal minder aandelen ingekocht dan in de voorgaande periode.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications,
T : 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. 

ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim € 2,1 miljard. 

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.