Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2017

Melker Schörling AB (publ) tillkännagav idag att årsstämman röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Dessa inkluderade bland annat:
 
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2016.
 
Utdelning 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 3,60 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2016. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 26 maj 2017 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB med start den 31 maj 2017. 
 
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen och Carl Bek-Nielsen, samt nyval av Georg Brunstam och Carl-Henric Svanberg till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Mikael Ekdahl till styrelsens ordförande och Sofia Schörling Högberg till styrelsens vice ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.  
 
Bemyndigande om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.
 
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 
Substansvärde
I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde efter börsens stängning per den 22 maj uppgick till 560 kronor per aktie, en ökning med 14 % sedan årsskiftet samtidigt som Stockholmsbörsen har stigit med 9 %. 
 
Det noterades även att Gun Nilsson tillträtt som VD för MSAB i samband med årsstämman.
 
 
Stockholm den 23 maj 2017
 
MSAB
Melker Schörling AB (publ)
 
 
Ytterligare information lämnas av VD, Gun Nilsson: 08-407 36 60
MSAB årsstämma 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Melker Schörling AB via GlobeNewswire

HUG#2106827