Aandeelhouders Fortis stemmen over bod op ABN AMRO en kapitaaluitbreiding

Uitkomst stemming BAVA in Brussel; vergadering in Utrecht begint om 15.00 uur Fortis heeft haar aandeelhouders uitgenodigd om vandaag, maandag 6 augustus, op de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA's) in Brussel (om 9.15 uur) en Utrecht (15.00 uur) hun stem uit te brengen over het bod op ABN AMRO en de kapitaaluitbreiding. Het percentage van het aandelenkapitaal dat vanmorgen in Brussel was vertegenwoordigd: * BAVA Fortis SA/NV in Brussel: 34,69% Bij de BAVA hebben de aandeelhouders gestemd over de volgende zaken: * de deelname van Fortis aan het bod op ABN AMRO (benodigd: een meerderheid van 50% van de uitgebrachte stemmen): * goedgekeurd - 95,45% van de stemmen vóór de motie * de benodigde wijzigingen van de statuten om de Raad van Bestuur te machtigen het kapitaal te verhogen van zowel Fortis SA/NV als Fortis N.V. om het bod te kunnen financieren (benodigde meerderheid: 75%): * goedgekeurd- 93,48% van de stemmen vóór de motie * Motie om het niet gebruikte saldo van het maatschappelijk kapitaal te schrappen en de Raad van Bestuur te machtigen het aandelenkapitaal uit te breiden, zoals gedefinieerd onder punt 3.2.1 van de agenda van de BAVA van Fortis SA/NV * goedgekeurd - 94,1% van de stemmen vóór de motie Na de BAVA in Utrecht wordt over de genomen besluiten een persbericht uitgestuurd. Fortis is an international financial services provider engaged in banking and insurance. We offer our personal, business and institutional customers a comprehensive package of products and services through our own channels, in collaboration with intermediaries and through other distribution partners. With a market capitalisation of EUR xx.x billion (31/07/2007), Fortis ranks among the 20 largest financial institutions in Europe. Our sound solvency position, our presence in 50 countries and our dedicated, professional workforce of 60,000 enable us to combine global strength with local flexibility and provide our clients with optimum support. More information is available at www.fortis.com. Perscontacten Brussel +32 (0)2 565 35 84 Utrecht +31 (0)30 226 32 19 Investor Relations Brussel +32 (0)2 565 53 78 Utrecht +31 (0)30 226 32 20 Belangrijke informatie Deze aankondiging wordt gedaan overeenkomstig artikel 9 b(1) van het Nederlandse Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (het 'Besluit'). In verband met het voorgestelde bod verwacht RBS dat zij bij de SEC een Registration Statement op Form F-4 zal indienen. Dit registratiedocument omvat een prospectus, en de Banken verwachten bij de SEC een Tender Offer Statement on Schedule TO en overige relevante stukken te overleggen. BELEGGERS WORDT DRINGEND AANGERADEN ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT HET VOORGESTELDE BOD TE LEZEN ZODRA DEZE BESCHIKBAAR KOMEN, AANGEZIEN DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. Beleggers kunnen kosteloos een exemplaar van deze registratiedocumenten verkrijgen via de internetsite van de SEC (http://www.sec.gov), zodra deze documenten bij de SEC zijn ingediend. Exemplaren van deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij de Banken, zodra zij bij de SEC zijn ingediend. Dit document bevat geen aanbod tot verkoop of koop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verkoop van enige effecten en evenmin zal er sprake zijn van de verkoop van effecten in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van die jurisdictie. Dit persbericht vormt geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten. Er zal geen aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten behoudens in overeenstemming met een registratie conform de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan. Forward-Looking Statements Deze aankondiging bevat bepaalde "forward-looking statements". Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de Banken en zijn vanzelfsprekend onderhevig aan onzekerheden en afhankelijk van eventuele wijzigingen van bepaalde omstandigheden. Forward-looking statements omvatten iedere verklaring over de voordelen of synergieën van een transactie met ABN AMRO waaronder medebegrepen maar niet beperkt tot uitspraken met het gebruik van termen als "van plan zijn", "verwachten", "voorzien", "ernaar streven", "voornemens zijn", "taxeren" en woorden van gelijke strekking. Forward-looking statements bevatten door hun aard een element van risico en onzekerheid. Ze houden immers verband met, en zijn afhankelijk van toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Er zijn een aantal factoren waardoor de feitelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten en ontwikkelingen die impliciet of expliciet in dergelijke forward-looking statements worden vermeld. Dergelijke factoren omvatten maar zijn niet beperkt tot, de aanwezigheid van een concurrerend bod op ABN AMRO, het voldoen aan de voorwaarden en voorwaarden vooraf van het voorgestelde bod, waaronder de verkrijging van de vereiste toestemming en goedkeuringen van de toezichthouders en de mededingingsautoriteiten, het met succes afronden van het bod of een eventueel daarmee samenhangende verplichte acquisitieprocedure, de mogelijkheid dat de voorziene voordelen van het voorgestelde bod (waaronder de voorziene synergieën) niet worden gerealiseerd, dat de verdeling en integratie van ABN AMRO en de activa van ABN AMRO tussen de Banken en de integratie van die activiteiten en activa belangrijk worden opgehouden of moeilijker of duurder blijken dan verwacht, naast andere, bijkomende factoren, zoals veranderingen in de economische omstandigheden, ontwikkelingen op het terrein van de wet- en regelgeving, schommelingen in rente en wisselkoersen, de uitkomsten van gerechtelijke procedures en overheidsingrijpen. Ook door andere onbekende of onvoorspelbare factoren kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten in de forward-looking statements. Geen van de Banken aanvaarden enige verplichting om de forward-looking statements bij te werken of aan te passen naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve in die mate dat zij daartoe van rechtswege verplicht zijn. Een aanbieding van effecten in of naar de Verenigde Staten zal alleen direct door de Banken en/of RFS Holdings worden gedaan, dan wel door een bij de SEC geregistreerde dealer-manager. Termen die in deze aankondiging met een hoofdletter worden gebruikt zijn gedefinieerd in de aankondiging van de Banken van 29 mei 2007, tenzij anders gedefinieerd in deze aankondiging. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland; Fortis SA/NV, Koningsstraat 20, 1000 Brussels, België The Royal Bank of Scotland Group plc, Head Office, Gogarburn, Edinburgh EH12 1HQ, Verenigd Koninkrijk. Registered Office, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Registratie in Schotland No 45551 Banco Santander, S.A., Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spanje