Van der Moolen handhaaft verwachtingen

Amsterdam, 13 november 2008 - Van der Moolen Holding N.V., financieel handelshuis genoteerd aan Euronext Amsterdam, geeft vandaag een business update over het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2008. Richard den Drijver, CEO van Van der Moolen, zegt in een toelichting: "Onder turbulente marktomstandigheden hebben we in de eerste negen maanden van 2008 een sterke performance laten zien. Vooral de Europese trading activiteiten hebben zeer goed gepresteerd. We zijn positief gestemd voor de toekomst". Operationele ontwikkelingen: * Stabiele ontwikkeling opbrengsten onder turbulente marktomstandigheden in het derde kwartaal 2008; * Performance handelsactiviteiten (proprietary trading) per saldo positief: zeer goede performance, opbrengstontwikkeling en winstgevendheid in Europa; VS negatief beïnvloed door marktontwikkelingen en Amerikaanse regelgeving; * Stabiele ontwikkeling brokerage-activiteiten Europa en VS; * Ontwikkeling van nieuwe handelsactiviteiten in Hong Kong en retail brokerage- activiteiten van VDM Global Markets verloopt volgens planning; * Beëindiging Online Trader (semi-professionele segment) op schema. Sterke groei trading-activiteiten * De totale handelsactiviteiten vertoonden in het derde kwartaal een verdergaande groei in opbrengsten en winstgevendheid onder uitdagende marktomstandigheden. De opbrengsten over het derde kwartaal bedroegen ¤ 31,0 miljoen, een sterke groei van 35% ten opzichte van het derde kwartaal van 2007 (¤ 23,0 miljoen). Stabiele ontwikkeling wholesale brokerage-activiteiten * De wholesale brokerage-activiteiten vertoonden in het derde kwartaal een stabiele ontwikkeling ten opzichte van het eerste halfjaar 2008. De opbrengsten over het derde kwartaal 2008 bedroegen ¤ 2,6 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal van 2007 (¤ 3,5 miljoen). De verandering wordt verklaard door lage fee-ontvangsten in combinatie met uitdagende marktomstandigheden in het wholesale brokerage-segment. Online Trader-activiteiten verantwoord als beëindigde bedrijfsactiviteiten * De beëindigde bedrijfsactiviteiten van Online Trader (semi-professional brokerage-segment) zijn met ingang van het derde kwartaal niet langer opgenomen onder het 'resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten'. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Financiële ontwikkelingen * De totale opbrengsten (voortgezette bedrijfsactiviteiten) in het derde kwartaal 2008 bedroegen ¤ 33,6 miljoen en zijn met 27% sterk gegroeid ten opzichte van ¤ 26,5 miljoen in het derde kwartaal 2007. * Winst voor belasting (voortgezette bedrijfsactiviteiten) in het derde kwartaal 2008 van ¤ 2,4 miljoen, tegen ¤ 1,4 miljoen in het derde kwartaal 2007. Winst voor belasting gecorrigeerd voor eenmalige posten in het derde kwartaal 2008 bedroeg ¤ 3,7 miljoen ten opzichte van ¤ 3,0 miljoen in het derde kwartaal 2007. * Nettowinst na belasting (voortgezette bedrijfsactiviteiten en gecorrigeerd voor eenmalige posten) toekomend aan gewone aandeelhouders in het derde kwartaal 2008 van ¤ 0,5 miljoen, ten opzichte van ¤ 1,0 miljoen in het derde kwartaal 2007. * Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten was ¤ 6,1 miljoen negatief over het derde kwartaal van 2008 (2007: ¤ 6,0 miljoen negatief). Daarvan heeft ¤ 5,7 miljoen betrekking op de beëindiging van Online Trader, bestaande uit ¤ 1,2 miljoen operationeel verlies, ¤ 4,5 miljoen additionele kosten voor beëindiging (overeenkomstig outlook Q2 2008 persbericht). De resterende ¤ 0,4 miljoen zijn overige kosten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. * Resultaat na belasting toekomend aan gewone aandeelhouders van ¤ 7,5 miljoen negatief over het derde kwartaal 2008 wordt grotendeels veroorzaakt door het resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten en eenmalige posten (in totaal ¤ 8,0 miljoen negatief). * Resultaat na belasting toekomend aan gewone aandeelhouders over de eerste negen maanden 2008 van ¤ 5,3 miljoen positief (eerste negen maanden 2007: ¤ 19,7 miljoen negatief). Financiële positie * Kasstroom over het derde kwartaal 2008 van ¤ 34,9 miljoen positief (2007: ¤ 20,8 miljoen), bestaande uit: * Liquiditeitstoename door operationele activiteiten ¤ 60,4 miljoen; * Liquiditeitsafname door verstrekken van een achtergestelde converteerbare lening aan een derde partij voor ¤ 2,3 miljoen en overige investeringen van ¤ 1,5 miljoen; * Liquiditeitsafname door aflossing van kredietfaciliteit bij een bank voor ¤ 10,0 miljoen en financiering van inkoop eigen aandelen van ¤ 10,6 miljoen alsmede liquiditeitstoename door financieringsbaten van ¤ 0,4 miljoen. * In derde kwartaal 2008 zijn 2.776.530 aandelen Van der Moolen ingekocht voor een totaal bedrag van ¤ 10,6 miljoen. Sinds 21 juli 2008 bedraagt het totaal aantal uitstaande gewone aandelen (exclusief ingekochte aandelen) 37.692.775. Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het derde kwartaal bedroeg 41.935.593; en over de eerste negen maanden 43.264.158. * Het eigen vermogen ultimo 30 september 2008 bedroeg ¤ 98,9 miljoen ten opzichte van ¤ 102,5 miljoen per 30 juni 2008. Deze afname van slechts ¤ 3,6 miljoen wordt, naast het nettoverlies over het derde kwartaal, grotendeels verklaard door de inkoop van eigen aandelen enerzijds en de toename van de omrekeningsverschillenreserve anderzijds. Outlook vierde kwartaal 2008 * Proprietary trading (handelsactiviteiten) omgeving blijft uitdagend; * Stabiele groei brokerage Europa en VS; * Sluitingsperiode van Online Trader activiteiten zal naar verwachting voortduren tot einde 2008. Vooruitzichten 2009 * Kostenbesparingen van ongeveer ¤ 4,5 miljoen als gevolg van de beëindiging van Online Trader; * Verdere groei van handels- en brokerage-activiteiten; * Verdere groei van winstgevendheid; * Positieve bijdrage van VDM Global Markets. Voor nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Investor Relations/Corporate Communications, telefoonnummer +31 (0)20 535 6789. www.vandermoolen.com Disclaimer: Dit persbericht bevat toekomstige gerichte uitspraken ten aanzien van de toekomst zoals bedoeld in, en die onderhevig zijn aan, de 'Private Securities Litigation Reform Act of 1995.Alle uitspraken omtrent onze toekomstige financiële stand van zaken, resultaten van operaties en business strategie, plannen en doelstelling zijn toekomstgericht. Uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "verwachten", "hopen" en soortgelijke woorden zijn toekomstgericht. Specifiek zijn de volgende zaken van nature toekomstgericht: uitspraken omtrent strategie en management doelstellingen; lopende of potentiële acquisities; lopende of potentiele rechtszaken en onderzoeken van rechtswege, inclusief rechtzaken en onderzoeken met betrekking tot specialist trading in de US; toekomstige opbrengstenbronnen, the effecten van veranderende of prospectieve veranderingen in de regelgeving of structuur van aandelenbeurzen waarop onze deelnemingen opereren; en trends in resultaten, performance, prestaties of omstandigheden in de markten waarin wij opereren. Deze toekomst gerichte uitspraken brengen risico's, onzekerheden en andere factoren met zich mee, die ten dele niet door ons beheerst kunnen worden, en die mogelijk de oorzaak zijn dat onze resultaten, performance, prestaties en omstandigheden in de markten waarom wij opereren afwijken, zelfs materieel, van de door ons geuite of impliciete toekomstgerichte uitspraken. Wij beschrijven bepaalde belangrijke factoren ter overweging met betrekking tot deze toekomstige gerichte uitspraken in "Key Information - Risk factors" alsmede elders in onze jaarlijkse deponering bij de U.S. Securities and Exchange Commission in Form 20-F. Wij waarschuwen u om niet onvoorwaardelijk te steunen op deze toekomstgerichte uitspraken, die slechts de mening van het management op de datum van dit rapport weergeeft. Wij hebben geen verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken te herzien. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.