Homburg Invest Inc. maakt financiële resultaten tot en met 31 maart 2009 bekend

Uitgegeven aandelen: Class A - 16.764.919 Class B - 3.149.839 Halifax, Nova Scotia, Canada, 14 mei 2009 (TSX: HII.A & HII.B en NYSE Euronext Amsterdam: HII) - Richard Homburg, bestuursvoorzitter en CEO van Homburg Invest Inc. ("Homburg Invest" ofwel "de Onderneming") maakt bekend dat Homburg Invest haar financiële resultaten tot en met 31 maart 2009 heeft gerapporteerd volgens zowel Canadese Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) als International Financial Reporting Standards (IFRS). De volledige financiële resultaten en de MD&A voor de periode tot en met 31 maart 2009 kunnen worden bekeken en gedownload op de website van de Onderneming, www.homburginvest.com, en op de website van SEDAR, www.sedar.com. De Onderneming maakt de resultaten voor het eerste kwartaal tot en met 31 maart 2009 bekend volgens IFRS en Canadese GAAP (alle bedragen in CAD$). Stijging resultaten volgens IFRS: * Opbrengsten uit vastgoed stegen met 7,8% tot $80,6 miljoen t.o.v. 31 maart 2008 * Netto operationeel inkomen uit vastgoed (zie opmerking) steeg met 3,7% tot $57,3 miljoen t.o.v. 31 maart 2008 * Funds from operations per aandeel (zie opmerking) bedroegen $0,55 * Funds from operations (zie opmerking) bedroegen $11,0 miljoen Stijging resultaten volgens Canadese GAAP: * Opbrengsten uit vastgoed stegen met 7,6% tot $80,0 miljoen t.o.v. 31 maart 2008 * Netto operationeel inkomen uit vastgoed (zie opmerking) steeg met 4,4% tot $57,2 miljoen t.o.v. 31 maart 2008 * Funds from operations per aandeel (zie opmerking) bedroegen $0,66 * Funds from operations (zie opmerking) bedroegen $13,2 miljoen Het netto operationeel inkomen van "identiek vastgoed" (d.w.z vastgoed in bezit van de Onderneming gedurende beide verslagperiodes) steeg met 5,5% in het eerste kwartaal. De onderneming stelt haar kwartaal- en jaarberichten op volgens zowel GAAP als IFRS. Dit geeft de mening van het Bestuur weer dat rapportage volgens IFRS de meest accurate weerspiegeling geeft van de financiële positie van een vastgoedfonds, terwijl de Onderneming tegelijkertijd blijft voldoen aan de verplichting om volgens GAAP te rapporteren. Ook geeft het de wens van de Onderneming weer om haar aandeelhouders zoveel mogelijk informatie te bieden in deze tijden van aanhoudende bezorgdheid over de financiële rapportage op de markten. Het belangrijkste verschil tussen rapportage volgens IFRS en GAAP is dat de vastgoedobjecten volgens IFRS gewaardeerd worden tegen marktwaarde en zonder afschrijvingslasten, terwijl bij rapportage volgens GAAP de vaste activa gewaardeerd worden tegen de historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. Daarnaast worden latenties die betrekking hebben op leasekosten volgens GAAP gerapporteerd als activa en als last geboekt over de periode waarop de betreffende lease betrekking heeft. Volgens IFRS worden deze kosten afgeschreven in de periode waarin ze opgelopen worden. Belangrijkste Financiële Resultaten - IFRS Boekjaar eindigend op 31 maart 2009 (in duizenden CAD$) Drie maanden Drie maanden t/m t/m 31 maart 31 maart 2009 2008 Stijging Opbrengsten uit vastgoed $80.640 $74.813 7,8% Netto operationeel inkomen uit $57.268 $55.240 3,7% vastgoed Funds from operations $10.980 $30.256 Funds from operations per aandeel $0,55/$0,55 $1,57/$1,53 - gewoon en verwaterd In het eerste kwartaal stegen de opbrengsten uit vastgoed met 7,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008 tot $80,6 miljoen. Tegelijkertijd nam het netto operationeel inkomen (NOI) uit vastgoed met 3,7% toe van $55,2 miljoen tot $57,3 miljoen. Het aandeelhoudersvermogen steeg van $606,8 miljoen op 31 december 2008 tot $625,0 miljoen op 31 maart 2009. De intrinsieke waarde per aandeel (zie opmerking) bedroeg volgens IFRS $31,35 op 31 maart 2009. De internationale kapitaal- en vastgoedmarkten ondergaan momenteel significante en dramatische veranderingen. Als gevolg daarvan is de toegang tot kapitaal voor nieuwe leningen krapper geworden, zowel met betrekking tot nieuwe leningen als de mogelijkheid om bestaande leningen bij het naderen van het einde van de looptijd te herfinancieren. Wij zijn van mening dat wij goed gepositioneerd zijn om de kredietcrisis te doorstaan, aangezien slechts $76,0 miljoen ofwel 2,6% van onze totale langlopende leningen de komende 21 maanden tot eind 2010 afloopt. Deze aflopende leningen hebben een gemiddeld gewogen rentepercentage van 7,1%. Inmiddels hebben wij al $8,0 miljoen van de $11,0 miljoen aan leningen die in 2009 aflopen, geherfinancieerd tegen een effectieve rente van 6,3%. De Onderneming is in het verleden zeer succesvol geweest in het afsluiten van schuldfinanciering zonder onderpand, alsmede in de uitgifte van obligaties op de internationale market ter waarde van $700 miljoen. De Onderneming kan zich blijven wenden tot deze unieke financieringsmarkten voor additionele middelen. In het licht van de krapper wordende kapitaalmarkten is de Onderneming van mening dat het verstandig is geld op te halen uit diverse bronnen. De Onderneming onderzoekt dan ook verschillende alternatieven zoals het aangaan van partnerschappen bij deals, het verkopen van (een deel van) specifieke projecten, het uitstellen van de aanvang van ontwikkelingsprojecten, en de mogelijke uitgifte van nieuwe obligaties. Het is onze doelstelling om de balans verder te versterken. Belangrijkste Financiële Resultaten - GAAP Boekjaar eindigend op 31 maart 2009 (in duizenden CAD$) Drie Maanden Drie Maanden t/m t/m 31 maart 31 maart 2009 2008 Stijging Opbrengsten uit vastgoed $80.032 $74.362 7,6% Netto operationeel inkomen uit $57.195 $54.789 4,4% vastgoed Funds from operations $13.203 $33.634 Funds from operations per aandeel $0,66/$0,66 $1,74/$1,70 - gewoon en verwaterd Homburg Invest, met haar hoofdkantoor in Halifax in de Canadese provincie Nova Scotia, bezit en ontwikkelt een gespreide portefeuille van hoogwaardig vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten, woonappartementen en stadshuizen) verspreid over heel Canada, de Verenigde Staten en West-Europa. -30- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Richard Homburg, Bestuursvoorzitter en CEO Homburg Invest Inc. Tel. +1-902-468-3395 of Dhr. J. Richard Stolle President en COO Homburg Invest Inc. Tel. +31 (0) 20 573 3855 Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die betrekking kunnen hebben op de toekomst en die de veronderstellingen, verwachtingen of intenties van de Onderneming weergeven ten aanzien van toekomstige prestaties, gebeurtenissen of trends. Toekomstverwachtingen worden door de onderneming in goed vertrouwen uitgesproken op basis van de verwachtingen en intenties van het bestuur. Deze verwachtingen zijn echter afhankelijk van marktomstandigheden, acquisities, bezettingsgraden, kapitaalverplichtingen, financieringsbronnen, kostenniveaus, operationele prestaties en andere factoren. Toekomstverwachtingen bevatten derhalve veronderstellingen die afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder: onbekende risico's en onzekerheden, algemene economische omstandigheden, lokale marktfactoren, de prestaties van derden, milieuoverwegingen, en het rentepeil. Ieder van deze factoren kan ertoe leiden dat werkelijk behaalde resultaten afwijken van de veronderstellingen, verwachtingen of intenties die de Onderneming in dit persbericht in goed vertrouwen heeft uitgesproken dan wel gesuggereerd. Uitgesproken verwachtingen zijn derhalve afhankelijk van bekende en onbekende risico's en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De informatie en uitspraken in dit document, met uitzondering van historische informatie, dienen beschouwd te worden als verwachtingen en als zijnde de actuele kijk van het bestuur op toekomstige ontwikkelingen en financiële prestaties die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat feitelijk behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken zijn onder andere, maar niet uitsluitend: algemene economische omstandigheden en ontwikkelingen binnen de vastgoedsector, de concurrentie, en groeibeheer. De in dit persbericht opgenomen informatie is niet goedgekeurd, noch afgekeurd door de Toronto Stock Exchange. Opmerking Niet-GAAP en Niet-IFRS Financiële Maatstaven Dit persbericht bevat maatstaven die algemeen geaccepteerd zijn in de vastgoedsector maar die niet gedefinieerd zijn onder CDN GAAP of IFRS. Deze maatstaven zijn o.a. 'Funds from Operations', 'Funds from Operations' per aandeel, Netto Operationeel Inkomen uit Vastgoed, Intrinsieke Waarde per aandeel en Payout Ratio. Aangezien deze maatstaven niet gedefinieerd worden onder CDN GAAP of IFRS, kunnen de berekeningen die de Onderneming gebruikt, afwijken van berekeningen door andere uitgevende instellingen gehanteerd worden. De Onderneming beschouwt deze bedragen als maatstaven ter beoordeling van de operationele en financiële prestaties. . a) 'Funds from Operations' (FFO) en 'Funds from Operations' per aandeel worden door de Onderneming gepresenteerd als nettowinst(-verlies) uit doorlopende activiteiten gecorrigeerd voor amortisatie, aandelencompensatie, latente belasting en belasting op inkomen uit kapitaal, gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardemutaties, en niet-gerealiseerde opbrengsten uit vreemde valuta; gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen. b) Netto Operationeel Inkomen uit Vastgoed (NOI) wordt door de Onderneming gepresenteerd als opbrengsten uit vastgoed minus operationele kosten vastgoed c) Intrinsieke Waarde per aandeel wordt door de Onderneming gepresenteerd als aandeelhoudersvermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen per ultimo rapportageperiode. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.