Nettohuuropbrengsten van Corio blijven sterk met groei van 12,2% voor voortgezette bedrijfsactiviteiten

De economie is in Q1 2009 verder verslechterd. Het CBS heeft haar Q1 2009 cijfers gepubliceerd, deze lieten de scherpste daling ooit zien van 4.8%. De food sector bleef gelijk (supermarkten groeien nog steeds), de non-food sector daalde met 7%. Hoewel de huren in vooral de grootste markten van Corio bleven stijgen, vormde dit onvoldoende bescherming tegen een verdere daling van de waarde van de portefeuille als gevolg van de stijgende rendementen op de vastgoedmarkt. De groei van de nettohuuropbrengsten (op 'like-for-like' basis) bleef in Frankrijk en Italië sterk, terwijl Nederland een vlakke ontwikkeling liet zien. De sterke basis van Corio op deze thuismarkten is waardevol gebleken voor het behoud van een gezonde positie. * De nettohuuropbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (inclusief minderheidsbelang[1]) zijn met 12,2% gestegen naar ¤ 82,8 mln (¤ 73,8 mln). De 'like-for-like' nettohuurgroei bedroeg 2,5% (5,3%) voor de gehele portefeuille en 2,6% (4,5%) voor de retailportefeuille. * Van de retailcontracten is 1,5% herzien of vernieuwd; de huur steeg bij deze overeenkomsten met 9,6%. * Het directe resultaat (exclusief minderheidsbelang) daalde met 4,6% naar ¤ 49,7 mln (¤ 52,1 mln), oftewel ¤ 0,75 per aandeel (¤ 0,79). Deze daling houdt met name verband met de verkoop van de Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille die ultimo september 2008 zijn beslag kreeg. Bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten[2] bedroegen Q1 2008 ¤ 9,4 mln, oftewel ¤ 0,14 per aandeel. * De aandeelhouders hebben gekozen voor een uitkering van 63% van het totale dividend in aandelen. Als gevolg van fiscale restricties is echter 40% oftewel ¤ 70 mln in aandelen uitgekeerd en het overige in contanten. * De gemiddelde financiële bezettingsgraad voor de retailportefeuille bedroeg 96,8% (Q4 2008: 97,6%); voor de totale portefeuille was dat in Q1 2009 96,5% (Q4 2008: 97,4%). * Het indirecte resultaat (exclusief minderheidsbelang) was ¤ 154,8 mln negatief (¤ 10,2 mln positief). * De waarde van de vastgoedportefeuille (inclusief de geassocieerde deelnemingen en het minderheidsbelang) daalde naar ¤ 5.999 mln (ultimo 2008: ¤ 6.039 mln); 93% van de portefeuille is belegd in retail. * De totale pijplijn (exclusief al betaald) nam met ¤ 224 mln af naar ¤ 2.115 mln, het fixed committed deel van de pijplijn steeg met ¤ 35 mln naar ¤ 539 mln. * De leverage bedroeg 40,8% ultimo maart 2009 (ultimo 2008: 40,1%); het gemiddelde rentepercentage lag in Q1 2009 op 4,7% (Q4 2008: 5,1%) en het aandeel vastrentende leningen daalde tot 62% (ultimo 2008: 65%). * De Triple NAV (NNNAV) per aandeel daalde met 2,6% tot ¤ 56,50 (ultimo 2008: ¤ 57,98). De intrinsieke waarde daalde met 3,7% ten opzichte van ultimo 2008 en bedroeg op 31 maart 2009 ¤ 50,26 per aandeel (ultimo 2008: ¤ 52,20). [1] Het minderheidsbelang betreft Teras Park in Denizli. Corio heeft in Q1 2009 een verdere 11% van de aandelen hierin verworven, waardoor er nu sprake is van een deelneming van 51%. [2] Beëindigde bedrijfsactiviteiten is in 2009 niet meer van toepassing, omdat de portefeuille beëindigde bedrijfsactiviteiten is verkocht. De bedrijfsinkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en het indirecte resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten geven de resultaten weer van de Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille, die in april 2008 is verkocht. Onder IFRS mag een portefeuille maar twaalf maanden worden aangemerkt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Corio heeft ultimo 2007 de Franse kantoren- en bedrijfsruimteportefuille als zodanig aangemerkt en heeft derhalve de winst- en verliesrekening en balans herzien door die portefeuille over te hevelen van beëindigde bedrijfsactiviteiten naar voortgezette activiteiten. In de bijlage van dit persbericht wordt hiervan een aansluitingsoverzicht gegeven. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.