VGP NV :Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen (Correctie)

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Brussel, 21 juni 2017, 07u00 CET

Correctie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum  6 juli 2024, voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,25% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,120% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingsvergoeding van € 10 per obligatie aangerekend. De intekenperiode loopt van  23 juni 2017 tot en met 30 juni 2017, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 6 juli 2017. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 21 juni 2017 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 21 juni 2017 op de website van VGP NV ( www.vgpparks.eu ) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero ( www.bolero.be ), via de Regionale Adviescentra en via de website ( www.kbc.be/vgp ).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de terugbetaling van de uitstaande schulden van VGP NV onder de € 75 miljoen vaste rente obligatie die zal komen te vervallen op 12 juli 2017.

Voor meer informatie

Mr Jan Van Geet Mr Dirk Stoop
CEO CFO
Tel. + 420 602 404 790Tel.+ 32 2 719 00 45
E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.euProfiel

De VGP groep ( www.vgpparks.eu ) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de obligaties houdt risico's in. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen in de obligaties, dienen beleggers het prospectus, en in het bijzonder de afdeling Risicofactoren, te lezen (zie pagina 17 e.v. (Deel I: Samenvatting) en pagina 27 e.v. (Deel II: Risicofactoren) van het prospectus). Door in te schrijven op de obligaties lenen beleggers geld aan VGP NV die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement van of wanprestatie door VGP NV, lopen beleggers echter het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. De obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te beleggen in de obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in het prospectus (met inbegrip van de afdeling Risicofactoren) en meer in het algemeen risicofactoren die een impact kunnen hebben op het vermogen van VGP NV om zijn verplichtingen met betrekking tot de obligaties na te komen en de factoren die cruciaal zijn voor de beoordeling van de marktrisico's die verbonden zijn aan de obligaties.
Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd).

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.

VGP_Commencement Bond Subscription_NED_21.06.17(Correctie)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VGP NV via GlobeNewswire

HUG#2114753