Ageas publiceert pro-forma financiële informatie over 2009 op basis van nieuwe bedrijfsstructuur

Ageas had op 12 mei 2010 aangekondigd voornemens te zijn om pro-forma financiële informatie over 2009 bekend te maken, die recht doen aan de nieuwe rapportagestructuur van de Groep. In deze geactualiseerde cijfers is onder meer een positief nettoresultaat van EUR 18 miljoen op het nettoresultaat over 2009 opgenomen, in verband met een wijziging in de grondslagen van de financiële verslaggeving in China. Het herziene nettoresultaat voor de Groep over 2009 inclusief het effect van de stelselwijziging komt daarmee uit op EUR 1.210 miljoen (voorheen EUR 1.192 miljoen). De nieuwe rapportagestructuur sinds 1 januari 2010 is gebaseerd op vier geografische businesses en komt tevens tot uitdrukking in de structuur van het Management Committee van Ageas: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië, plus Algemeen. De nieuwe verzekeringssegmenten bestrijken de volgende activiteiten: * België: de reikwijdte is onveranderd gebleven. * Verenigd Koninkrijk: het leven- en niet-levenbedrijf. De makelaarsactiviteiten worden in het vervolg onder 'Overig verzekeringsbedrijf' verantwoord. * Continentaal Europa: de verzekeringsactiviteiten in Portugal, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Turkije en Oekraïne en het Europese regiokantoor. * Azië: Fortis Asia Holding (FAH), de volledige dochter van Ageas in Hongkong en de deelnemingen in Thailand, Maleisië, China en India evenals het regiokantoor in Hongkong. De reikwijdte van de Belgische activiteiten is onveranderd gebleven. De herverzekeringsactiviteiten (die worden afgebouwd) en sommige hoofdkantoorkosten, die eerder onder het internationale verzekeringsbedrijf vielen, zijn daarentegen ondergebracht bij Algemeen. Onder Algemeen vallen tevens alle activiteiten die niet tot het kernbedrijf verzekeren behoren. De pro-forma financiële cijfers over 2009 zijn te vinden via http://www.ageas.com/Documents/Restated_Annual_Results_2009.xls en bestaan uit: * jaar- en halfjaarkerncijfers voor de betreffende businesses; * resultatenrekening over heel 2009 en het halfjaar 2009 per verzekeringsonderdeel en activiteit/product; * balans over heel 2009 en het halfjaar 2009 per verzekeringsonderdeel en activiteit/product. Op 10 maart 2010 maakte Ageas een nettoresultaat voor de Groep bekend van EUR 1.192 miljoen over 2009. Aan dat resultaat werd EUR 366 miljoen bijgedragen door AG Insurance (België); EUR 90 miljoen door Fortis Insurance International (FII) en EUR 736 miljoen door Algemeen (inclusief eliminaties). Dankzij het positieve effect van EUR 18 miljoen uit hoofde van de stelselwijziging in China stijgt het nettoresultaat voor de Groep over 2009 naar EUR 1.210 miljoen. Volgens de nieuwe structuur, inclusief het effect van de stelselwijziging in China, is het nettoresultaat 2009 van de businesses die voorheen onder FII werden verantwoord, met EUR 49 miljoen toegenomen naar EUR 139 miljoen. Dit resultaat is als volgt opgebouwd: * Verenigd Koninkrijk: EUR 14 miljoen * Continentaal Europa: EUR 34 miljoen * Azië: EUR 91 miljoen Het nettoresultaat van België was ongewijzigd: EUR 366 miljoen. Van Algemeen (inclusief eliminaties) daalde het nettoresultaat daarentegen tot EUR 705 miljoen. De toename met in het totaal EUR 49 miljoen van het nettoresultaat bij de internationale verzekeringsactiviteiten bestaat onder meer uit een stijging met EUR 31 miljoen vanwege de herallocatie van de herverzekeringsactiviteiten en de bedrijfskosten van FII naar Algemeen. Het resterende verschil van EUR 18 miljoen hangt samen met de eerder genoemde wijziging van de verslagleggingsgrondslagen in China, die per 1 januari 2009 haar beslag kreeg. In verband met een wijziging van de lokale regels voor de financiële verslaglegging zagen Chinese verzekeringsmaatschappijen zich genoodzaakt om op basis van een nieuwe methode en aannames de verzekeringsverplichtingen opnieuw te berekenen. Die berekening is meer conform de markt in vergelijking met de conservatievere methoden en aannames die eerder werden toegepast. In overeenstemming met de mogelijkheden van IFRS, heeft Ageas ervoor gekozen om bij de berekening van de verzekeringsverplichtingen gebruik te maken van lokale waarderingen. De stelselwijziging is eind vorig jaar aangekondigd en werd met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2009. Als gevolg van de timing van de wijziging kon het effect daarvan pas in de loop van het tweede kwartaal van 2010 worden bepaald. Ageas heeft besloten de stelselwijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 toe te passen en om de vergelijkende de jaarrekening over 2009 dienovereenkomstig te herzien. Voor 2009 is het netto-effect van de stelselwijziging een positief nettoresultaat van EUR 18 miljoen, waarvan EUR 10 miljoen voor in het eerste halfjaar. Het eigen vermogen van EUR 6.795 miljoen per 1 januari 2009 nam met EUR 63 miljoen toe tot EUR 6.858 miljoen. Ultimo 2009 was het eigen vermogen verder gestegen met EUR 81 miljoen, van EUR 8.350 miljoen naar EUR 8.431 miljoen. Ageas is een internationale verzekeringsmaatschappij die kan terugblikken op ruim 180 jaar vakkennis en ervaring. Als één van de 20 grootste verzekeraars van Europa heeft Ageas ervoor gekozen om zich toe te spitsen op Europa en Azië, twee regio's die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De activiteiten van de groep zijn ondergebracht in vier Business Units: België, het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa en Azië. In België is de maatschappij via AG Insurance de onbetwistbare marktleider in zowel individuele levensverzekeringen als employee benefits, en één van de topspelers in niet-leven. Ageas is eveneens sterk aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, als derde grootste verzekeraar voor personenwagens. De maatschappij heeft ook dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Oekraïne en Hongkong. Daarnaast onderscheidt Ageas zich door het uitbouwen van partnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs in andere markten en door succesvolle partnerships in Luxemburg, Italië, Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Ageas stelt meer dan 11.000 mensen tewerk en int jaarlijks ongeveer 16 miljard euro premie-inkomsten. PERScontact +32 (0)2 557 57 37 Investor Relations Brussel +32 (0)2 557 57 33 Utrecht +31 (0)30 252 53 05 Ageas Markiesstraat 1 - 1000 Brussel - België Archimedeslaan 6 - 3584 BA Utrecht - Nederland www.ageas.com [HUG#1426270] Pdf versie persbericht: http://hugin.info/134212/R/1426270/374229.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. All reproduction for further distribution is prohibited. Source: Ageas via Thomson Reuters ONE