Fingerprint Cards valberedning föreslår Jan Wäreby till styrelseordförande

Valberedningen föreslår Jan Wäreby till ny ordförande samt val av Peter Carlsson, Michael Hallén, Åsa Hedin och Tomas Mikaelsson som nya medlemmar i styrelsen för Fingerprint Cards AB. Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt, Lars Söderfjell, Carl-Johan von Plomgren, Jan Wäreby och Katarina Bonde. Styrelseordförande Urban Fagerstedt har avböjt omval till ordförande och Alexander Kotsinas har avböjt omval.

"När Bolaget nu går in i ett nytt utvecklingsskede har valberedningen haft som mål att bredda kompetensen och mångsidigheten i styrelsen. Samtidigt har vi ökat antalet styrelsemedlemmar eftersom vi bedömer att Bolagets utveckling och verkställandet av Bolagets strategi mot nya vertikaler gynnas av en bred sammansättning. Förslaget av Jan Wäreby som ny ordförande är relaterat till ett fortsatt fokus på teknikutvecklingsfrågor som Urban Fagerstedt avser lägga mer tid på. Jan Wärebys nätverk och erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning är kompetenser som vi tror är viktiga för att utveckla Bolagets globala strategi vidare", säger Dimitrij Titov, valberedningens ordförande.

Valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse
För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har bedömt, med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingsskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet. Den föreslagna styrelsen har en jämnare könsfördelning än tidigare och det är valberedningens ambition att arbetet mot en jämn könsfördelning ska fortsätta. Bakgrunden till den föreslagna ökningen av antalet styrelseledamöter är att Bolaget går in i en ny fas där man ska utveckla nya affärsområden. De nya ledamöterna ska bidra med behövlig kompetens i denna nya fas av Bolagets utveckling och verksamhet.

Bakgrunden till det föreslagna bytet av styrelseordförande är att Urban Fagerstedt avser att ägna mer tid åt teknikutvecklingsfrågor. Jan Wäreby kommer enligt valberedningens förslag att ta över ordförandeposten, något han är synnerligen väl lämpad att göra mot bakgrund av sin mångåriga erfarenhet av internationella bolag samt gedigna erfarenhet från internationella affärer.
  

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter

Peter Carlsson, Civ.Ekon. (född 1970). ledamot
Peter Carlsson har en utbildning med inriktning mot kvalitets- och produktionsstyrning från Luleå Tekniska Universitet och arbetslivserfarenhet från ledande befattningar inom inköp- och logistik (Tesla Motors) inköp- och outsourcing (NXP Semiconductors) och globala inköp (Sony Ericsson). Peter Carlsson har bred kompetens av att bygga operations i snabbt växande bolag.

Peter Carlsson är styrelseledamot i Metso, Rosti, Orbital-systems och Ketra Lightning och medlem i Advisory board i Clean motion, Oden Tech och Elementum. Han är även styrelseledamot i Svensk-Amerikanska handelskammaren i San Francisco.

Peter Carlsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.
Innehav i Fingerprint Cards: 0

Michael Hallén, civ.ingenjör (född 1964), ledamot
Michael Hallén har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom teknik- och mjukvarubolag, bl.a. som nuvarande VD för Q-Matic Group AB, och tidigare VD för Boss Media och IFS. Michael Halléns långa erfarenhet av såväl entreprenörsdrivna som globala bolag är en viktig kompetens.

Michael Hallén är ordförande Paxport AB samt har haft ett flertal styrelseuppdrag för teknik- och mjukvarubolag. 

Michael Hallén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.
Innehav i Fingerprint Cards: 0

Åsa Hedin, civ.ingejör (född 1962), ledamot
Åsa Hedin har en civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota och en kandidatexamen i fysik från Gustavus College. Åsa Hedin har lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik från globala bolag som Elekta, Gambro och Siemens Healthcare och djup kompetens inom mikroteknologi.

Åsa Hedin är styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, Nolato AB, Svenska rymdaktiebolaget, CellaVision AB, Tobii AB och Immunovia AB (publ). Hon är även industriråd i Chalmers Mikroteknologi och Nanovetenskap.

Åsa Hedin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.
Innehav i Fingerprint Cards: 0

Tomas Mikaelsson (född 1956). ledamot
Tomas Mikaelsson, med en utbildning från IHM Business School i Stockholm, stärker styrelsens bredd och kunnande inom marknadsföring och försäljning. Tomas Mikaelsson har lång erfarenhet och brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (T-Mobile) och Affinity Internet. Tomas Mikaelsson har även bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa. 

Tomas Mikaelsson är styrelseledamot och VD i Zetiq AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Tomas Mikaelsson är beroende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Valberedningens förslag inför årstämman 2016 i Fingerprint Cards AB (publ)
Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Tommy Trollborg och Johan Carlström, har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 11-16 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till styrelse
Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot.

Arvode för kommittéarbete skall utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande.
Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till annan ledamot.
Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 13 - Fastställande av arvode till revisor
Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt, Lars Söderfjell, Carl-Johan von Plomgren, Jan Wäreby och Katarina Bonde, samt nyval av Peter Carlsson, Michael Hallén, Åsa Hedin och Tomas Mikaelsson. Till styrelseordförande föreslås Jan Wäreby nyväljas. Alexander Kotsinas har avböjt omval och Urban Fagerstedt har avböjt omval till styrelseordförande.

Punkt 15 - Val av revisor
Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2017. KPMG AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Kratz skall utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 - Beslut om valberedningen
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2017 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2016 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2016. Har dessa ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera. Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2017, skall valberedningens ledamöter i samråd med de då tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en annan representant för de tre röstmässigt största aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

  • förslag till stämmoordföranden
  • förslag till styrelse
  • förslag till styrelseordföranden
  • förslag till revisor
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisorsarvode
  • förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma

Valberedning
Valberedningen utgörs av Dimitrij Titov, Tommy Trollborg och Johan Carlström.


Årsstämma
Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), håller årsstämma onsdagen den 4 maj 2016, kl. 14.00 på Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg. För mer information, se kallelse till årsstämma, som finns bolagets webbplats www.fingerprints.com

För mer information kontakta:
Dimitrij Titov, valberedningens ordförande
Telefon: +46 (0) 70 - 864 06 85

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april, klockan 07.00.


VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2005829