Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

  • Nettowinst bedraagt € 14,0 miljoen (Q1 2015: € 28,9 miljoen)
  • Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat op eigen beleggingsportefeuille
  • Forse verbetering kredietvoorzieningen naar € 3,4 miljoen (Q1 2015: € 15,3 miljoen)
  • Assets under management stijgen 5% naar € 52,7 miljard (ultimo 2015: € 50,2 miljard) door € 2,3 miljard netto-instroom bij Asset Management
  • Solide kapitaalbasis: Common Equity Tier I-ratio [1] stijgt fors naar 16,9 %

's-Hertogenbosch, 26 april 2016

Van Lanschot publiceert vandaag een uitgebreide trading update over het eerste kwartaal van dit jaar. Vandaag presenteert Van Lanschot ook een strategie update die wordt toegelicht tijdens een presentatie die gevolgd kan worden via onze website.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: 'We zijn tevreden over de kwaliteit van onze inkomsten. Deze bestonden dit kwartaal vrijwel volledig uit provisies en rente, waarbij de provisie-inkomsten opnieuw het grootste deel vormden. Een tweede positieve ontwikkeling is de sterk gedaalde toevoeging aan de kredietvoorziening, dit kwartaal met € 3,4 miljoen op een zeer laag niveau.

Hoewel het eerste kwartaal een volatiele start op de wereldwijde financiële markten kende, daalde onze effectenprovisie slechts met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar naar € 50 miljoen. Hogere beheerprovisies compenseerden de in dergelijke omstandigheden te verwachten daling van de transactiegerelateerde provisies. In heel Europa namen de activiteiten op de kapitaalmarkten begin 2016 sterk af, waardoor ook de overige provisie-inkomsten, die hoofdzakelijk worden gerealiseerd door Merchant Banking, fors daalden naar € 8,4 miljoen. Merchant Banking was dit kwartaal betrokken bij kapitaalmarkttransacties in de gekozen niches, zoals de onderhandse plaatsingen van het Franse Nanobiotix en het Duitse TAG Immobilien.

Onze rente-inkomsten stegen met 11% naar € 56,0 miljoen met name door lagere amortisatielasten op in het verleden afgebroken rentehedges. Het resultaat uit financiële transacties (o.a. bestaande uit verkoop- en waarderingsresultaat op onze beleggingsportefeuille) was significant lager dan vorig jaar toen in het eerste kwartaal een grote bate werd gerealiseerd. Onze operationele kosten daalden met name door lagere personeelskosten met 5% naar € 93,3 miljoen.

De door particuliere en institutionele klanten aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van € 62,6 miljard naar € 64,3 miljard, waarbij onze assets under management toenamen met 5% van € 50,2 miljard naar € 52,7 miljard. Met name door het verkrijgen van twee grote mandaten realiseerde Kempen Capital Management een netto-instroom van € 2,3 miljard. Ondanks de volatiele markten in januari en februari hielden onze Private Banking-klanten hun vizier op de lange termijn. Hierdoor was sprake van slechts een beperkte uitstroom van assets under management van minder dan € 0,1 miljard. In lijn met onze fundingstrategie realiseerden we een verdere daling van onze spaargelden naar € 9,3 miljard. De assets under administration daalden met € 0,5 miljard naar € 2,3 miljard.


De zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille van de Corporate Bank is verder afgebouwd en bedraagt inmiddels € 1,7 miljard. Hierdoor heeft onze kapitaalpositie zich wederom positief ontwikkeld. De phase-in Common Equity Tier I-ratio[1] is verder gestegen naar 16,9%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio 1 steeg naar 16,4%. Ook de leverageratio [2] is onverminderd sterk met 6,3%."

 


[1] Exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.

[2] Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.

Het volledige persbericht is bijgevoegd. Een presentatie over de trading update over het eerste kwartaal 2016 is beschikbaar op https://corporate.vanlanschot.nl/resultaten .

Media Relations : 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com


Investor Relations : 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten


In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en onzekerheden, die van nature buiten de macht liggen van Van Lanschot en haar management. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, maar niet gelimiteerd tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling, (macro)economisch klimaat, politieke en marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.


Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.


 


 
Van Lanschot 2016 Q1 trading updateThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Van Lanschot via GlobeNewswire

HUG#2006646