Nyrstar: Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016

Gereglementeerde informatie

27 april 2016
HOOFDPUNTEN:

 • Belangrijke strategische initiatieven vorderen goed: balans is versterkt, verkoop van de mijnen is aan de gang, aanzienlijke daling van cashverbruik in Mijnbouwsegment, en kostenbesparingen voor op schema.
 • Onderliggende EBITDA van de Groep bedraagt EUR 37 miljoen voor het eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 31 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, hoofdzakelijk als gevolg van een daling met 19% van de gemiddelde zinkprijs (USD 2.080/t naar USD 1.679/t), die gedeeltelijk werd gecompenseerd door wisselkoersschommelingen en kostenverminderingen
  • EBITDA Metaalverwerking daalde jaar-op-jaar met EUR 24 miljoen tot EUR 51 miljoen als gevolg van lagere grondstoffenprijzen en een daling van de productie van zinkmetaal (daling met 8%) te wijten aan geplande onderbrekingen voor onderhoud, gedeeltelijk gecompenseerd door kostenverminderingen
  • EBITDA Mijnbouw daalde jaar-op-jaar met EUR 11 miljoen tot min EUR 7 miljoen als gevolg van lagere grondstoffenprijzen die grotendeels werden gecompenseerd door de opschorting en het onderhoud van respectievelijk de mijn te Myra Falls en de mijnen te Middle Tennessee
 • Nettoschuld (zonder overige langlopende financiële schulden) van EUR 639 miljoen einde eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 122 miljoen tegenover 31 december 2015 ingevolge de voltooiing in februari 2016 van het aanbod met voorkeurrechten ten belope van EUR 274 miljoen die gedeeltelijk geneutraliseerd werd door seizoensgebonden grotere voorraden en een vermindering van de vooruitbetalingsfinanciering voor afgewerkte producten
 • Aanzienlijke liquiditeit met cashmiddelen die einde eerste kwartaal 2016 EUR 240 miljoen bedroegen en met EUR 450 miljoen toegezegde kredietlijnen niet opgenomen
 • Ondanks aanzienlijke veiligheidsverbeteringen op niveau van de Groep, gebeurden er helaas in het eerste kwartaal 2016 drie dodelijke ongevallen in het Mijnbouwsegment
 • Verkoop mijnen verloopt volgens schema en het management blijft streven naar bindende verkoopovereenkomsten tegen einde eerste halfjaar 2016
 • Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema en volgens budget met een opname per einde eerste kwartaal 2016 van AUD 86 miljoen van de door de Australische regering gewaarborgde eeuwigdurende obligaties

In zijn commentaar op de tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2016 zei Bill Scotting, Chief Executive Officer:

"Tegen een achtergrond van aanhoudend ongunstige macro-economische omstandigheden hebben we belangrijke vooruitgang geboekt in het vierde kwartaal met de uitvoering van onze aangekondigde strategische initiatieven. De balans werd versterkt en het cashverbruik verminderde aanzienlijk. Na een matige start van het jaar, verwachten we dat in de toekomst de recente rally van de zinkprijs als gevolg van betere vraag/aanbodfundamenten onze financiële prestatie verder zal ondersteunen.

Aanzienlijk lagere grondstoffenprijzen in het eerste kwartaal 2016 in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 deden de omzet met EUR 42 miljoen dalen, maar die daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verdere verzwakking van de euro tegenover de US dollar. Lagere productievolumes in het Metaalverwerkingssegment en het Mijnbouwsegment werden doorgaans gecompenseerd door kostenverminderingen.

Het Metaalverwerkingssegment zette zijn recente sterke operationele prestatie voort met een zinkmetaalproductie van 225kt en een EBITDA van EUR 51 miljoen in het eerste kwartaal 2016. Deze prestatie werd neergezet ondanks de geplande onderbreking voor onderhoud te Auby, de verminderde stroomvoorziening te Hobart, een niet-geplande stillegging van de hoogoven te Port Pirie en de aanhoudende tegenwind van de lagere grondstoffenprijzen.

De prestatie in het Mijnbouwsegment vertoonde tekenen van verbetering met een productie van 42kt zink in concentraat en een negatieve EBITDA van EUR 7 miljoen. Ondanks een lagere gemiddelde zinkprijs in het eerste kwartaal 2016 van USD 1.679 per ton, daalde de kasuitstroom 1 in het Mijnbouwsegment met 67% tot EUR 14 miljoen tegenover EUR 43 miljoen in het derde kwartaal 2015 toen de gemiddelde zinkprijs hoger was, namelijk USD 1.847 per ton.

In navolging van het op 9 november 2015 aangekondigde plan om de balans van de Vennootschap te versterken, heeft de Vennootschap in februari 2016 een aanbod met voorkeurrechten voltooid ten belope van EUR 274 miljoen. We blijven financieringsalternatieven op zowel korte als lange termijn onderzoeken en beoordelen, waaronder vooruitbetalingen voor afgewerkte producten en de hoogrentende obligatiemarkten, om de balans verder te versterken en ervoor te zorgen dat de Vennootschap de financiële draagkracht en liquiditeit heeft om te werken in een langdurig zwakke grondstoffenprijsomgeving. Als een wederkerend initiatief om werkkapitaal ten gelde te maken, voltooiden we in april 2016 met succes een zilvervooruitbetaling van USD 75 miljoen met een afschrijvingsstructuur van 8 maanden.

Het cashverbruik in het Mijnbouwsegment daalde aanzienlijk ten opzichte van een 'run rate' van EUR 170 miljoen in het derde kwartaal 2015. De opschorting van de activiteiten te Myra Falls, de plaatsing van de mijnen te Campo Morado en Middle Tennessee in zorg en onderhoud en operationele verbeteringen in het segment, deden het jaarlijkse cashverbruik met EUR 110 miljoen dalen tot EUR 60 miljoen. Tegelijkertijd is het verkoopproces van het Mijnbouwsegment gevorderd en bevindt het zich nu in zijn tweede fase met een aantal partijen die een gedetailleerde due diligence uitvoeren, waaronder bezoeken ter plaatse. De Vennootschap verwacht dat ze de komende maanden de verkoop van heel of een deel van het Mijnbouwsegment zal kunnen aankondigen.

Naast het dalende cashverbruik in het Mijnbouwsegment, ligt de Vennootschap voor op haar schema wat betreft de operationele kostenbesparingen in Metaalverwerking en Corporate. Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal 2016 bedragen de geannualiseerde operationele kostenbesparingen in Metaalverwerking en Corporate samen EUR 31 miljoen.

De Port Pirie Herontwikkeling verloopt volgens schema en budget. Aan het einde van het eerste kwartaal 2016 zijn alle grote engineeringswerkzaamheden voltooid en werden de zuurfabriek- en ovenmodules ter plaatse geleverd. De resterende uitgaven voor het project zullen volledig worden gefinancierd via de door de Australische regering gewaarborgde eeuwigdurende obligaties. Verwacht wordt dat tegen einde eerste halfjaar 2016 Port Pirie in bedrijf zal worden gesteld en eenmaal operationeel in de loop van het tweede halfjaar 2016 en 2017, zal Nyrstar dankzij de Port Pirie Herontwikkeling een groter aandeel hebben in de waarde die vervat zit in het toevoermateriaal dat wordt gebruikt door het globale metaalverwerkingsnetwerk van smelters.

Veiligheid blijft een hoofdprioriteit voor Nyrstar. Helaas, en ondanks aanzienlijke verbeteringen van de veiligheid op niveau van de Groep, vonden er in het eerste kwartaal 2016 drie dodelijke ongevallen plaats in het Mijnbouwsegment. Twee daarvan te El Mochito in Honduras en één te Langlois in Canada.

In het tweede kwartaal 2016 hebben we een aantal duidelijke prioriteiten vooropgesteld voor het bedrijf. Deze omvatten een "Visible Safety Leadership"-programma, de voortzetting van de verkoop van het Mijnbouwsegment, de Port Pirie Herontwikkeling, voortdurende maatregelen om de liquide middelen te vrijwaren en kosten te verminderen. Nyrstar blijft goed geplaatst om voordeel te halen uit de voorziene versterking van de fundamenten van de zinkmarkt."

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring bespreken tijdens een conference call met de beleggersgemeenschap op 27 april 2016 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via: http://edge.media-server.com/m/p/civ4sq73

BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen (tenzij anders aangegeven) 1e kwartaal 1e  kwartaal %
  2016 2015  Verandering
Opbrengsten    
Metaalverwerking638788-19%
Mijnbouw5796-41%
Overige en Eliminaties-50-9447%
Groepsinkomsten 645 791 -18%
    
EBITDA 2    
Metaalverwerking5175-32%
Mijnbouw-74-275%
Overige en Eliminaties-7-1030%
EBITDA van de Groep 37 68 -46%
EBITDA-marge6%9%-33%
    
Capex    
Metaalverwerking58580%
Mijnbouw722-68%
Capex Groep 65 82 -21%
    
Leningen en opgenomen gelden, einde periode879942-7%
Geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode2402228%
Zinkvooruitbetaling (langlopende en kortlopende overige financiële schulden)128--100%
    
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink    
Nettoschuld, einde periode639720-11%
Verhouding nettoschuld/LTM EBITDA 3 2,82,322%
    
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink    
Nettoschuld, einde periode 4 7687207%
Verhouding nettoschuld/EBITDA 5 3,42,348%
    
Productie Metaalverwerking    
Zinkmetaal ('000 ton)255278-8%
Loodmetaal ('000 ton)4748-2%
    
Mijnbouwproductie    
Zink in concentraat ('000 ton)4267-37%
Lood in Concentraat ('000 ton)1,66-73%
Goud ('000 troy ounces)3,63,60%
Zilver ('000 troy ounces)513920-44%
Koper in Concentraat ('000 ton)1,91,712%
    
Markt 6    
Zinkprijs (USD/t)1.6792.080-19%
Loodprijs (USD/t)1.7441.806-3%
Zilverprijs (USD/t.oz)14,8516,71-11%
Goudprijs (USD/t.oz)1.1831.218-3%
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD1,11,13-3%
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD1,531,437%

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP EN MACROGEGEVENS

De inkomsten over het eerste kwartaal 2016 van EUR 645 miljoen daalden met 18% tegenover het eerste kwartaal 2015 als gevolg van dalende metaalprijzen en lagere productievolumes in zowel het Metaalverwerkings- als Mijnbouwsegment en werden licht geneutraliseerd door een lagere EUR/USD-koers. Zowel het Mijnbouw- als het Metaalverwerkingssegment ondervonden de impact van de zwakte op de grondstoffenmarkten, met een gemiddelde zinkprijs in het eerste kwartaal 2016 van $1.679/t tegenover een gemiddelde van $2.080/t in het eerste kwartaal 2015. De gemiddelde prijzen voor alle belangrijke metalen voor de Vennootschap daalden in het eerste kwartaal 2016 in vergelijking met het eerste kwartaal 2015: de gemiddelde zink-, lood-, zilver- en goudprijzen daalden respectievelijk met 19%, 3%, 11% en 3%.

De Onderliggende EBITDA van de Groep ten belope van EUR 37 miljoen in het eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 31 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 als gevolg van de lagere grondstoffenprijzen en de lagere productie van Metaalverwerking en Mijnbouw werd gedeeltelijk gecompenseerd door de sterkere USD ten opzichte van de euro (+ 3%).

De investeringen bedroegen EUR 65 miljoen in het eerste kwartaal 2016, een daling met EUR 17 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal 2015 als gevolg van een daling van de investeringen met EUR 16 miljoen in het Mijnbouwsegment met geen investeringen voor de groei en dezelfde omvang investeringen in het Metaalverwerkingssegment in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 van EUR 58 miljoen, waaronder EUR 35 miljoen voor de Port Pirie Herontwikkeling die wordt gefinancierd via de door de Australische gewaarborgde eeuwigdurende obligaties.

De nettoschuld einde eerste kwartaal 2016 bedroeg EUR 639 miljoen, een daling van 16% vergeleken met de EUR 761 miljoen eind 2015 (telkens zonder de andere langlopende financiële schulden), hoofdzakelijk aangestuurd door de voltooiing van het aanbod met voorkeurrechten ten belope van EUR 274 miljoen in februari 2016. De cashmiddelen bedroegen einde eerste kwartaal 2016 EUR 240 miljoen vergeleken met EUR 116 miljoen eind 2015.

MARKTOVERZICHT

Wisselkoers
De omzet en kasstromen van Nyrstar worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van verschillende munten, in het bijzonder van de Amerikaanse dollar, de euro, de Australische dollar en de Zwitserse frank. De rapporteringsmunt van Nyrstar is de euro. Zink, lood en andere metalen worden over de hele wereld voornamelijk in Amerikaanse dollar verkocht, terwijl de kosten van het Metaalverwerkingssegment en de algemene bedrijfskosten van Nyrstar vooral uitgedrukt worden in euro, Australische dollar en Zwitserse frank.

De wisselkoers EUR/USD was volatiel in het eerste kwartaal 2016 met een versterkende trend voor de euro tegenover de US dollar. Aan het begin van het kwartaal bedroeg de EUR/USD-wisselkoers 1,085 en sloot ze af op 1,138 om een gemiddelde te bereiken van 1,10 (+3% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015). Ondanks onzekere vooruitzichten wat betreft de globale groei, zijn de marktconsensusverwachtingen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rentevoeten in 2016 zal blijven verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank zal doorgaan met de kwantitatieve versoepeling. De gemiddelde wisselkoers Australische dollar/euro daalde in het eerste kwartaal 2016 met 7% ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, in lijn met de lage grondstoffenprijzen die een impact hadden op de waarde van de Australische grondstoffenexport.

Zink
De gemiddelde zinkprijs daalde met 19% in het eerste kwartaal 2016 tot USD 1.679 per ton vergeleken met USD 2.080/t in het eerste kwartaal 2015, en schommelde binnen een zeer brede prijsvork van USD 1.468 per ton en USD 1.875 per ton. Op relatieve basis deed de zinkprijs het beduidend beter dan de prijzen van de andere basismetalen in het eerste kwartaal 2016. De zinkprijs steeg met ongeveer 15%.

Zinkconcentraten
De benchmark verwerkingslonen (VL) 2016 voor zinkconcentraat werden vastgelegd onder volgende voorwaarden:

 • Basis-VL van USD 203 per dmt (droge metrische ton) tegen een basiszinkprijs van USD 2.000 per ton;
 • Escalators van 9% voor een zinkprijs van USD 2.000 tot USD 2.500 ton; 8% van USD 2.500 tot USD 3.000 per ton; 5% van USD 3.000 tot USD 3.750 per ton en 0% boven USD 3.750; en
 • De-escalator van 3% voor een zinkprijs van USD 2.000 tot USD 1.500 ton en 0% onder USD 1.500 per ton.

Eind maart 2016 sloot Nyrstar de onderhandelingen met alle benchmark- en non-benchmarkleveranciers af. De benchmarkverwerkingslonen 2016 voor zinkconcentraat zijn met ongeveer 17% gedaald in vergelijking met de hoofdverwerkingslonen in 2015 van USD 245 per dmt, met een basisprijs van USD 2.000 per ton.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een kernwaarde bij Nyrstar. De Vennootschap wil een veilige activiteit behouden en zal proactief risico's beheren, met betrekking tot zowel mensen als het milieu. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en iedereen elke dag van zijn werkleven veilig en gezond naar huis gaat.

2016 ging slecht van start voor de Vennootschap met drie dodelijke ongevallen in 22 dagen tijd in het Mijnbouwsegment. Het eerste dodelijke ongeval vond plaats op 18 januari 2016 in de mijn te Langlois in Canada en de twee andere ongevallen gebeurden in de mijn te El Mochito in Honduras op 21 januari 2016 en 8 februari 2016.

De LTIR (Lost Time Injury Rate ofwel verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren) voor de Vennootschap in het eerste kwartaal 2016 bedroeg 2,8, een stijging met 17% vergeleken met een LTIR van 2,4 in 2015. Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) en het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) daalden met 2% en 11% in vergelijking met het volledige jaar 2015. El Mochito en Langlois werden in het eerste kwartaal 2016 oververtegenwoordigd in de gevallen van verloren werktijd door verwondingen en gevallen die minstens een medische behandeling vergen, namelijk respectievelijk 58% en 49% van heel de Vennootschap. Met uitsluiting van El Mochito en Langlois, was de veiligheidsprestatie in het eerste kwartaal 2016 de beste ooit voor Nyrstar.

Als gevolg van de slechte prestatie in het begin van het jaar, werd in maart 2016 een "Visible Safety Leadership"-programma ingevoerd dat betrekking heeft op alle managementniveaus in het Mijnbouwsegment van Nyrstar. Dit programma biedt een basis om de veiligheid te versterken als een persoonlijke en organisationele waarde in heel de Vennootschap.

Er deden zich tijdens het kwartaal geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen 1e kwartaal  1e kwartaal  %
tenzij anders aangegeven 2016 2015  Verandering
     
Opbrengsten638788(19%)
       
EBITDA 51 75 (32%)
    
Onderhoud181520%
Groei510(50%)
Port Pirie Herontwikkeling35336%
Capex Metaalverwerking 58 58 0%

Het Metaalverwerkingssegment kende in het eerste kwartaal 2016 een onderliggende EBITDA van EUR 51 miljoen, een daling met 32% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 als gevolg van lagere zinkprijzen, lagere verwerkingslonen en een lagere zinkmetaalproductie, vooral te Auby na de geplande onderbreking van de roaster.

De investeringen voor onderhoud waren in het eerste kwartaal 2016 op jaarbasis in lijn. De investeringen voor de Port Pirie Herontwikkeling worden momenteel volledig gefinancierd via de opname van de eeuwigdurende obligaties, die de volledige resterende kosten van AUD 563 miljoen zullen dekken. Op 31 maart 2016 werd een lopend totaal van AUD 422 miljoen investeringen aan de Port Pirie Herontwikkeling besteed en was AUD 511 miljoen toegezegd (d.w.z. waarde van geplaatste bestellingen).

  1e kwartaal  1e kwartaal %
  2016 2015  Verandering
     
Zinkmetaal ('000 ton)    
Auby2943(33%)
Balen/Overpelt6567(3%)
Budel71710%
Clarksville2833(15%)
Hobart6263(2%)
Port Pirie-- 
Totaal 255 278 (8%)
    
Loodmetaal ('000 ton)    
Port Pirie4748(2%)
    
Andere producten      
Koperkathode ('000 ton)1,20,933%
Zilver (miljoen troy ounces)3,83,73%
Goud ('000 troy ounces)10,95,695%
Indiummetaal (ton)-9,8(100%)
Zwavelzuur ('000 ton)357371(4%)

Het Metaalverwerkingssegment produceerde ongeveer 255.000 ton zinkmetaal in het eerste kwartaal 2016, d.i. in lijn met de richtlijn voor het volledige jaar 2016, een daling met 8% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015. De daling van de zinkproductie op jaarbasis was het gevolg van de geplande onderbreking voor onderhoud te Auby en het productieverlies te Clarksville als gevolg van de beperkte toevoer uit de mijnen van Tennessee.

De zinkmetaalproductie te Auby daalde in het eerste kwartaal 2016 met 30% op jaarbasis als gevolg van de geplande onderbreking in het eerste kwartaal 2016. In maart werden het celhuis en de roasterte Auby stilgelegd gedurende respectievelijk 20 dagen en 24 dagen. Zoals eerder meegedeeld ondervond de indiumproductie in de Auby smelter in november 2015 de impact van een brand in een nieuw pijpleidingsysteem in de indiumfabriek. Herstellingen aan de indiumfabriek zijn momenteel aan de gang en verwacht wordt dat de indiumfabriek opnieuw in productie zal gaan in oktober 2016. De zinkmetaalproductie te Clarksville daalde in het eerste kwartaal 2016 met 15% op jaarbasis als gevolg van de lagere concentraat feed grade en verwerkingscapaciteit van de rooster na het verlies van de concentraten van de mijn van Middle Tennessee die in december 2015 in zorg en onderhoud werd geplaatst.

De productie van loodmarktmetaal te Port Pirie lag 2% lager dan in het eerste kwartaal 2015 als gevolg van een lekkende koelwatermantel die vervangen moest worden. De goud-, koperkathode- en zilverproductie steeg met respectievelijk 95%, 33% en 3% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 als gevolg van een grotere toevoer van goud, koper en zilver en een verschillende mix van verbruikte residuen.

De veiligheidsprestatie in het Metaalverwerkingssegment bereikte in het eerste kwartaal 2016 een nieuw laagterecord wat het aantal gevallen (RIR) betreft waarvoor medische behandeling nodig was. Einde eerste kwartaal 2016 bedroeg de RIR 5,3 in vergelijking met 8,3 eind 2015. De LTIR en het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) daalden met respectievelijk 39% en 28% in vergelijking met het volledige jaar 2015. In vijf van de zeven smeltersegmenten en in het project met betrekking tot de Port Pirie Herontwikkeling was er geen verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren in het eerste kwartaal 2016.

Tijdens het eerste kwartaal 2016 ontving de smelter te Clarksville het Certificaat van uitmuntendheid voor veiligheid en gezondheid op de werkplaats van het ministerie van tewerkstelling en arbeid van Tennessee. Het certificaat beloont meer dan twee jaar zonder een verzuimongeval in de smelter te Clarksville.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen 1e kwartaal  1e kwartaal %
tenzij anders aangegeven 2016 2015  Verandering
     
Opbrengsten5796(41%)
       
EBITDA (7) 4 (275%)
    
Investeringen voor onderhoud28(75%)
Exploratie- en ontwikkelingscapex510(55%)
Groeicapex-4(100%)
Capex Mijnbouw 7 22 (68%)

De negatieve EBITDA voor mijnbouw van EUR 7 miljoen in het eerste kwartaal 2016 was te wijten aan de opschorting van de activiteiten te Campo Morado sinds begin 2015, te Myra Falls sinds mei 2015, te Middle Tennessee sinds december 2015, maar ook aan het feit dat de gemiddelde zinkprijs van USD 1.679 per ton in het eerste kwartaal 2016 onder de gemiddelde productiekosten van het Mijnbouwsegment lag.

De investeringen in het Mijnbouwsegment bedroegen EUR 7 miljoen, een daling met 68% op jaarbasis, als gevolg van het uitstel van niet-essentiële onderhoudsinvesteringsprojecten voor alle mijnen en de annulering van niet-bindende investeringen voor groei in het Mijnbouwsegment in het eerste kwartaal 2016.

Nyrstar blijft uiterst gefocust op de vermindering van het cashverbruik in haar mijnbouwoperaties. Zoals aangekondigd door de Vennootschap op 9 november 2015, wordt gestreefd naar kasstroombesparingen in het Mijnbouwsegment van EUR 60 miljoen vergeleken met de geannualiseerde kasuitstroom van circa EUR 170 miljoen 7 in het derde kwartaal 2015. Deze doelstelling werd reeds overtroffen. Het cashverbruik op jaarbasis in het Mijnbouwsegment werd verminderd tot EUR 60 miljoen op basis van de EBITDA en de capex in het Mijnbouwsegment in het eerste kwartaal 2016. Sinds het derde kwartaal 2015 daalde het cashverbruik in het Mijnbouwsegment met EUR 110 miljoen op jaarbasis. Deze besparingen werden tot nu toe bereikt door de activiteiten te Myra Falls voor onbepaalde tijd op te schorten, de mijnen te Middle Tennessee en te Campo Morado in zorg en onderhoud te plaatsen, het cashverbruik in de andere mijnbouwactiva te verminderen en de winsten van de mijnen te verbeteren ondanks lagere zinkprijzen en ramp-downkosten ten belope van EUR 7 miljoen in de mijnen te Middle Tennessee in het eerste kwartaal 2016.

'000 ton 1e kwartaal 1e kwartaal %
tenzij anders aangegeven 2016 2015 Verandering
     
Totaal gemalen erts 1.0111.592(36%)
    
Zink in concentraat    
Campo Morado---
Contonga330%
El Mochito47(43%)
El Toqui910(10%)
Langlois10100%
Myra Falls-6(100%)
East Tennessee1617(6%)
Middle Tennessee-13(100%)
Totaal 42 67 (37%)
     
Overige metalen    
Lood in concentraat1,66,0(73%)
Koper in concentraat1,91,712%
Zilver ('000 troy oz)513920(44%)
Goud ('000 troy oz)3,63,60%

In het eerste kwartaal 2016 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 42kt zink in concentraat, een daling met 37% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015. De productie in het Mijnbouwsegment ondervond de impact van de opschorting van de activiteiten te Campo Morado, Myra Falls en Middle Tennessee en van een gedaalde verwerkingscapaciteit van grade en erts te El Mochito.

De productie van zink in concentraat te El Mochito tijdens het eerste kwartaal 2016 daalde met 43% in vergelijking met het eerste kwartaal 2015. De verminderde productie was te wijten aan een lagere verwerkingscapaciteit van erts (-31%) en verminderde "mill head grades". De lagere verwerkingscapaciteit van erts was hoofdzakelijk het gevolg van opschortingen van de productie na de dodelijke ongevallen tijdens het kwartaal.

De veiligheid in de Mijnbouw in het eerste kwartaal 2016 werd negatief beïnvloed door drie dodelijke ongevallen te Langlois en El Mochito en ruimer door het groot aantal verwondingen in deze twee mijnen. In het Mijnbouwsegment vonden 78% van de gevallen van verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren (LTI's) en 74% van de gevallen waarvoor medische verzorging vereist was, plaats te Langlois en El Mochito. Bijgevolg stegen het aantal gevallen van verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren (LTIR), het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) en het aantal gevallen waarvoor minstens een medische behandeling vereist is met respectievelijk 69%, 24% en 13% in vergelijking met het volledige jaar 2015. Met uitsluiting van deze twee sites, daalden de LTIR, de DART en de RIR op de andere sites met respectievelijk 35%, 32% en 45%.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Verkoopproces Mijnbouwsegment
Nyrstar heeft, samen met haar financiële adviseurs BMO Capital Markets en Lazard, het verkoopproces van het Mijnbouwsegment voortgezet in het eerste kwartaal 2016. Het verkoopproces werd officieel gelanceerd op 7 januari 2016 als een tweefasig proces met in de eerste fase indicatieve, niet-bindende biedingen die werden ontvangen in het eerste kwartaal. Potentiële kopers vangen de tweede fase van het proces aan en voeren momenteel bijkomende due diligences, met bezoeken ter plaatse, uit. Nyrstar zal een update publiceren ingeval een verkoop wordt gesloten, of als enige andere mededeling vereist is.

Pijplijnprojecten voor de groei van de metaalverwerking
De verbetering van het zink- en loodsmelternetwerk van Nyrstar is een cruciale stap in het optimaliseren van de waarde van Nyrstar. Na realisatie van deze initiatieven zal Nyrstar meer waarde kunnen halen uit de toevoer en aanzienlijk meer volumes van waardevollere zinkresiduen kunnen verwerken, waaronder bijna al haar intern verkregen zinkresiduen van het herontwikkelde Port Pirie, alsook complexere en waardevollere zink- en loodconcentraten. De investeringen zijn van die aard dat de timing van de geplande ontwikkeling en uitvoering zeer flexibel is.

Tijdens het eerste kwartaal 2016 heeft Nyrstar vooruitgang geboekt in de bredere pijplijnprojecten voor de groei, met een sterke focus op de voltooiing van projecten in verband met het wegnemen van knelpunten, die vereist waren na de sluiting van de Centurymijn en heeft ze ook vooruitgang geboekt in de zeldzame metalen en de fuming te Hoyanger.

Port Pirie Herontwikkeling
In het eerste kwartaal 2016 werden alle belangrijkste technische werkzaamheden, de afbraak, de belangrijkste civiele en paalwerken tezamen met de fabricatie van de smeltoven en de verwerkingsapparatuur voltooid. De smeltoven en de verzendingen van de zwavelzuurinstallatie en -structuren werden ter plaatse geleverd en een module yard in China startte met de fabricatie van de constructie- en apparatuurmodules voor de bouw van de TSL-hoogoven.

De werkzaamheden op de site vorderen goed. Alle concrete werkzaamheden voor de hoogoven, de zwavelzuurfabriek en de zuurstoffabriek zijn voltooid. De installatie van de constructie- en verwerkingsapparatuuronderdelen startte in het vierde kwartaal van 2015. De modulaire prefabricatie van de zuurfabriek en de smeltovenbouwwerken vordert ook. Het werk off site vorderde aanzienlijk in het vierde kwartaal van 2015 en in het eerste kwartaal 2016. De levering van belangrijke modules vanuit de fabrieken startte einde vierde kwartaal van 2015. Ter voorbereiding van de installatie van de verschillende modules, wordt momenteel een mobiele kraan met een liftcapaciteit van 2.600 ton op de site geassembleerd. De Port Pirie Herontwikkeling blijft op schema voor inbedrijfstelling tegen het einde van het eerste halfjaar van 2016, met doorstart in de tweede helft van 2016 en voortzetting hiervan in 2017.

Beëindiging van de Europese commerciële overeenkomst voor zinkmetaal van grondstofkwaliteit met Noble.
Nyrstar beëindigde in april 2016 de afname- en commerciële overeenkomst met Noble om 200.000 ton zinkmetaal geproduceerd in de Europese smelters van Nyrstar op de markt te brengen en te verkopen. Nyrstar heeft de volumes zinkmetaal die voordien aan Noble moesten worden geleverd tot eind 2016, overgedragen naar de afname-overeenkomst voor zinkmetaal met Trafigura, met marktgebaseerde voorwaarden en een vooruitbetalingsmechanisme.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com

Belangrijke informatie
Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie. Zij is geen en maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van dergelijke effecten. Deze aankondiging is in het bijzonder geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele van dergelijke effecten mag worden verkocht in de Verenigde Staten behalve als deze effecten werden geregistreerd bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, beschikbaar is. De Vennootschap heeft niet de intentie om enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren of om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen. Enig aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een aanbiedingsdocument dat gedetailleerde informatie zal bevatten over de vennootschap en het management alsook jaarrekeningen. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals omgezet respectievelijk in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Deze aankondiging maakt geen openbaar aanbod of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven uit en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken.

Neem voor meer informatie contact op met
Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157  M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com
Greg Morsbach             Group Manager Corporate Communications  T: +41 44 745 8295 M:+41 79 719 2342 gregory.morsbach@nyrstar.com
  
  

   
EBITDA min investeringen
2Alle verwijzingen naar EBITDA in het persbericht zijn Onderliggende EBITDA. De onderliggende maatregelen bevatten geen uitzonderlijke posten met betrekking tot reorganisatiemaatregelen, M&A-verwante transactieuitgaven, bijzondere waardeverminderingen van activa, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit in contract besloten derivaten die opgenomen worden in het kader van IAS 39 en andere posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar
3De verhouding nettoschuld/EBITDA wordt berekend als de nettoschuld aan het einde van de periode gedeeld door de EBITDA van de laatste 12 maanden
4Berekend als langlopende en kortlopende leningen en opgenomen gelden plus langlopende financiële schulden verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten.
5Berekend als langlopende en kortlopende leningen en opgenomen gelden plus langlopende financiële schulden verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode gedeeld door de EBITDA van de laatste 12 maanden
6De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen van afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM
7Gedefinieerd als EBITDA min onderhoudsinvesteringen

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2007155