OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2016

OP Företagsbanken Abp
Börsmeddelande 27.4.2016 kl. 09.00
Delårsrapport 1.1-31.3.2016

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2016   

- Pohjola Bank Abp:s firma ändrades 4.4.2016 till OP Företagsbanken Abp.
- Koncernens resultat före skatt var 111 miljoner euro (153) och resultatet före skatt till verkligt värde var 116 miljoner euro (252). Räntabiliteten på eget kapital var 9,7 % (15,3).
- Bankrörelsens resultat minskade till 51 miljoner euro (83) då nettointäkterna från handel minskat. Utlåningen växte under rapportperioden med 1 % till 16,5 miljarder euro (16,4). I resultatet ingår nedskrivningar av fordringar för 8 miljoner euro (14).
- Skadeförsäkringens resultat minskade till 59 miljoner euro (70) då intäkterna från placeringsverksamheten minskat. Intäkterna från placeringsverksamheten till verkligt värde var 1,7 % (2,6). Den operativa totalkostnadsprocenten var 88,6 (87,2).
- Resultatet för Övrig rörelse var på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 1 miljon euro (0). Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.
- Kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) var 14,2 % (14,1), medan målet är 15 %.
- Utsikterna oförändrade: OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli mindre än resultatet från kvarvarande verksamheter 2015.  

 

 
1-3/2016 1-3/ 2015 Föränd­ring, % 1-12/2015
Resultat före skatt, milj. e     
  Bankrörelse5183-39334
  Skadeförsäkring5970-16267
  Övrig rörelse10 23
Koncernen totalt 111 153 -27 625
Förändring i fonden för verkligt värde599 -141
Resultat före skatt till verkligt värde 116 252 -54 483
       
Eget kapital/aktie, e11,1110,55 11,38
Antal anställda i genomsnitt2 3012 483 2 446

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för kvarvarande verksamheter för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.

Ekonomiska mål 1-3/2016 1-3/2015 2015 Mål
Räntabilitet på eget kapital, %9,715,314,813
Kärnprimärkapitaltäckning (CET1), %*14,213,514,115
Bankrörelsens operativa kostnads-/intäktsrelation, %382727< 35
Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent88,687,287,3< 92
Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent18,117,917,718
Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II), **160 158 
Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II), ***137109139120
AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma nivå som huvudkonkurrenterna2222
Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt att CET1-kapitaltäckningen är 15 %. Utdelningsförhållandet är 30 % av räkenskapsperiodens resultat tills CET1 på 15 % har nåtts.    

 

30
 

 > 50 (30)

* De operativa nyckeltalen inkluderar inte ändringar i beräkningsgrunden eller avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköpet.
** Siffran redovisas med inverkan av övergångsbestämmelser.
***Siffran redovisas utan inverkan av övergångsbestämmelser.

Utsikter för återstoden av året

Tillväxten inom den globala ekonomin och ekonomin inom euroområdet uppskattas inte avsevärt påskynda den ekonomiska tillväxten i Finland i år. Den förutspådda sköra ekonomiska tillväxten i Finland baserar sig i stor utsträckning på att hemmamarknaden återhämtar sig något. Trots tillväxten är helhetsbilden för ekonomin i Finland och omvärlden för finansbranschen i Finland dämpad. Sannolikheten för att den ekonomiska tillväxten bromsas upp är större än för att den ska öka. Osäkerheten beträffande utvecklingen av ekonomin i Finland beror på de historiskt låga räntorna, Storbritanniens eventuella utträde ur EU och andra hot som riktas mot EU:s struktur och verksamhetssätt samt den långsamma, strukturella reformen i den finländska ekonomin.

Den ytterligare nedgången i räntorna och de delvis redan negativa marknadsräntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. De låga räntorna stöder å sin sida kundernas kreditbetalningsförmåga, vilket har hållit nedskrivningarna låga trots den långvariga perioden av långsam ekonomisk tillväxt. Den svaga ekonomiska tillväxten, brytningsskedet inom finansbranschen till följd av digitaliseringen och det förändrade kundbeteendet samt den ökade regleringen understryker betydelsen av verksamhetens effektivitet och lönsamhet samt goda kapitaltäckning.

OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli mindre än resultatet från kvarvarande verksamheter 2015.  De största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen ansluter sig till tillväxttakten i affärsverksamheten, nedskrivningar av fordringar, utvecklingen på ränte- och placeringsmarknaden, storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna samt nivån på den diskonteringsränta som tillämpas på diskonteringen av försäkringsskulden.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 27.4.2016

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Finansiell information 2016
OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin regelbundna
informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepapper:

Delårsrapporterna 2016 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-30.6.2016                    3.8.2016
Delårsrapport 1.1-30.9.2016                    2.11.2016

DISTRIBUTION    
Nasdaq Helsingfors                                                                                                          
London Stock Exchange                                                                                          
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.pohjola.fi, www.op.fi 

T illäggsupplysningar:
Verkställande direktör Jouko Pölönen, tfn 010 253 2691
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt OPs övriga medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport Q1This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire

HUG#2007105