Bufab Group : Delårsrapport januari - mars 2016

Starkare resultat, marginaler och kassaflöde.
Förvärv av Magnetfabriken AB.

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 718 (609) MSEK.
    Justerat för valutakurser och förvärv ökade nettoomsättningen med 2 procent
  • Orderingången översteg nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet ökade till 71 (49) MSEK och rörelsemarginalen
    ökade till 9,9 procent (8,0)
  • Resultatet per aktie ökade till 1,30 (0,88) SEK
  • Magnetfabriken AB förvärvades

  

Koncernen i sammandrag

     12 mån rullande  
  Kvartal 1  D Helår
MSEK 2016 2015 % 2015/16 2015
Orderingång 738 61620 2 586 2 463
Nettoomsättning 718 60918 2 568 2 458
Bruttoresultat 206 17021 713 677
Bruttomarginal,% 28,6 28,0  27,8 27,5
Rörelsekostnader -135 -12111 -494 -480
Rörelseresultat 71 4946 219 197
Rörelsemarginal,% 9,9 8,0  8,5 8,0
Resultat efter skatt 49 3348 141 125
Resultat per aktie, SEK 1,30 0,8848 3,69 3,27
 

VD-kommentar


Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent till 718 MSEK, vilket är Bufabs högsta nettoomsättning någonsin under ett enskilt kvartal. Merparten av ökningen kom från de tre förvärv vi har genomfört sedan februari 2015. Samtliga förvärv hade en god utveckling av marknads­andel, nettoomsättning och lönsamhet under kvartalet.Till koncernens ökning av netto-omsättningen bidrog även en måttlig organisk tillväxt om 2 procent, tack vare högre marknads-andel inom segment International.  

Bruttomarginalen stärktes i kvartalet till 28,6 (28,0) procent. Ökningen är ett direkt resultat av att vårt fokus på förbättrade inköpspriser samt på pris-höjningar mot kund har motverkat negativa valuta-effekter. Dessa ansträngningar tillsammans med ett gott bidrag från de förvärvade bolagen, ökade försäljningsvolymer och god kostnadskontroll har gjort att vi har förbättrat vår rörelsemarginal väsentligt till 9,9 (8,0) procent. Det är fortfarande en bra bit kvar till vårt mål för rörelsemarginalen på 12 procent, men utvecklingen går i rätt riktning.

Vi har under en längre tid arbetat systematiskt med att förbättra vår kapitalbindning, främst inom leverantörsskulder och lager. Det var därför glädjande att se hur vi tillsammans med den förbättrade kapitalbindningen under kvartalet kunde omsätta det goda rörelseresultatet till en kraftig ökning av vårt operativa kassaflöde, från 8 till 44 MSEK. 

Segment International utvecklades väl. Justerat för förvärv och valuta ökade nettoomsättningen med 5 procent. Den organiska tillväxttakten var lägre än under 2015, särskilt i början av kvartalet. Vi bedömer dock att våra marknadsandelar ökade under perioden. En svagare försäljningsutveckling i Norge, Finland och Asien kompenserades av en stark utveckling i övriga Europa. Tack vare god kostnads­kontroll ledde den högre netto­omsätt­ningen också till en stärkt rörelsemarginal. Till denna bidrog även förbättrade inköpspriser och prishöjningar mot kund. Vi fortsätter att förstärka organisationen i segmentet både inom försäljning och inköp, och anser att vi har goda möjligheter att ytterligare öka vår marknads­andel framöver.

I segment Sweden minskade nettoomsättningen med 3 procent, främst på grund av låg efterfrågan inom telekommunikationssektorn. Vår ambition är att på sikt öka marknadsandelen för segment Sweden från en redan god nivå. Vi fortsätter att arbeta intensivt med nyförsäljning i Sverige, men har ännu inte uppnått tillräckliga försäljnings-ökningar. Under kvartalet lyckades vi trots svag försäljningsutveckling stärka såväl brutto- som rörelsemarginalen samt öka segmentets rörelse-resultat. Detta berodde på inköps­besparingar, prishöjningar mot kund samt lägre rörelsekostnader.

Under mars förvärvades Magnetfabriken AB, en av Nordens ledande leverantörer av magneter och magnetsystem med en årsomsättning om cirka 20 MSEK. Liksom tidigare utvärderar vi löpande ytter-ligare förvärvsmöjligheter.

Vi har viktiga utmaningar framför oss: att åstad­komma fortsatt organisk tillväxt, även i Sverige, och att ytterligare förbättra vår rörelsemarginal. Men året har börjat bra för Bufab. Vi har en hög ambitionsnivå och ser positivt på förutsättningarna för återstoden av 2016.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer hållas den 27 april kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av föjande telefonnummer; +44 (0) 1452 555566, UK 08444933800, Sverige 0850336434 alt USA
16315107498. Konferenskod: 86378099. Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.

Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel men finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl 08.00.


KONTAKT

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 01
jorgen.rosengren@bufab.com

Thomas Ekström
CFO
+46 370 69 94 01
thomas.ekstrom@bufab.com

Boel Sundvall
Communications & IR
+46 370 69 69 61
boel.sundvall@bufab.com  

 

Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity TM  syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 935 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2015 till 2,5 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "BUFAB". För mer information www.bufab.com.

 

Delårsrapport januari - mars 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bufab Group via GlobeNewswire

HUG#2006980