Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 28 april 2016 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 2 maj 2016. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 6 maj 2016.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, Henrik Johansson, Charlotte Brogren, Kerstin Lindell och Fredrik Hansson
  • att nyval sker av styrelseledamoten Anders Mörck.
  • att Charlotte Brogren väljs till ordförande i styrelsen,
  • att till revisor välja PwC med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
  • att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 275 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 175 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.
Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier avseende fastställande av ledamöter i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för emittering av nya aktier.

Beslut avseende förvärv av aktier
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande förvärv av aktier i HMS Networks AB för aktiesparprogram 2016.

Beslut om kriterier avseende inrättande av aktiesparprogram
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för inrättande av aktiesparprogram.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95

HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2015 uppgick till 702 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad, i Nivelles samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Indien, England och Danmark. HMS har 450 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON® och Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: HMS Networks AB via GlobeNewswire

HUG#2007818