Hövding Sverige AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 maj 2016 klockan 09.00 i företagets lokaler på Grimsbygatan 24 i Malmö. Registrering kan ske från och med kl. 08.30.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast lördagen den 7 maj 2016, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 9 maj 2016.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast lördagen den 7 maj 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: ir@hovding.com
 • per telefon: 040-236868
 • per brev till: Hövding Sverige AB, Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1)         Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2)         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)         Val av en eller flera justeringspersoner.

4)         Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5)         Godkännande av dagordning. 

6)         Framläggande av handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen.

7)         Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.

8)         Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7 - Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen beslutande om en riktad emission av 300 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i bolaget den 17 februari 2016 på i huvudsak de villkor som framgår nedan. Beslutet kräver bolagsstämmans godkännande.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolagets verkställande direktör, Fredrik Carling. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för den verkställande direktören i bolaget att befrämja bolagets värdetillväxt.
   
 2. Teckning av de emitterade teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
   
 3. För varje tecknad teckningsoption ska en teckningskurs om SEK 0,50 betalas kontant senast 5 bankdagar efter teckning. Priset för en teckningsoption har beräknats av Optionspartner Sverige AB (org.nr 556832-8578) som är en oberoende part med expertkompetens inom optioner, och avspeglar en aktuell marknadsmässig kurs.
   
 4. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstid och betalningstid.
   
 5. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 35,50 kronor från dagen för emissionens registrering hos Bolagsverket intill den 31 mars 2019, dock att teckningsperioden i vissa fall kan komma att förkortas enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
   
 6. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning att bli högst 300 000 kronor, dock med förbehåll för eventuella justeringar enligt de fullständiga villkoren (Bilaga A).
   
 7. Erlagd överkurs för nytecknade aktier ska tillföras bolagets överkursfond.
   
 8. Nya aktier som tillkommer genom nyteckning berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Eftersom verkställande direktören ges förtur i tilldelningen krävs för giltigt beslut, enligt 16 kap 8 § aktiebolagslagen, att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 29 april 2016. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hovding.se och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

* * * * *

Malmö den 29 april 2016

Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)

För mer information: Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ), telefon 040 - 236 868, e-post: fredrik.carling@hovding.com

Beslutsunderlag optioner
Kallelse till extra bolagstämmaThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via GlobeNewswire

HUG#2008024