Hedera Group AB : Hedera Group AB (publ) Kvartalsrapport för 1 januari-31 mars 2016

Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 januari-31 mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 16,4 MSEK.
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 0,6 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till 0,8 MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 %.
  • Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,16 för det första kvartalet.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,7 MSEK exkl outnyttjad checkkredit på 5 MSEK.
  • Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016.
  • Koncernens soliditet uppgår till 25 % och moderbolagets till 99 %.

                       

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Hedera Group förvärvade Pridoc Bemanning AB
Läs hela rapportenThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hedera Group AB via GlobeNewswire

HUG#2009011