Bufab Group : Kommuniké från årsstämma i Bufab AB (publ)

Bufab AB (publ)

Värnamo 2016-05-03

Årsstämman i Bufab AB (publ) hölls den 3 maj 2016 i Värnamo.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 1,70 kronor per aktie med 6 maj som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 11 maj 2016. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till åtta, utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Sven-Olof Kulldorff, Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Eva Nilsagård, Adam Samuelsson, Johan Sjö samt Gunnar Tindberg. Jörgen Rosengren avböjde omval. Till ny styrelseledamot valdes Bengt Liljedahl. Sven-Olof Kulldorff utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 1 875 000 kronor varav 400 000 till styrelsens ordförande och 200 000 vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisionsutskottets tre ledamöter erhåller 25 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2017, att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor. Det noterades att Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode till revisorer betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Boel Sundvall, Kommunikations- och IR-direktör
ir@bufab.com
tel: +46 370 69 69 61

Om Bufab
Bufab (org nr 556685-6240) är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar, brickor etc). Bufabs kunderbjudande, Global Parts Productivity(TM), syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder. Bolagets huvudkontor finns i Värnamo och Bufab har cirka 935 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2015 till 2,5 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,"BUFAB". Besök www.bufab.com för mer information.

Kommuniké från årsstämma i Bufab AB (publ)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bufab Group via GlobeNewswire

HUG#2009527