Nordic Mines AB (publ): Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distribution respektive utskick av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta pressmeddelande får ej distrib ueras, kopieras eller vidareföras på sätt som går i konflikt med gällande restriktioner.

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Den 15 mars 2017 beslutade styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget"), villkorat av godkännande av efterföljande extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 april 2017, om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

  • På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget att för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
  • Teckningskursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
  • En teckningsoption ger rätt att, mellan 2 april 2018 - 30 April 2018, teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av teckningsoptionen och 0,27 kronor.
  • Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Nordic Mines att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden är 2 - 16 maj 2017.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten gällande nyemissionerna, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Lau Su Holding AB och Lao Tzu Investments AB har informerat Bolaget om sin avsikt att kvitta befintliga aktieägarlån och kortfristiga lån om 1 200 000 respektive 250 000 USD, inklusive upplupen ränta till och med den 16 maj 2017, genom att teckna Units i Företrädesemissionen. Detta motsvarar 22,0 procent respektive 4,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas. De befintliga aktieägarlånen och kortfristiga lånen om totalt 1 450 000 USD, inklusive upplupen ränta, motsvarar 26,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas.

Riktad nyemission

Styrelsen avser också föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 om  riktad nyemission till Lau Tzu Investments AB, ett företag som kontrolleras av Bolagets ordförande, Vinod Sethi. Företaget äger ej aktier i Nordic Mines, men har försett Nordic Mines med ett kortfristigt lån på 250 000 USD (det "kortfristiga lånet"). Det kortfristiga lånet från Lau Tzu Investments AB, tillsammans med upplupen ränta till och med den 16 maj 2017, uppgår till 2 398 248,94 kronor, räknat på växelkursen 9,03 SEK/1,00 USD per den 28 februari 2017. Styrelsen har beslutat om  den riktade emission för att möjliggöra för Lao Tzu Investments AB att kvitta sitt kortfristiga lån mot aktier i Bolaget till teckningskursen i Företrädesemissionen, i enlighet med villkoren för det kortfristiga lånet. Växelkursen vid beräkning av kortfristiga lån som ska kvittas mot aktier i Bolaget ska vara 9.03 SEK/1,00 USD. Den maximala storleken på den riktade nyemissionen är 8 882 403 aktier och 8 882 403 teckningsoptioner.


Dock kommer den riktade nyemissionen vara villkorad av att Företrädesemissionen blir fulltecknad. Styrelsen kommer därför i första hand tilldela Lao Tzu Investments AB Units i Företrädesemissionen, och endast tilldela Lao Tzu Investments AB Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu Investments AB inte har kunnat kvitta sitt kortfristiga lån genom teckning av Units i Företrädesemissionen.


Bakgrund och anledning till Företrädesemissionen

Vidareutveckling av Laiva och allmänna företagsändamål. Ytterligare information kommer att offentligöras inom kort.

Villkor för Företrädesemissionen

På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget att för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningkursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per ny aktie). Teckningsoptionerna utfärdas utan vederlag. En teckningsoption ger, mellan den 2 april 2018 och 30 april 2018, rätt att teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av teckningsoptionen och 0,27 kronor.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 188 574 252 aktier och 188 574 252 teckningsoptioner. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 2 och den 16 maj 2017, eller sådant senare datum som beslutas av Bolagets styrelse. Prospektet för Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 28 april 2017.

Blir Företrädesemissionen fulltecknad kommer antalet aktier i Nordic Mines att öka med 188 574 252 aktier till 754 297 008 aktier totalt och aktiekapitalet kommer att öka med 50 915 048,04 kronor. Utöver detta kommer 188 574 252 teckningsoptioner att ha utfärdats. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med 25,0 procent, om Företrädesemissionen blir fulltecknad, men kommer att ha en möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina respektive Uniträtter.

Styrelsen kommer dessutom att föreslå till den extra bolagsstämman att minska Bolagets aktiekapital med högst 96 961 993,74 kronor till 152 745 144,12 kronor utan indragning av aktier. Styrelsen kommer också att föreslå till den extra bolagsstämman att besluta om en fondemission om högst 83 343 720,78 kronor för att göra det möjligt att överföra ytterligare medel till aktiekapitalet, utan att utfärda nya aktier, vilket skulle medföra att aktiekapitalet helt skulle återställas.

Styrelsen kommer vidare att föreslå den extra bolagstämman att besluta om ändring av Bolagets bolagsordning för att sänka gränserna för aktiekapitalet från 200 000 000 - 800 000 000 kronor till 100 000 000 - 400 000 000 kronor och ändra gränserna för antalet aktier från 200 000 000 - 800 000 000 till 400 000 000 - 1 600 000 000.

Utöver detta avser styrelsen att föreslå till den extra bolagstämman att minska Bolagets aktiekapital så att kvotvärdet för Bolagets aktier blir 0,27 kronor. En sådan minskning av aktiekapitalet kräver dock tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 51 miljoner kronor vid full teckning före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, antalet aktier ökar med 188 574 252 och aktiekapitalet ökar med 50 915 048,04 kronor, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Om den riktade nyemissionen till Lao Tzu Investments AB blir fulltecknad, kommer antalet aktier i Nordic Mines att öka med 8 882 403 till 763 179 411 aktier totalt. Antalet teckningsoptioner, om den riktad emissionen fulltecknas, ökar med 8 882 403 till 197 456 655. Dock är den riktade nyemissionen, som framgår ovan, villkorade av att Företrädesemissionen blir fulltecknad. Därför kommer styrelsen i första hand att tilldela Lao Tzu Investments AB Units i Företrädesemissionen, och endast tilldela Lao Tzu Investments AB Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu Investments AB inte har kunnat kvitta sina kortfristiga lån genom teckning av Units i Företrädesemissionen.

Ytterligare information

Företrädesemissionen och den riktade emissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman i Nordic Mines. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 18 april 2017 klockan 14.00 CET hos Visma Sevices AB, Lindahagensgatan 94 i Stockholm, Sverige. En kallelse till stämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicmines.com .

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 april 2017Extra bolagsstämma
 

25 april 2017
Sista dag för handel inklusive Uniträtt
 

26 april 2017
Första dag för handel exklusive Uniträtt
 

27 april 2017
 

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag erhåller Uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
 

28 april 2017
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 

2 - 12 maj 2017
Handel med Uniträtter på Nasdaq Stockholm
 

2 - 16 maj, 2017
 

Teckningsperiod med och utan stöd av Uniträtter
 

19 maj, 2017
Offentliggörande av Företrädesemissionens preliminära utfall

Finansiella och legala rådgivare

EVLI Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Nordic Mines i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com .

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 09.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Publicering eller distribuering av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte, helt eller delvis, en inbjudan till att förvärva eller teckna eller en uppmaning till något erbjudande om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper i Nordic Mines.

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras direkt eller indirekt till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distribution respektive utskick av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta pressmeddelande får ej distrib ueras, kopieras eller vidareföras på sätt som går i konflikt med gällande restriktioner. Underlåtenhet att efterfölja dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot USA:s Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

170315 NM RIGHTS ISSUE PR SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2087823