ESG: De overtuigingen van LFDE

Door Coline Pavot, hoofd Verantwoord beleggen - juni 2021

Als Franse koploper op het vlak van verantwoord beleggen hecht La Financière de l’Echiquier (LFDE) al meer dan 30 jaar bijzonder veel waarde aan het beleid van bedrijven. De methodologie die we reeds ontwikkelen sinds 2007 werd mettertijd verder uitgewerkt, maar steeds vanuit hetzelfde ankerpunt: de bijzondere aandacht voor governance.

Als die methode systematisch en nauwkeurig wordt toegepast, kunnen we een analyse uitvoeren op elk effect waarin we beleggen.

Onze troeven? Een uitgebreid intern onderzoek, waardoor we na verloop van tijd een ware goudmijn aan bedrijfsgegevens hebben vergaard, nauw contact met de ondernemingen waarin we beleggen, en de expertise van ons SRI- of MVB-team ('socially responsible investing' of maatschappelijk verantwoord beleggen). Een overzicht van deze fijn uitgewerkte methodologie die werd gebaseerd op onze sterkste overtuiging: de ondernemingen die ambitieus zijn op het vlak van ESG, leveren op termijn ook de beste prestaties.

Waarom die unieke aanpak?

De ervaring leert ons dat de managers met visie de beste ecologische en sociale werkwijzes toepassen, die leiden tot waardecreatie voor alle belanghebbenden. Met een weging van 60% staat governance overtuigend op de eerste plek bij de berekening van de ESG-beoordeling die we toekennen aan ondernemingen. De resterende 40% wordt verdeeld over het ecologische en het sociale gedeelte, waarbij het gewicht wordt verdeeld volgens de aard van de onderneming, van de sector of van de aangeboden diensten.

Om de beleidskwaliteit van een onderneming te beoordelen, kijken we met name naar de deugdelijkheid van het bestuur, naar de loonschalen, naar de aan- of afwezigheid van tegengestelde machten, of naar de middelen die worden ingezet om een verantwoordelijke bedrijfsstrategie te ontplooien. Het Reputation Institute publiceert al meer dan twintig jaar een lijst met de honderd ondernemingen die wereldwijd de beste naam hebben.

De reputatie van een onderneming wordt beoordeeld op basis van zeven criteria, waarvan er vier ook worden opgenomen in een ESG-analyse: het leiderschap en de kwaliteit van het bestuur, de betrekkingen met de burgermaatschappij, de governance (het beleid) en de arbeidsomstandigheden.

Er heeft nog nooit een onderneming 10/10 gescoord betreffende ESG. We gaan er dus van uit dat ieder bedrijf nog vooruitgang kan boeken met betrekking tot duurzaamheid. De hoogste ESG-beoordeling tot op heden kenden we toe aan SCHNEIDER ELECTRIC, dat 8,4/10 behaalde1. Die onderneming baseert zijn strategie op duurzame ontwikkeling en streeft daarbij uitdagende doelen na, zoals koolstofneutraliteit of rekening houden met een fictieve koolstofprijs bij beleggingsbeslissingen.

We stellen onze methodologie elk jaar bij zodat hij relevant blijft ten opzichte van nieuwe prioriteiten - zoals de biodiversiteit dit jaar - en zodat we niet inboeten op onze hoge eisen. Onze ESG-aanpak steunt op een beleid waarbij bepaalde ondernemingen worden uitgesloten op basis van hun sector of hun waarden. Dat geldt voor alle fondsen die we beheren, maar we vragen nog meer van onze MVB- en impactfondsen.

Ons doel? De spaarpot van onze klanten en partners duurzaam beheren, waarbij we de resultaten niet uit het oog verliezen. Ook in 2020 hebben de beleggingsstrategieën op basis van verantwoord beleggen zich veerkrachtig getoond. We zijn ervan overtuigd dat ze op lange termijn waarde zullen creëren. We vinden sterke connotaties terug tussen de ESG-beoordelingen van ondernemingen en hun financiële resultaten.

Die moeten op lange termijn worden bekeken, zoals werd aangetoond in onze studie met de naam 'SRI & Performance by LFDE', die meer dan elf jaar in beslag nam. Die studie, die recent werd bijgewerkt, zet de prestaties van de portefeuille met de beste ESG-profielen gedurende de studie in de kijker. Die lagen 3,2 maal hoger dan die van de portefeuille met de zwakste ESG-profielen.

Onze methodologie is gebaseerd op ontmoetingen met de ondernemers en specifieke ESG-interviews. Door die aanpak zijn we volledig op de hoogte van hun prioriteiten en activiteiten, wat vooral een troef is bij de analyse van small- en midcapbedrijven die weinig of niet worden geanalyseerd door de kredietbeoordelaars.

Door in dialoog te gaan, kunnen we vervolgens invloed uitoefenen op hun MVO-beleid en hun governance. We delen ESG-verbeterpunten met hen, zoals de integratie van ESG-criteria in de loonschaal van het bestuur of de opstelling van een ambitieus ecologisch beleid. In 2020 hebben we 165 verbeterpunten aangeraden aan 60 ondernemingen. Daarvan had 68,5% betrekking op governance, en dan ging het voornamelijk om de bekwaamheid van het bestuur. We meten ook de impact van die betrokkenheid. Bijna de helft van de 155 verbeterpunten die we kenbaar maakten aan 57 ondernemingen in 2018 en 2019 werden reeds gedeeltelijk of volledig aangepakt.

Onze betrokkenheid en de dialoog met de aandeelhoudersliggen aan de kern van onze aanpak met betrekking tot verantwoord beleggen. Sinds 2018 hebben we onze stem uitgebracht op elke algemene vergadering van elke onderneming waarin we een aandeel hadden, ongeacht het belegde bedrag. Elk jaar worden onze activiteiten en de invloed van onze betrokkenheid beschreven in ons stem- en betrokkenheidsverslag. In 2020 hebben de beheerders en analisten gestemd op 385 algemene vergaderingen, waarbij het in 22% van de gevallen ging om tegenstemmen of onthoudingen, vooral met betrekking tot vergoedingen, benoemingen tot de raad van bestuur en anti-overnamemaatregelen.

Ondernemingen begeleiden op lange termijnen aan hun zijde blijven om hen de aandeelhoudersstabiliteit te bieden die ze nodig hebben om hun MVO-strategie op de rails te krijgen is nog een van onze handelskenmerken.

Transparantie

We hechten het grootste belang aan transparantie over onze methodologieën en onze beleggingen. We stellen alles in het werk om de belanghebbenden iets bij te leren over onze knowhow. We creëren duidelijke en nauwkeurige inhoud. Onze maandelijkse verslagen bevatten gegevens over het ESG-profiel en de koolstofvoetafdruk van elk fonds. LFDE streeft ernaar om het steeds beter te doen, door voortdurend op zoek te gaan naar meer impact, en door de nodige onderwijsinspanningen te leveren. Dat bewijst de 'Ecole de l'ISR', een opleidingsinstituut voor vermogensbeheeradviseurs dat werd opgericht in Frankrijk en dat zich opmaakt om uit te breiden naar heel Europa.

De fondsen zijn hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico, het valutarisico en het risico van discretionair beheer. De ESG-analyse beperkt de selectiviteit niet.

1. Deze informatie dient ter illustratie, de ESG-beoordeling kan mettertijd wijzigen.