Mediq ziet omzet stijgen, winst omlaag

De netto-omzet steeg met 2%. Deze toename was het saldo van groei bij Direct & Institutioneel (met een effect van 5% op Mediq), een daling bij Apotheken Nederland en Polen (met een totaal effect van - 2% op Mediq) en een effect van -1% door de daling van de Poolse zloty. De toename bij Direct & Institutioneel bedroeg 13% waarvan 5% autonoom. Bij Apotheken Nederland daalde de netto-omzet met 2% onder invloed van een afname bij de groothandel door prijsdruk. De afname van de omzet bij Apotheken Polen werd veroorzaakt door sterke prijsconcurrentie onder invloed van per 2012 verwachte nieuwe regelgeving en de daling van Poolse zloty.

Mediq kwartaalresultaten

Winst omlaag
De EBITA nam af met € 7,9 miljoen. Wanneer de niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten (zie tabel op pagina 5) was er sprake van een afname van € 4,1 miljoen. Direct & Institutioneel realiseerde een toename van € 0,1 miljoen onder invloed van bijdragen uit acquisities, grotendeels teniet gedaan door lagere resultaten bij de verkoop van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen in Nederland en Zweden. Bij Apotheken Nederland daalde de EBITA met € 3,4 miljoen, grotendeels onder invloed van het relatief sterke resultaat in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het resultaat bij Apotheken Polen daalde met € 0,7 miljoen. Gecorrigeerd voor niet-operationele posten daalde het resultaat bij Overig licht.

Marges omlaag
De EBITA-marge bedroeg 4,2%, ten opzichte van 4,9% (gecorrigeerd voor posten met een nietoperationeel karakter) in de vergelijkbare periode vorig jaar. De netto financieringslasten lagen € 2,9 miljoen lager onder invloed van positieve effecten van valutatermijncontracten. In het derde kwartaal van 2010 was juist sprake van negatieve effecten van valutatermijncontracten. Het lagere bedrijfsresultaat resulteerde in lagere belastingen. De effectieve belastingdruk lag dit kwartaal iets boven het nominaal gewogen gemiddelde van 25,3%.

Extra lasten

Het nettoresultaat is met € 5,9 miljoen gedaald naar € 15,9 miljoen onder invloed van het lagere bedrijfsresultaat, grotendeels onder invloed van niet-operationele posten, en hogere amortisatie klantrelaties. Het lagere bedrijfsresultaat werd deels gecompenseerd door lagere financiële lasten. Door de acquisities en de betaling van dividend is de nettoschuld het afgelopen kwartaal toegenomen met € 13 miljoen naar € 213 miljoen. Hierdoor is de schuldratio gestegen van 1,3 naar 1,4. De rentedekking is licht gestegen van 12,6 naar 12,9.

Nieuwe financiering afgerond
Mediq heeft in het derde kwartaal succesvol financiering geregeld op de US Private Placement markt voor een totaalbedrag van circa $ 150 miljoen, gesplitst in tranches van € 10 miljoen en $ 137 miljoen, met looptijden van 7 respectievelijk 10 jaar. Vier nieuwe en twee bestaande investeerders participeren in deze transactie. De opbrengst voorziet in de herfinanciering van $ 40 miljoen aan aflopende USPP notes aan het eind van dit jaar en in een betere spreiding van de looptijden van de leningenportefeuille.