Resultaten Van Lanschot onder druk

De Core Tier I-ratio van Van Lanschot per 30 september 2011 is verder gestegen naar 10,4% (geconsolideerd) ten opzichte van 10,1% per 30 juni 2011, (door winstinhouding en een reductie van de naar risico gewogen activa). Door de inkoop van de perpetuele leningen is de Core Tier I-ratio in oktober verder toegenomen met ongeveer 25bp. De bank heeft geen beleggingen in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Ierland. Van Lanschot voldoet aan de gepubliceerde eisen van Basel III, met een pro forma Liquidity Coverage Ratio (LCR) van 221,0% en een pro forma Net Stable Funding Ratio (NSFR) van 109,7%.

De fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) is in het derde kwartaal gestegen naar 91,1% (30 juni 2011: 87,8%), mede dankzij een instroom van spaargelden en deposito's van cliënten. De fundingbehoefte voor 2011 en 2012 is reeds afgedekt. De overschotten aan liquiditeit zijn gestald bij de ECB met een licht nadelig effect op de rentemarge.

Instroom omhoog
De netto-instroom van assets under management heeft zich in het derde kwartaal doorgezet, met name in de vorm van institutionele discretionaire mandaten. Ondanks het negatieve koerseffect lieten de totale assets under management per saldo een kleine stijging zien. De effectenprovisies daalden ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2011, doordat cliënten minder transacties verrichtten en doordat het negatieve koerseffect doorwerkte in lagere beheerprovisies.

Lagere winst
In vergelijking met de eerste twee kwartalen zijn de bedrijfslasten licht afgenomen. De toevoeging aan de kredietvoorziening lag op een iets hoger niveau in vergelijking met de eerste twee kwartalen van dit jaar. De nettowinst van Van Lanschot over het derde kwartaal van 2011 valt fors lager uit dan in de eerste twee kwartalen van 2011.

Vooruitzichten
De bank verwacht dat de huidige moeilijke economische omstandigheden in het vierde kwartaal van dit jaar aan zullen houden. In deze omstandigheden laat de bank solvabiliteit en liquiditeit prevaleren boven rendement. Daarom zal de nettowinst onder druk blijven staan. De bank anticipeert hierop door verdere kostenbeperkingen. De mate en snelheid van het herstel van de economie zal medebepalend zijn voor het tempo waarin Van Lanschot terugkeert naar een genormaliseerd winstniveau zo meldt het persbericht.

Publicatiedatum jaarcijfers 2011
De publicatiedatum voor de jaarcijfers 2011 is vervroegd naar donderdag 8 maart 2012.