Publicatie agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 30 mei 2018

De Vennootschap publiceert vandaag online de agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering') van EASE2PAY N.V. ('de Vennootschap'), te houden op woensdag 30 mei 2018 om 13.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 12e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam.

Agenda

  1. Opening
  2. Voorstel voor goedkeuring van de overname van MyOrder activiteiten (Stempunt)
  3. Rondvraag
  4. Sluiting 

Met ingang van vandaag liggen volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.EASE2PAYnv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

 Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op woensdag 2 mei 2018 ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

 Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk donderdag 24 mei 2018 om 12.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

 Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met donderdag 24 mei 2018 om 12.00 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk woensdag donderdag 24 mei 2018 om 12.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

 Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 769.999,90 bestaande uit 7.699.999 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen uitgegeven aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.699.999 aandelen.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Over Ease2pay
Ease2pay is een transactieplatform voor betalen en loyaliteit waarmee je van iedere smartphone een pinterminal maakt. De app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa's of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 18 april 2018

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. 010 3074619
Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage