Recalcico wil onderzoek naar het beleid van Xeikon vanaf 2008.

Recalcico Beheer B.V. (Recalcico) gaat op verzoek van een aantal Xeikon- aandeelhouders een zogenoemde wanbeleid-procedure starten bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Daarnaast wil Recalcico dat er bij wijze van voorlopige voorziening een onafhankelijke commissaris wordt benoemd, met een doorslaggevende stem. De laatste maatregel, die in feite de huidige RvC op non-actief zet, is erop gericht dat tijdens het onderzoek naar de toestand en het beleid van de vennootschap, geen verdere benadeling van de verzoekende aandeelhouders kan plaatsvinden.

In het verzoekschrift, dat deze week zal worden ingediend, wordt met name aandacht gevraagd voor drie zaken: de transacties met gelieerde partijen, het dividendbeleid en de jaarverslaggeving.

Bij de transacties met gelieerde partijen gaat het vooral om mogelijke bevoordeling van de meerderheidsaandeelhouder Punch International, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het met een grote korting weggeven van de vordering op (en de aandelen in) Accentis . Dat laatste werd gisteren nog eens duidelijk toen Punch haar voorgenomen openbare bod op het resterende belang in Accentis introk omdat ze – gegeven de geboden prijs, die overigens fors hoger lag dan hetgeen ze aan Xeikon betaalde - tot de conclusie kwam dat het geen kans van slagen had.

Voor wat betreft het dividendbeleid, willen verzoekers dat de Ondernemingskamer nagaat in hoeverre het passend is dat minderheidsaandeelhouders ondanks een structurele winstgevendheid, een uitbundige kaspositie en een puike solvabiliteit jarenlang geen dividend ontvingen, terwijl de meerderheidsaandeelhouder Punch via een speciale rekening courantverhouding met Xeikon gemakkelijk in haar liquiditeitsbehoefte kon voorzien.

In de jaarverslaggeving is er volgens verzoekers sprake van een stelselmatige winst- en vermogensmanipulatie. Dit leidde al eerder tot een aanwijzing van de Autoriteit Financiële Markten om de toekomstige verslaggeving aan te passen. Recalcico diende onlangs een tuchtklacht in tegen de controlerend accountant bij Xeikon, Oscar van Agthoven (BDO) vanwege het toerekenbaar tekortschieten bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. De Accountantskamer zal zich in een zitting op 23 mei a.s. over deze zaak buigen.