Intervest Offices & Warehouses: Verslag van de gewone algemene vergadering van 25 april 2018

De gewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses (hierna 'Intervest') gehouden op 25 april 2018 heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2018 heeft de jaarrekening van Intervest afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Uitkering van het dividend voor boekjaar 2017

De algemene vergadering heeft beslist om voor boekjaar 2017 een brutodividend van € 1,40 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend van boekjaar 2017 aldus € 0,98 per aandeel.

De modaliteiten van het keuzedividend voor het boekjaar 2017 zullen op donderdag 3 mei 2018 bekend gemaakt worden. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de  vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen, of kunnen ze opteren voor een combinatie van beide mogelijkheden.

Overige besluiten

· Herbenoeming van Johan Buijs als niet onafhankelijke bestuurder van de vennootschap.

· Goedkeuring en bekrachtiging van controlewijzigingsclausules van bankfinancieringen

 Volledig persbericht

Bijlage