Algemene Vergadering Beter Bed Holding benoemt John Kruijssen tot CEO en keurt dividendvoorstel goed

De heer A.J.G.P.M. Kruijssen is tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Beter Bed Holding per 26 april 2018 benoemd tot Statutair Directeur in de functie van CEO. Ingevolge het bepaalde in artikel 18 van de statuten van Beter Bed Holding wordt John Kruijssen benoemd voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.

De Directie van Beter Bed Holding bestaat hiermee uit John Kruijssen (CEO) en Bart Koops (CFO).

Samenstelling Raad van Commissarissen
Conform de bepalingen van de Corporate Governance Code is de heer A.J.L. Slippens afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Beter Bed Holding en haar Raad van Commissarissen hebben waardering voor de wijze waarop de heer Slippens zich als lid van de Raad van Commissarissen en als Voorzitter van de Remuneratiecommissie heeft ingezet voor de vennootschap en danken hem voor zijn bijdrage.

De heer H.C.M. (Huub) Vermeulen is per 26 april 2018 benoemd als opvolger van de heer Slippens als lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. 

Om de transitie naar een nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen te begeleiden, is tijdens de Algemene Vergadering van 26 april 2018 de termijn van de heer D.R. Goeminne als Voorzitter van de Raad van Commissarissen met één jaar verlengd tot en met de Algemene Vergadering in 2019.

Per 26 april bestaat de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding uit de heer D.R. Goeminne (Voorzitter), mevrouw E.A. de Groot, de heer W.T.C. van der Vis en de heer H.C.M. Vermeulen.

Vaststelling dividend
Tevens is tijdens de Algemene Vergadering het slotdividend over het boekjaar 2017 vastgesteld op € 0,03 per gewoon aandeel van € 0,02 nominaal.

In november 2017 is een interim-dividend uitgekeerd van € 0,34 per aandeel. Hiermee komt het dividend over 2017 in totaal uit op € 0,37 per aandeel. Dit betekent een pay-out ratio van 86%. Over 2016 werd € 0,74 dividend uitgekeerd (pay-out ratio: 85%). Het slotdividend zal geheel in contanten worden uitgekeerd.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

30 april 2018                notering ex dividend
2 mei 2018                   recorddatum
17 mei 2018                 betaalbaarstelling dividend

Dividendbeleid
Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van het aandeelhouders-rendement met behoud van een gezonde vermogenspositie. Doelstelling van de onderneming is om, onder voorwaarden, ten minste 50% procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een interim-dividend na publicatie van de derdekwartaalcijfers en een slotdividend na goedkeuring van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering. Op deze manier wordt de betaling van het dividend evenredig over het jaar gespreid. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. De ratio netto-rentedragende-schuld/ EBITDA mag niet groter zijn dan twee.

Profiel
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de slaapkamerbranche via haar dochter DBC International met het internationale merk M line.

Het huidige totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.191. In 2017 behaalde de onderneming een omzet van € 416,4 miljoen met een EBITDA van € 27,5 miljoen.

Voor meer informatie:

John Kruijssen                                                   Bart Koops
CEO                                                                   CFO
+31 (0)413 338819                                            +31 (0)413 338819
+31 (0)6 13211011                                            +31 (0)6 46761405
john.kruijssen@beterbed.nl                              bart.koops@beterbed.nl

Klik voor de PDF van het persbericht op onderstaande link.

Bijlage