Nyrstar: Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2018

Gereglementeerde informatie

3 mei 2018 om 7u00 CET

HOOFDPUNTEN:

 • Onderliggende EBITDA van de Groep[1] bedraagt EUR 37 miljoen voor het eerste kwartaal 2018, d.i. EUR 3 miljoen lager dan in het eerste kwartaal 2017. Nyrstar haalde voordeel uit de 23%-stijging van de zinkprijs en de opstart van de mijnen in Middle Tennessee, maar dit voordeel werd gecounterd door lagere verwerkingslonen, een aanzienlijke verzwakking van de USD/EUR van 1,06 naar 1,23, negatieve winstbijdragen van de mijn in Myra Falls bij de heropstart en een lagere blootstelling aan de bonusmetaalprijs omwille van de collar hedging van de zinkprijs
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 49 miljoen, een daling met EUR 14 miljoen jaar-op-jaar, hoofdzakelijk als gevolg van lagere gerealiseerde verwerkingslonen en een lagere zinkmetaalproductie, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere grondstoffenprijzen
  • Aanzienlijke verbetering van de onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 16 miljoen, een stijging met EUR 11 miljoen jaar-op-jaar, als gevolg van hogere grondstoffenprijzen en de succesvolle heropstart van de mijnen in Middle Tennessee, gedeeltelijk gecounterd door een negatieve EBITDA -bijdrage van EUR 8 miljoen van de heropstart van de mijn van Myra Falls.
 • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, van EUR 1,351 miljard op het einde van het eerste kwartaal 2018, een stijging met EUR 249 miljoen vergeleken met 31 december 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de uitstroom van werkkapitaal omwille voornamelijk van hogere grondstoffenprijzen en de afschrijving van vooruitbetalingen. Nettoschuld, met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1,592 miljard op het einde van het eerste kwartaal 2018, een stijging met EUR 229 miljoen vergeleken met 31 december 2017
 • Port Pirie Herontwikkeling vordert goed
  • De heropstart ligt voor op schema. Er werden reeds belangrijke mijlpalen bereikt in verband met de werktijd, het volume verwerkt metaal en de verhouding residuen in feed
  • Winststijging in lijn met de begin 2017 verschafte guidance ten opzichte van een 2016-basis, met minstens EUR 40 miljoen verwacht in het tweede halfjaar van 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen in 2020
 • Heropstart van de mijn van Myra Falls begon augustus 2017 en vordert volgens schema voor de zinkproductie tegen de start van het tweede halfjaar 2018
 • Chris Eger treedt in de zomer 2018 af als Chief Financial Officer na een lange overgangsperiode; Michel Abaza, momenteel Corporate Treasurer bij Safran Group, zal de fakkel overnemen  Zie biografie van Michel Abaza op het einde van dit document.

In zijn commentaar op de tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2018 stelde Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"We hebben in het eerste kwartaal 2018 aanzienlijke vooruitgang geboekt met de doorstart van de Port Pirie Herontwikkeling, de heropstart van de mijn van Myra Falls, alsook met onze strategische prioriteiten. De productie in heel de groep in de loop van het kwartaal verliep volgens de guidance voor het volledige jaar. Er waren geen materiële niet-geplande onderbrekingen en de mijnen produceerden op jaarbasis 42% meer zinkconcentraat dankzij de geslaagde heropstart van de mijnen van Middle Tennessee.

Na de succesvolle start van de inbedrijfstelling van de Port Pirie Herontwikkeling en de eerste feed naar de nieuwe TSL-hoogoven eind 2017, konden we in het eerste kwartaal van 2018 de TSL-hoogoven sneller doen werken wat betreft werktijd, volume verwerkt metaal en de verhouding residuen met hoge marges in de feed. Het verbruikte residu in de TSL-feed voor de maand april 2018 bedroeg 55% van de algemene feedmix, die de volledige doelstelling van 40% residu in de feed bij heropstart overschrijdt.

De financiële resultaten van de Vennootschap blijven ondersteund door de sterke fundamenten op de zinkmarkt, waarbij de kwartaalzinkprijs 23% hoger lag in het eerste kwartaal van 2018 vergeleken met het jaar daarvoor. Deze ondersteuning werd enigszins gecounterd door de lagere zinkverwerkingslonen, de impact van de aanzienlijke verzwakking van de US dollar tegenover de euro op de inkomstenomrekening en de 70%-impact van de blootstelling aan de zinkprijs van bonusmetaal die door de huidige collardekking wordt beperkt tot USD 3.094/t tot het einde van het eerste halfjaar van dit jaar. We blijven een aanzienlijke verbetering van de inkomsten en een verschuiving naar een positieve kasstroom verwachten in het tweede halfjaar van 2018, met de doorstart van de Port Pirie Herontwikkeling, de heropstart van de mijn van Myra Falls en de aanhoudende verbeteringen in de operationele prestatie in de mijnen en de smeltactiviteiten.

Na twee en half jaar als Chief Financial Officer bij Nyrstar heeft Chris Eger de Raad enkele maanden geleden ingelicht dat hij besloten heeft Nyrstar in de zomer te verlaten. We hebben dan een grondige selectieprocedure uitgevoerd en Michel Abaza als CFO om over te nemen van Chris. Michel heeft meer dan 20 jaar ervaring in treasury, kapitaalmarkten, financiële verslaggeving en analyse alsook in M&A, en komt van de Safran Group, waar hij Corporate Treasurer was. Michel zal de komende maanden starten bij Nyrstar en met Chris samenwerken zodat de overdracht van de functie vlekkeloos kan verlopen. We danken Chris voor zijn harde werk en toewijding die belangrijk was in de versterking van de balans en het leggen van een sterkere financiële basis voor Nyrstar om de hervorming van de activiteiten mogelijk te maken.

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring toelichten in een conference call met de beleggersgemeenschap op 3 mei 2018 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via https://edge.media-server.com/m6/p/6brkechn

BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
1e kwartaal 1e kwartaal %
  2017 2018 Verandering
Opbrengsten      
Metaalverwerking 931 957 3%
Mijnbouw 49 77 57%
Andere (48) (77) 60%
Groepsinkomsten 932 957 3%
       
Onderliggende EBITDA      
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking 63 49 (22%)
Onderliggende EBITDA Mijnbouw 5 16 220%
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties (11) (11) -
Onderliggende EBITDA van de Groep 57 54 (5%)
Onderliggende EBITDA -marge 6% 6% -
       
Investeringen      
Metaalverwerking 56 24 (57%)
Mijnbouw 8 28 250%
Andere 2 - -
Investeringen Groep 65 53 (18%)
       
Leningen en opgenomen gelden, einde periode 1.045 1.550 48%
Min geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode 58 199 243%
       
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 986 1.351 37%
       
Zinkvooruitbetaling 147 55 (63%)
Eeuwigdurende effecten 139 186 34%
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 1.272 1.592 25%
       
Productie Metaalverwerking        
Zinkmetaal ('000 ton) 261 252 (3%)
Loodmetaal ('000 ton) 35 39 11%
       
Mijnbouwproductie      
Zink in concentraat ('000 ton) 23 33 42%
Koper in concentraat ('000 ton) 0,3 0,5 41%
Zilver ('000 troy ounces) 117 108 (8%)
Goud ('000 troy ounces) 0,3 0,4 25%
       
Markt[2]      
Zinkprijs (USD/t) 2.780 3.421 23%
Loodprijs (USD/t) 2.278 2.523 11%
Zilverprijs (USD/t.oz) 17,42 16,78 (4%)
Goudprijs (USD/t.oz) 1.219 1.331 9%
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD 1,06 1,23 15%
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD 1,40 1,57 12%
       

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP
De inkomsten voor het eerste kwartaal 2018 van EUR 957 miljoen zijn met 3% gestegen tegenover het eerste kwartaal 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de hogere zink- en loodprijzen die gestegen zijn met respectievelijk 23% en 11%, hogere mijnproductie, gedeeltelijk gecounterd door de lagere zinkbenchmarkverwerkingslonen.

De Onderliggende EBITDA van de Groep ten belope van EUR 54 miljoen in het eerste kwartaal 2017, een daling met 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2017, als gevolg van lagere verwerkingslonen, een verzwakking van de US dollar tegenover de euro, grotendeels gecompenseerd door hogere grondstoffenprijzen.

De investeringen van EUR 53 miljoen in het eerste kwartaal 2018 lagen jaar-op-jaar 18% lager, als gevolg van een aanzienlijke vermindering (EUR 32 miljoen) van de investeringen in Metaalverwerking met de voltooiing van de Port Pirie Herontwikkeling eind 2017, gedeeltelijk gecounterd door een stijging met EUR 20 miljoen van de totale investeringsuitgaven in Mijnbouw vergeleken met eerste kwartaal 2017 met de heropstart van de mijn van Myra Falls.

De nettoschuld eind eerste kwartaal 2018 zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag met EUR 1.351 miljoen 23% hoger dan eind 2017 (EUR 1.102 miljoen). De nettoschuld steeg tijdens het kwartaal wegens een kasuitstroom van investeringen van EUR 53 miljoen, betalingen van interesten en belastingen van EUR 55 miljoen, een tijdelijke vermindering van de vooruitbetalingen hoofdzakelijk door de geplande onderbreking voor onderhoud te Port Pirie bij het begin van het tweede kwartaal 2018 en een uitstroom van werkkapitaal van EUR 155 miljoen. De nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag op het einde van het eerste kwartaal 2018 met EUR 1.592 miljard 17% hoger dan eind 2017. Het kassaldo op het einde van het eerste kwartaal 2018 bedroeg EUR 199 miljoen tegenover EUR 67 miljoen eind 2017 met een liquiditeit op het einde van het eerste kwartaal 2018 van EUR 479 miljoen.

ZINKCONCENTRATEN
De benchmarkverwerkingslonen 2018 voor zinkconcentraat werden eind april vastgelegd met een basisverwerkingsloon van USD 147 per dmt  (droge metrische ton) concentraat. Het verwerkingsloon voor zinkconcentraat voor 2018 vertegenwoordigt een daling van het basisverwerkingsloon van ongeveer 15% tegenover het headline verwerkingsloon van USD 172 per dmt voor 2017.

Net zoals in 2017, zijn de meeste concentraatvereisten (90-95%) voor 2018 van Nyrstar geprijsd tegen benchmarkvoorwaarden of met verwijzing naar de benchmark met een toegepaste korting. De gemiddelde korting op de benchmarkverwerkingslonen door Nyrstar in het eerste kwartaal 2018 lag in lijn met de korting die in het eerste kwartaal 2017 werd bereikt, ongeveer USD 40 per ton. Voor de rest van het jaar 2018 wordt dezelfde korting verwacht.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
"Schade voorkomen" is een absolute prioriteit bij Nyrstar . De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

De positieve trend van 2017 werd voortgezet en ook in het eerste kwartaal 2018 daalde de ernst van de verwondingen aanzienlijk. Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) daalde met 15% vergeleken met het eerste kwartaal 2017 en het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) daalde met 3% vergeleken met het eerste kwartaal 2017. Vier van onze vestigingen blijven vrij van DART presteren in 2018.

Er hebben zich tijdens het jaar geen milieu-incidenten met aanzienlijke bedrijfsgevolgen of langdurige impact op het milieu voorgedaan.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen 1e kwartaal 1e kwartaal %
(tenzij anders aangegeven) 2017 2018 Verandering
       
Opbrengsten 931 957 3%
       
Onderliggende EBITDA 63 49 (22%)
       
Onderhoud 21 17 (18%)
Groei 7 4 (43%)
Port Pirie Herontwikkeling 27 3 (88%)
Investeringen Metaalverwerking 56 24 (56%)

Metaalverwerking realiseerde in het eerste kwartaal 2018 een onderliggende EBITDA van EUR 49 miljoen, d.i. een daling met 22% tegenover het eerste kwartaal 2017, als gevolg van een iets lagere zinkmetaalproductie, een aanzienlijk zwakkere dollar en lagere zinkverwerkingslonen.

De investeringen voor onderhoud in het eerste kwartaal 2018 daalden met 18% tegenover het eerste kwartaal 2017, wat in lijn ligt met de lagere investeringsguidance voor 2018 (EUR 130 miljoen tot EUR 150 miljoen) en de afwezigheid van investeringen voor de Port Pirie Herontwikkeling in 2018.

  1e kwartaal 1e kwartaal %
  2017 2018 Verandering
       
Zinkmetaal ('000 ton)      
Auby 40 39 (3%)
Balen/Overpelt 64 69 7%
Budel 71 66 (6%)
Clarksville 29 24 (18%)
Hobart 57 54 (5%)
Totaal 261 252 (3%)
       
Loodmetaal ('000 ton)      
Port Pirie 35 39 11%
       
Andere producten      
Koperkathode ('000 ton) 0,9 1,1 31%
Zilver (miljoen troy ounces) 2,8 2,8 -
Goud ('000 troy ounces) 17,6 17,9 1%
Indiummetaal (ton) 2,7 9,2 243%
Zwavelzuur ('000 ton) 331 330 -

Metaalverwerking produceerde ongeveer 252.000 ton zinkmetaal in het eerste kwartaal 2018, d.i. in lijn met de guidance voor het volledige jaar 2018, een daling met 3% tegenover het eerste kwartaal 2017. De daling jaar-op-jaar van in de zinkmetaalproductie was hoofdzakelijk het gevolg van het extreem koude weer in Tennessee in januari 2018, waardoor een aantal systemen uitvielen, en een elektrisch probleem op een van de transformatoren in Clarksville, waardoor de maximale stroomsterkte van de fabriek gedurende drie weken in februari 2018 slechts 60% bedroeg; een terughoudende doorstart en focus op de processtabiliteit in Budel na de waterstofexplosies in de uitloogafdeling in het vierde kwartaal 2017; hoog loodgehalte in kathodezink als gevolg van problemen in de uitloog- en elektrolyseafdelingen in Hobart, waardoor de productie van zinkmarktmetaal met 5% daalde. De smelterij te Balen kende een sterke productie in het eerste kwartaal 2018 met een verbetering jaar-op-jaar van 7%, hoofdzakelijk als gevolg van de hogere roosterijpercentages met een groter aandeel secundaire oxiden in de feedmix.

De productie van loodmarktmetaal te Port Pirie van 39kt lag 11% hoger dan in het eerste kwartaal 2017. De betere productie kwam er ondanks de slechte kwaliteit van de sinterproductie in januari en februari 2018, als gevolg van een wijziging in het feedsysteem om de nieuwe TSL-hoogoven op de bestaande doseerfabriek te laten werken. De goud- en zilverproductie in het eerste kwartaal 2018 lag in lijn met die in het eerste kwartaal 2017. De koperproductie lag in het eerste kwartaal 2018 31% hoger door een andere verbruikte feedmix met meer koper.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen 1e kwartaal 1e kwartaal %
(tenzij anders aangegeven) 2017 2018 Verandering
       
Opbrengsten 49 77 57%
       
Onderliggende EBITDA 5 16 220%
       
Exploratie en ontwikkeling 8 25 202%
Groei - 3 -
Mijnbouwcapex 8 28 240%

De onderliggende EBITDA van Mijnbouw van EUR 16 miljoen in het eerste kwartaal 2018 lag EUR 11 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal 2017 als gevolg van de hogere zinkprijs, lagere zinkverwerkingslonen en de heropstart van de mijnen van Middle Tennessee. De Mijnbouwresultaten omvatten een negatieve onderliggende EBITDA van EUR 8 miljoen afkomstig van de heropstart van de mijn van Myra Falls in het eerste kwartaal 2018 (EUR 3 miljoen in het eerste kwartaal 2017). Wanneer de mijn van Myra Falls opnieuw start met de ertsproductie bij de start van het tweede halfjaar 2018, zal ze naar verwachting positieve EBITDA beginnen bijdragen, wanneer ze het concentraat voor de eerste keer levert en verkoopt.

De investeringen in de Mijnbouw in het eerste kwartaal 2018 bedroegen EUR 28 miljoen, d.i. een stijging met EUR 20 miljoen jaar-op-jaar, hoofdzakelijk als gevolg van de heropstart van de mijn van Myra Falls in augustus 2017.

'000 ton 1e kwartaal 1e kwartaal %
tenzij anders aangegeven 2017 2018 Verandering
       
Totaal gemalen erts 586 974 66%
       
Zink in concentraat      
Langlois 7 6 (17%)
Myra Falls - - -
East Tennessee 17 17 1%
Middle Tennessee - 11 -
Totaal 23 33 42%
       
Overige metalen      
Koper in concentraat 0,3 0,5 41%
Zilver ('000 troy oz) 117 108 (8%)
Goud ('000 troy oz) 0,3 0,4 25%

In het eerste kwartaal 2018 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 33kt zink in concentraat, een stijging met 42% in vergelijking met het eerste kwartaal 2017. Tijdens het eerste kwartaal 2018 presteerde de mijn van Middle Tennessee, die werd heropgestart in 2017, met een productie van 11kt zink in concentraat in lijn met de verwachtingen. De productie in de mijnen van Middle Tennessee was vlak jaar-op-jaar met een stijging van 13% uraniumerts als gevolg van de hoger feed van de mijnen en de installatie en inbedrijfstelling van cyclonen met hogere capaciteit in het maal- en flotatiecircuit van de fabriek waardoor een hogere verwerkingscapaciteit mogelijk was, gecounterd door de mijnbouw van laagwaardigere ertszones in de mijnen.

BIOGRAFIE VAN DE NIEUWE CFO

Michel Abaza is een doorgewinterde financieel directeur met meer dan 20 jaar ervaring in treasury, kapitaalmarkten, financiële verslaggeving en analyse alsook in M&A. Michel heeft bewezen in staat te zijn robuuste kapitaalstructuren en balansen te ontwikkelen in complexe internationale bedrijven in verschillende geografische gebieden en culturen.

Michel komt naar Nyrstar van de beursgenoteerde Safran Group (leverancier van ruimtevaart- en defensiesystemen en materiaal) met vestiging in Frankrijk. Hij was er de corporate treasurer van de Groep. Daarvoor was hij de CFO bij Messier-Dowty, een van de belangrijkste afdelingen van Safran .

Michel heeft ook gewerkt bij Valeo Switches & Detection Systems, waar hij functies bekleedde in senior finance management. Hij heeft er veel ervaring opgedaan in bedrijfstransacties en -herstructureringen.

Hij startte zijn financiële carrière halverwege de jaren negentig bij Schlumberger , waar hij verschillende financiële taken opnam binnen financiële controle, fiscaliteit, financiële planning en analyse en commerciële beslissingen.

Michel heeft een diploma in Management Controlling van HEC Parijs. Michel heeft de Franse nationaliteit en spreekt vloeiend Frans, Spaans en Engels.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar , onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar , haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar , de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Belangrijke informatie
Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie. Zij is geen en maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van dergelijke effecten. Deze aankondiging is in het bijzonder geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele van dergelijke effecten mag worden verkocht in de Verenigde Staten behalve als deze effecten werden geregistreerd bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, beschikbaar is. De Vennootschap heeft niet de intentie om enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren of om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen. Enig aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een aanbiedingsdocument dat gedetailleerde informatie zal bevatten over de vennootschap en het management alsook jaarrekeningen. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals omgezet respectievelijk in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Deze aankondiging maakt geen openbaar aanbod of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven uit en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken.

Neem voor meer informatie contact op met
Anthony Simms -      Head of Investor Relations  T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152   anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni   Head of Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

[1] De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA " als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx
[2] De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage