Umicore haalt € 499 miljoen op via duurzaamheid gelinkte private plaatsing

Umicore haalt € 499 miljoen op via duurzaamheid gelinkte private plaatsing

Umicore heeft met succes de uitgifte afgerond van een vastrentende, duurzaamheid gelinkte private plaatsing van schuld (“US Private Placement Notes”, “USPP”) voor een totaal bedrag van € 499 miljoen equivalent1. De prijszetting van de transactie gebeurde in maart 2024. De obligaties, die geplaatst werden bij 17 institutionele investeerders in Europa en Noord-Amerika, kregen veel belangstelling van zowel investeerders die deelnamen aan eerdere plaatsingen van Umicore , als van nieuwe investeerders.

De transactie bestaat uit verschillende schijven met looptijden van 7 tot 12 jaar, wat overeenkomt met een gewogen gemiddelde looptijd van meer dan negen jaar. De fondsen van deze emissie zullen worden opgenomen in juli 2024.

Deze uitgifte verbindt de financiering van de Groep nog sterker aan haar duurzaamheidsprestaties. De rentevoet van de obligaties zal rechtstreeks gekoppeld zijn aan de vorderingen van Umicore in haar koolstofneutraliteitsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd in haar duurzaamheidsambities "Let's go for Zero": netto nul scope 1- en 2-emissies van broeikasgassen in 2035, met als tussentijdse doelstellingen het verminderen van de scope 1- en 2-emissies met 20% in 2025 en met 50% in 2030, evenals het verminderen van de intensiteit van aangekochte materialen (scope 3, categorie 1) met 42% tegen 2030. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) valideerde de ambitie van Umicore 's Scope 1- en Scope 2-doelstelling voor 2030 als zijnde in lijn met een 1,5°C-traject en de Scope 3-doelstelling voor 2030 als zijnde in lijn met een traject van ruim onder de 2°C.

Met de succesvolle afronding van deze private plaatsing diversifieert en verlengt Umicore haar financieringsbasis en de looptijd van haar schuld tegen aantrekkelijke voorwaarden aan vaste rentevoet. De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor herfinanciering en algemene bedrijfsdoeleinden. Dit omvat in het bijzonder de financiering van Umicore 's projecten in het kader van haar 2030 RISE-strategie die gebaseerd is op sterke megatrends, zoals de versnelde ontwikkeling naar schoner transport, de groeiende behoefte aan hoogtechnologische geavanceerde materialen en de behoefte aan circulariteit door recyclage. Umicore streeft in al deze domeinen winstgevende groei en waardecreatie na.

Wannes Peferoen, CFO van Umicore , zei: "Deze succesvolle private plaatsing van schulden, voor de vierde opeenvolgende keer, zal Umicore voorzien van bijkomende aantrekkelijk geprijsde financiering op lange termijn met vaste rentevoet en zal de uitvoering van onze 2030 RISE-groeistrategie ondersteunen. De aanzienlijk overingeschreven transactie is een duidelijk teken van de sterke belangstelling en de kracht van onze banden met de institutionele schuldinvesteerders. Het bevestigt bovendien het bewustzijn van de sociale en duurzaamheidsimpact van financieringsbeslissingen in een context van klimaatverandering en grondstoffenschaarste en toont het de sterke betrokkenheid van Umicore bij haar duurzaamheidsambities "Let's go for Zero"."

Samen met de nieuwe lening van € 350 miljoen van de Europese Investeringsbank die in februari 2024 werd ondertekend, zal deze uitgifte van € 499 miljoen een aanvulling vormen op de bestaande portefeuille van langlopende schuldinstrumenten, waaronder converteerbare obligaties, Schuldschein, eerdere USPP's en EIB-leningen. Umicore heeft naast haar schuldportefeuille toegang tot € 1,1 miljard niet-opgenomen gesyndiceerde bankkredietfaciliteiten en tot aanzienlijke bijkomende niet-gecommitteerde financieringsinstrumenten op korte termijn, waaronder commercial paper programma's.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21caroline.kerremans@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com
Benoît Mathieu  +32 2 227 73 72benoit.mathieu@umicore.com

Media Relations 

Marjolein Scheers+32 2 227 71 47marjolein.scheers@umicore.com
Caroline Jacobs+32 2 227 71 29caroline.jacobs@eu.umicore.com


Over Umicore

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep gericht op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units met materialen en oplossingen die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore is het creëren van duurzame waarde en vloeit voort uit de ambitie materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren volgens haar missie: Materials for a better life.  

De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn wereldwijd verspreid om haar internationale klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. In 2023 genereerde de Groep inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard). 


Over Umicore 's "Let's go for Zero" ambities

Bij Umicore zien we het als onze bedrijfsverantwoordelijkheid, of beter nog, onze missie om onze technologische know-how, wetenschappelijke expertise en bedrijfsreikwijdte te gebruiken om toonaangevend te zijn in duurzaamheid. Wij zijn vastbesloten om processen te herdenken, te transformeren en onze inspanningen te richten op netto nul broeikasgasemissies en eindeloze mogelijkheden.
Voor meer informatie over onze "Let's go for Zero" ambities: klik hier.


Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten en disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

 De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod vermeld in dit persbericht is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. Umicore (“ Umicore ”) neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

 Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor een aanbieding tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige staatsburgers van de Verenigde Staten, behoudens overeenkomstig een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de Securities Act van 1933. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.

Dit persbericht mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act, zoals gewijzigd (de “Financial Services and Markets Act”) niet op Umicore van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investment professionals” in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”) of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling. 

De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan retailbeleggers in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor deze doeleinden wordt onder retailbelegger verstaan, een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd (“MiFID II”) of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, waar die klant niet kan worden beschouwd als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van Artikel 4(1) van MiFID II of (iii) geen gekwalificeerde belegger in de zin van Verordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd (de “Prospectusverordening”). Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014, zoals gewijzigd (de “PRIIPs-Verordening”) opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan een retailbelegger in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in de EER onwettig zijn onder de PRIIPs-Verordening.

De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk (“VK”). Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt in de zin van punt (8) van Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/565, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act en enige regels of voorschriften genomen onder de Financial Services and Markets Act om Richtlijn (EU) 2016/97 te implementeren, waar die klant niet kan worden beschouwd als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (8) van Artikel 2(1) van Verordening (EU) 600/2014, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA of (iii) geen gekwalificeerde belegger in de zin van Verordening (EU) Nr. 2017/1129, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA. Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014 , zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de “VK PRIIPs-Verordening”) opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan een retailbelegger in het VK, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in het VK onwettig zijn onder de VK PRIIPs-Verordening.

 De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, in België, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd.

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore . Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore , noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Dit persbericht betreft geen prospectus noch reclame in de zin van de Prospectusverordening.
1 Totaal EUR-equivalent van alle schijven in USD en EUR gebaseerd op een FX-koers van 1,08 USD per EUR bij prijszetting.