Bekaert: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
- Goedkeuring brutodividend van € 1,10
- Goedkeuring voorgestelde benoemingen

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2017, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 1,10 per aandeel.

De dividend ex-date is 11 mei 2018. Het dividend zal betaalbaar zijn op 15 mei 2018 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Ageas , KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017, en heeft het remuneratieverslag 2017 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2017 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft de volgende voorstellen aanvaard:
- de heer Colin Smith wordt als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022;
- de heer Matthew Taylor wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022;
- mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022.

Gerelateerd persbericht: 28 februari 2018: Nominatie nieuwe bestuurder

Bovendien heeft de vergadering een aantal bepalingen inzake controlewijziging, het Optieplan op Aandelen NV Bekaert SA 2018-2020 en het Performance Share Plan 2018-2020 goedgekeurd.

Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergadering heeft de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging hernieuwd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal). De vergadering heeft de vereiste bijzondere meerderheid niet bereikt voor de hernieuwing van de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging om eigen aandelen in te kopen.

Bijlage