KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 556 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie*

  
Brussel, 17 mei 2018, (07.00 a.m. CEST)

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 556 miljoen euro

 We boekten een nettowinst van 556 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018. Een heel goed resultaat, ondanks het feit dat we het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige jaar boekten in het eerste kwartaal (371 miljoen euro in 1KW2018). Dankzij de commerciële prestaties van onze kernactiviteiten stegen onze totale opbrengsten ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl de kosten - de bankenheffing niet meegerekend - daalden ten opzichte van het seizoensgebonden hoge niveau in het laatste kwartaal van het jaar. Onze levens- en schadeverzekeringsactiviteiten kenden een aanzienlijke jaar-op-jaar groei. Bovendien konden we opnieuw waardeverminderingen op kredieten terugnemen, voornamelijk in onze Ierse hypotheekportefeuille.
In het eerste kwartaal van 2018 rondden we de overname af van het resterende belang van 40% in de joint venture voor levensverzekeringen van onze dochteronderneming UBB en MetLife in Bulgarije. Dat bevestigt onze positie als een sterke speler in de lokale markt, die zijn Bulgaarse klanten een volledig gamma van bankverzekeringsproducten kan aanbieden in een omnikanaalomgeving. Het zal ongetwijfeld helpen om van UBB en DZI een bankverzekeringsgroep te maken die geldt als referentie in Bulgarije, en dat komt ten goede aan de klanten, de werknemers en alle andere stakeholders.
Met als doel de beleving van onze klanten steeds te verbeteren, ontwikkelen we continu innovatieve klantgerichte oplossingen die het leven van onze klanten gemakkelijker maken. Om een voorbeeld te noemen: we waren de eerste bank in België die multibankingmogelijkheden toegevoegd heeft aan zijn mobile app, KBC Mobile, dankzij de opportuniteiten die door PSD2 zijn ontstaan. Enkele weken na de invoering ervan kunnen we met trots zeggen dat we konden rekenen op een enthousiaste reactie van onze klanten.  
We willen ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door onze kredietverlening. Zo is het bijvoorbeeld onze ambitie om tegen 2030 het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in onze kredietportefeuille aan de energiesector te verhogen tot meer dan 50% (momenteel is dat al 41%). Bovendien beslisten we begin dit jaar om verschillende van onze beleidslijnen in verband met duurzaamheid up te daten en die in juni te implementeren. Tot slot kondigden we ook aan dat we, als deel van ons beleid inzake kredieten aan de energiesector, volledig uit de steenkoolsector zouden stappen en de huidige exposure aan steenkool-gebaseerde elektriciteitsproductie tot nul herleiden tegen ten laatste 2023.
Last but not least blijft ook het economische klimaat in Europa aantrekkelijk, met een solide groei en lage inflatie. Maar nu de sentimentsindicatoren van hun recente hoogtepunt zijn teruggevallen, is de periode van versnellende groei wellicht ten einde. Het risico van een verdere economische deglobalisering en de oplopende handelsconflicten en geopolitieke spanningen zijn de belangrijkste factoren die de Europese economische groei kunnen hinderen. We zijn er evenwel van overtuigd dat we in dat economische speelveld een meer dan solide uitgangspositie hebben, dankzij onze niet-aflatende inspanningen in de afgelopen jaren om de klant centraal te stellen in alles wat we doen, samen met onze uitstekende solvabiliteit en liquiditeitspositie.
Tot slot wil ik alle stakeholders nogmaals danken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen en hen verzekeren dat we er alles aan zullen doen om nog dichter bij ons uiteindelijke doel te komen, namelijk om als bank-verzekeraar de referentie te zijn in al onze kernmarkten.

Johan Thijs
Chief Executive Officer 

Belangrijk. Vanaf dit kwartaal passen we IFRS 9 toe. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de classificatie van financiële activa en verplichtingen, evenals de methodologie inzake waardeverminderingen, aanzienlijk zijn gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn sommige cijfers van de winst-en-verliesrekening en de balans niet volledig vergelijkbaar met de referentiecijfers voor 2017 (die nog altijd op IAS 39 zijn gebaseerd, aangezien KBC gebruikmaakt van de overgangsmaatregelen voor vergelijkende gegevens). Om de transparantie te vergroten, hebben we in overeenstemming met IFRS 9 ook de geprorateerde rente voor valutaderivaten in de bankportefeuille verplaatst van het Trading en reëlewaarderesultaat naar de Nettorente-inkomsten. We hebben ook de netwerkinkomsten (inkomsten uit marges verdiend op valutatransacties die het netwerk voor onze klanten uitvoert) verplaatst van Trading- en reëlewaarderesultaat naar Nettoprovisie-inkomsten. In de bijlage geven we een beknopt overzicht. Een uitgebreider overzicht vindt u in toelichting 1.1 van de geconsolideerde jaarrekening en in de bedrijfspresentatie (beschikbaar op www.kbc.com). Bovendien wijzigden we - gerelateerd aan IFRS 9 - de definitie van kredietportefeuille van uitstaand bedrag naar bruto boekwaarde (d.i. incl. gereserveerde en geprorateerde rente) en pasten we de scope lichtjes aan. Om de vergelijkbaarheid te verbeteren, hebben we in de onderstaande analyse bepaalde vergelijkingen met pro forma (herberekende) cijfers voor 2017 toegevoegd (niet-geauditeerd). Dat duiden we aan met "op vergelijkbare basis".

 Volledig persbericht en kwartaalrapport in de bijlage

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.               

Bijlages