EASE2PAY N.V.: aandeelhoudersvergadering keurt alle voorgestelde besluiten goed

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 11 juni 2018 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

  • vaststelling van de jaarrekening 2017;
  • het resultaat wordt ten laste van de Overige reserves gebracht;
  • de Directie kwijting verleent voor het gevoerde bestuur;
  • de Raad van Commissarissen kwijting verleent voor het gehouden toezicht;
  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V is als controlerend accountant voor het boekjaar 2018 benoemt.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.161.728 van de 7.699.999 stemgerechtigde aandelen EASE2PAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 67,04% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van EASE2PAY N.V. (www.Ease2paynv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een transactieplatform voor betalen en loyaliteit waarmee je van iedere smartphone een pinterminal maakt. De app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa's of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 11 juni 2018

Verdere informatie:       EASE2PAY N.V., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. 010 3074619
Corporate website:       www.ease2paynv.com

Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht

Bijlage