Realdolmen: Wijziging noemer voor transparantiekennisgeving > Changement dénominateur pour déclarations de transparence > New denominator for transparency declarations

Wijziging noemer voor transparantiekennisgeving

Op 13 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur van Realdolmen NV een kapitaalverhoging gedaan door gebruik van het toegestaan kapitaal krachtens de machtiging daartoe verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 juni 2008 die een warrants plan 2008 heeft goedgekeurd. In het kader van het lopende openbaar overnamebod op Realdolmen NV werden alle overblijvende, niet vervallen tachtigduizend (80.000) warrants overgedragen aan GFi Informatique. Ten gevolge van de uitoefening van de 80.000 warrants door GFi Informatique SA werd overgegaan tot de uitgifte van 80.000 nieuwe aandelen die dezelfde rechten bieden als de bestaande aandelen.

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

* * *

Changement dénominateur pour déclarations de transparence

Le 13 juin 2018, le Conseil d'administration de la SA Realdolmen a effectué une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé sur la base de l'autorisation donnée à cet effet par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 12 juin 2008  qui a approuvé un plan de warrants 2008.  Dans le cadre de l'offre public d'acquisition en cours sur la SA Realdolmen, les quatre-vingts mille (80.000) warrants restants, non expirés de ce plan ont été transférés à GFi Informatique SA. A la suite de l'exercice de ces 80.000 warrants par GFi Informatique SA, 80.000 nouvelles actions ont été émises avec les mêmes droits que les actions existantes.

Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.

* * *

New denominator for transparency declarations

On 13 June 2018, the Board of Directors of Realdolmen SA proceeded with a capital increase within the framework of the authorised capital based on the authorisation it received from the Extraordinary General Shareholders Meeting on 12 June 2008 when approving Warrant plan 2008.  The eighty thousand (80,000) remaining, non-expired warrants from that plan have been transferred to GFi Informatique during the ongoing public takeover bid on Realdolmen SA. GFi Informatique has decided to exercise these 80,000 warrants and, consequently, 80,000 new shares were issued with the same rights as the existing shares.

For full details see attached press release in PDF.

Contact

Thierry de Vries
Secretary-general
thierry.devries@realdolmen.com
Tel. +32 2 801 55 55

Bijlages