Verslag over het eerste halfjaar van 2018 AND International Publishers NV

AND, als bedrijf in transitie, kent een teleurstellende omzet en resultaat maar groeiende tractie in de automotive market

  • Omzet eerste halfjaar 2018 € 0,5 miljoen tegen € 0,9 miljoen in eerste halfjaar 2017. Verlies eerste halfjaar 2018 € 0,9 miljoen tegen € 0,8 miljoen nettoverlies in eerste halfjaar 2017;
  • AND ziet haar transitie vorderen middels een groeiende tractie binnen de automotive market;
  • Sluiting vestiging India resulteert in structurele jaarlijkse kostenbesparing van circa €690.000;

Capelle aan den IJssel, 17 augustus 2018 - AND Int. Publishers NV heeft over het eerste halfjaar van 2018 een omzet van € 0,5 miljoen gerealiseerd en een verlies geleden van € 0,9 miljoen, wat resulteerde in een verlies per aandeel van € 0,25.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: "Eerder al hebben we in de outlook voor 2018 aangegeven dat AND een bedrijf in transitie is. Enerzijds is AND's huidige business nog steeds afhankelijk van grote en eenmalige deals. De vertraging in de realisatie van dergelijke deals is de oorzaak van de teleurstellende resultaten in de eerste helft van 2018. Op dit moment zijn wij nog steeds met meerdere potentiële klanten in onderhandeling inzake kaartlicenties, die in financiële zin aantrekkelijk kunnen zijn voor AND.
Anderzijds werken wij hard aan de ontwikkeling van alternatieve businessmodellen en het vercommercialiseren van reeds ontwikkelde nieuwe producten om onze relatieve afhankelijkheid van deze eenmalige transacties te verminderen en richting een stabiele en hogere omzet te groeien.

Ons product MapFusion vormt daarbij een belangrijke troef. AND volgt met MapFusion de trend in de automotive sector dat auto's steeds geavanceerder sensoren krijgen en steeds beter met het internet verbonden worden. Kaart- en locatiegegevens vormen een essentieel component voor geavanceerder veiligheid, eco-efficiency, comfort en autonoom rijden. De conventionele manier van kaartbouwen voldoet niet meer aan de eisen binnen deze ontwikkelingen. AND's MapFusion zorgt niet alleen voor een ongekende rijkheid en nauwkeurigheid van kaartdata maar levert deze ook nog eens tegen substantieel lagere kosten. Eerder kondigde AND al haar samenwerking met Continental aan en alsook haar samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant. Ons innovatief product MapFusion, in combinatie met deze bijbehorende user cases, vormt de basis voor lopende gesprekken met meerdere grote (automotive) partijen over mogelijkheden tot samenwerking. Wij zullen dan ook onverminderd blijven inzetten op de verdere commerciële uitrol van MapFusion."

Gang van zaken eerste halfjaar 2018
AND heeft op 15 februari 2018 een overeenkomst getekend met Mapbox voor de licentie van AND locatie- en boundary data. Mapbox levert cloud-based technologieën welke ontwikkelaars de mogelijkheid bieden locatiekenmerken en -functies zoals kaarten, zoekopdrachten en navigatie toe te voegen. Middels meer dan een miljoen geregistreerde ontwikkelaars bereikt Mapbox maandelijks wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen.

Op 20 maart 2018 heeft AND tijdens de internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic in de RAI Amsterdam haar samenwerking met Talking Maps bekend gemaakt. Middels een pilot met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en V-Tron. AND zorgt ervoor dat gegevens, verzameld door slimme camera's in auto's van weginspecteurs, geautomatiseerd kaart- en locatiegegevens verbeteren, updaten en verrijken via MapFusion. Verzameld door sensoren in de auto's van Brabantse weginspecteurs, houdt AND's MapFusion automatisch kaart- en locatiegegevens up-to-date.

Deze samenwerking start met een pilot van waar bij de focus ligt op het verbeteren, updaten en verrijken van HD Kaarten met wegbelijning en verkeersborden op de corridor Maasvlakte-Venlo. Op basis van de pilotresultaten wordt het vervolg ingericht. HD Kaarten zijn een zeer nauwkeurige model van het wegennetwerk welke de zelfrijdende auto in staat stelt zeer nauwkeurig te manoeuvreren en de exacte positie te bepalen. Dit is cruciaal voor geavanceerde rijtoepassingen, coöperatief en autonoom rijden.

In eerste instantie zullen auto's van Brabantse weginspecteurs hiervoor ingezet worden. Van daaruit zullen waarschijnlijk nog enkele wegbeheerders aanhaken bij de Talking Maps proef waardoor nog meer voertuigen gegevens gaan verzamelen.

Op 1 juni 2018 heeft AND aangekondigd haar werkzaamheden in Nederland te concentreren en haar kaartupdates voortaan anders vorm te geven, met de focus op technologie. In Nederland wordt met name gewerkt aan het geautomatiseerd updaten en verrijken van kaarten, terwijl in India voornamelijk handmatige updates plaatsvonden. De sluiting van AND's vestiging in India levert AND een jaarlijks structurele kostenbesparing op van circa €690.000.

Dit slimmer en kosteneffectiever onderhouden van onze kaarten is een logische stap binnen de transitie die AND momenteel ondergaat waarbij de focus nog meer op technologie en innovatie komt te liggen. De verwachting is dat de sluiting voor het einde van dit jaar zal zijn gerealiseerd.

Financiële positie
AND heeft over het eerste halfjaar van 2018 een omzet van € 0,5 miljoen gerealiseerd en een verlies van € 0,9 miljoen. De vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar van 2017 bedragen respectievelijk € 0,9 miljoen en € 0,8 miljoen negatief. AND kent een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan.

De totale bedrijfskosten zijn licht gedaald van € 2,2 miljoen in 2017 naar € 2,1 miljoen in 2018. De afvloeiings- en reorganisatiekosten gerelateerd aan de sluiting van AND's vestiging in India zijn al grotendeels in de kosten over het eerste half jaar van 2018 verwerkt.

De kosten die zijn besteed aan de verdere ontwikkeling van de database zijn geactiveerd en bedroegen € 0,3 miljoen (2017: € 0.2 miljoen). Per saldo bedroegen de netto bedrijfskosten € 1,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2018 ten opzichte van € 2,0 miljoen in dezelfde periode van 2017.

De netto kasstroom bedroeg € 0.9 miljoen negatief (ten opzichte van december 2017) waardoor het saldo van de liquide middelen is afgenomen tot € 3,2 miljoen per ultimo juni 2018. Ondanks de afname van de liquide middelen beschikt AND over een ruime kaspositie en ook de solvabiliteit van AND is onverminderd sterk. Het eigen vermogen van € 16,0 miljoen bedraagt 94% van het balanstotaal. Net als in voorgaande jaren heeft AND geen bankschulden.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Hoewel de behoefte aan digitale mondiale kaarten en locatie diensten nog steeds groeit, blijft het aantal aanbieders met werelddekking zeer beperkt. AND is een van de weinige kaartenbedrijven die wereldwijd een eigen kaart bezit waaronder hoogwaardige kaarten op hoog detailniveau van de belangrijkste markten West-Europa en Noord-Amerika. AND zal blijven investeren in innovatie, technologie om de dekking, kwaliteit en versheid van haar kaarten te verbeteren.

Vooruitzichten voor 2018
AND is een bedrijf in transitie. Enerzijds zijn er nog altijd mogelijkheden om kaartlicenties te verkopen die een grote eenmalige bijdrage kunnen leveren aan omzet en resultaat. Anderzijds werken wij hard aan de ontwikkeling van alternatieve businessmodellen en het vercommercialiseren van reeds ontwikkelde nieuwe producten. De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten blijven in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten. Met de eerste successen met MapFusion beoogt AND zich hier met verdere innovatieve technologische oplossingen naar meer stabielere inkomsten te kunnen ontwikkelen. AND is positief ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische en marktontwikkelingen, maar gezien het voorgaande niet in de positie een financiële verwachting over 2018 af te geven.

Risico's
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND Int. Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar pagina 13 en 14 van het jaarverslag over 2017.

Bestuursverklaring
De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

  • Het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, is opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van AND Int. Publishers NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  • Het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

Capelle aan den IJssel, 17 augustus 2018

H.F. van der Linde
CEO

Dit persbericht bevat voorkennis ('insider information') in de zin van Artikel 7(1) van de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer 0031-10-8851200 of kijk op www.and.com.

Bijlage