Halfjaarcijfers 2018 DPA: hogere omzet en sterke stijging aantal professionals

Hoofdpunten eerste halfjaar 2018

  • Omzetstijging met 21,7% tot 78,5 miljoen euro (H1 2017: 64,5 miljoen)
  • Stijging brutowinst met 26,8% tot 21,7 miljoen euro (H1 2017: 17,1 miljoen)
  • Stijging EBITDA met 27,8% naar 4,6 miljoen euro (H1 2017: 3,6 miljoen)
  • 23,9% stijging van het gemiddelde aantal professionals in loondienst (autonoom: 20,6%)

Eric Winter, CEO van DPA , over de resultaten in het eerste halfjaar:
"Het afgelopen halfjaar realiseerde DPA sterke groei van de omzet, brutowinst en brutowinstmarge. Het is mooi om te zien dat onze investeringen in groei zich terugbetalen en dat de DPA -community steeds breder wordt. Dit met meer synergie, relevantie en effectiviteit als resultaat. Een belangrijke ontwikkeling is de vereenvoudiging van het bedrijfsmodel. Hiertoe zijn de business units gebundeld in zeven clusters. Dit is een goede stap gebleken naar meer transparantie, flexibiliteit en focus op opdrachtgevers. Bovendien kunnen we hierdoor de digitalisering van de werkprocessen versnellen. Verder helpt dit ons om scherp te blijven op kostenbeheersing en rendementsverbetering."

"Onze uitdaging is om goed op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen te blijven anticiperen en bovenal een aantrekkelijke werkgever te zijn. Daarom investeren we veel in scholing en ontwikkeling van professionals. Het ontwikkelen van jonge talenten zetten we kracht bij met traineeprogramma's voor vakgebieden zoals Finance, Banking & Insurance, Compliance en Business Analytics. Ook hebben we onze wervingsactiviteiten versterkt met nieuwe branding en gerichte arbeidsmarktcampagnes. Omdat de aanhoudende arbeidsmarktkrapte voor meer verloop kan zorgen, zetten we nog sterker dan gebruikelijk in op het behoud van medewerkers."

Resultaatontwikkeling
DPA boekte in het eerste halfjaar van 2018 een omzet van 78,5 miljoen euro, 21,7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (H1 2017: 64,5 miljoen[1] euro). De brutowinst steeg naar 21,7 miljoen euro (H1 2017: 17,1 miljoen) en de brutomarge naar 27,6% van de omzet (H1 2017: 26,5%). De door inzet van professionals in loondienst gerealiseerde omzet steeg met 24,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet uit inzet van zelfstandige professionals steeg met 8%.

De sterke groei is - naast de integratie van het in 2017 geacquireerde Your Professionals - mede te danken aan de aanhoudende gunstige economische ontwikkeling. Deze zorgt voor steeds meer schaarste op de arbeidsmarkt. Hierop anticiperend heeft DPA zwaar ingezet op uitbreiding van het aantal professionals in loondienst. Deze groep steeg de afgelopen twaalf maanden van 1.230 naar 1.410. Om deze groei te faciliteren, is flink geïnvesteerd in indirecte medewerkers.

Resultaatontwikkeling autonoom
De autonome omzet steeg in het eerste halfjaar met 18,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 21,5%. De omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals steeg met 1,8%.
Op autonome basis steeg de bruto-marge in het eerste halfjaar met 23,3% naar 21,1 mljoen euro (H1 2017: 17,1 miljoen euro).
  
Verkoop- en beheerskosten
In de afgelopen jaren heeft DPA fors geïnvesteerd in het veranderen van haar business model waardoor een organisatie is ontstaan die sterk gericht is op groei en tevens in staat is verdere digitalisering van de werkprocessen door te voeren. Dit gebeurt zowel in de backoffice als bij commerciële activiteiten, business development, marketing en communicatie.
Deze veranderingen hebben het afgelopen half jaar geleid tot een stijging van de verkoop- en beheerskosten van 13,5 naar 17,1 miljoen euro.


Verkorte resultatenrekening

Verkorte resultatenrekening1 H1 2018 H1 2017
In miljoenen euro's of %
Omzet   78,5   64,5
Kostprijs van de omzet   -56,8   -47,4
Brutowinst   21,7   17,1
Brutowinst % 27,6% 26,5%
Verkoop- en beheerskosten   
  exclusief afschrijvingen en amortisatie   -17,1   -13,5
EBITDA   4,6   3,6
EBITDA % 5,9% 5,6%
Afschrijvingen en amortisatie   -1,3   -1,0
EBIT   3,3   2,6
EBIT % 4,3% 4,1%
Bijzondere en eenmalige baten en lasten   -    - 
Financiële baten en lasten   -0,4   -0,5
Belasting over resultaat   -0,7   -0,5
Resultaat deelnemingen   -0,2   - 
Netto resultaat   2,0   1,6
  1 Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.


Resultaat per segment
Het vernieuwde bedrijfsmodel gaat uit van een organisatiestructuur met zeven clusters. Hiermee is ook de segmentindeling die DPA bij publicaties volgt gewijzigd:

  • Finance & Banking bestaat uit de clusters Finance en Banking & Insurance, inclusief Your Professionals;
  • Legal & Overheid bestaat uit de clusters Legal en Overheid;
  • Participaties & IT bestaat uit de clusters IT, Integrated Business Services en Participaties (exclusief Your Professionals).
Omzet en brutowinst per segment
In miljoenen euro's en %
H1 2018   H1 2017
Omzet Brutowinst Marge
%
  Omzet Brutowinst Marge
%
Finance & Banking 44,9 12,0 26,8   35,5 9,3 26,4
Legal & Overheid 16,5 5,5 32,8   12,5 3,9 31,2
Participaties & IT 17,1 4,2 24,8   16,5 3,9 23,3
Totaal 78,5 21,7 27,6   64,5 17,1 26,5

Financiële positie
Het afgelopen halfjaar is extra aandacht besteed aan het versterken van de financiële positie. Dit heeft geleid tot een positieve netto kasstroom uit de operationele activiteiten van 2,5 miljoen euro (H1 2017: 2,5 miljoen euro negatief) en een positieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten van 0,6 miljoen euro (H1 2017: 3,6 miljoen euro negatief).

De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 0,5 miljoen euro negatief (H1 2017: 6,4 miljoen negatief) en de netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 0,7 miljoen negatief (H1 2017: 10,8 miljoen positief).

Aan de aandeelhouders is in mei 2018 een slotdividend over 2017 uitgekeerd van 0,9 miljoen euro: 0,02 euro per aandeel. Per kwartaal is 0,9 miljoen euro afgelost op de langlopende rentedragende acquisitiefaciliteit.

DPA heeft nieuwe afspraken met Rabobank gemaakt over verruiming van de rekeningcourantfaciliteit. De komende maanden zullen nieuwe afspraken worden gemaakt om een duurzame financiering te realiseren. De huidige faciliteit bestaat uit een basislimiet van 5,5 miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70% van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen. De debiteurenfinanciering is (exclusief het basislimiet) gemaximeerd tot 17,0 miljoen euro.

De senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA ) mag per eind juni 2018 niet hoger zijn dan 3,75. Ultimo juni 2018 bedroeg deze ratio 3,17.

Medewerkers
Het aantal professionals in loondienst groeide met 14,6% tot 1.410 fte (30 juni 2017: 1.230 fte). Het aantal indirecte medewerkers steeg met 15,5% naar 239 (30 juni 2017: 207 fte).
Na 31 december 2017 nam het aantal professionals in loondienst slechts marginaal toe met 0,6% (autonoom: 1,6%). Bedrijfsonderdeel B-Able is verkocht, wat leidde tot een daling van het aantal medewerkers met 13 fte.

DPA wordt steeds vaker gevraagd om grote projecten te bemensen. Met deze ervaring kunnen deze professionals vervolgens ook aan andere projecten meewerken. Deze grote projecten kunnen leiden tot sterkere fluctuaties in het aantal gedetacheerden. De clustering maakt het eenvoudiger om deze gedetacheerden voor DPA te behouden en om de volatiliteit te verminderen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn positief. Door de stabiele economische omstandigheden neemt de vraag naar flexibel inzetbare specialisten verder toe. DPA is de aangewezen partner om organisaties te helpen snel in te spelen op hun behoefte aan hooggekwalificeerde professionals met specifieke competenties en vaardigheden. Omdat de aanhoudende arbeidsmarktkrapte tot hoger personeelsverloop kan leiden, richt DPA zich nog nadrukkelijker op het behouden van haar professionals. Ook gaat in deze fase extra aandacht naar het aantrekken van nieuwe professionals en het verder ontwikkelen van gestarte startups en scale-ups zoals recruitmentbureau YOBZ en privacy-activiteiten van DPA . Gezien de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt wordt voorzien dat de stijging van het aantal professionals niet in dezelfde mate zal doorzetten als in de afgelopen periode.

Over DPA

DPA verbindt gespecialiseerde professionals aan ambitieuze organisaties, zodat zij op het juiste moment over de juiste kennis en kunde kunnen beschikken. Onder het motto 'Improving your performance' biedt DPA professionals de ruimte om continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om slagvaardig verbeteringen en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan de Euronext Amsterdam . Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Contactpersoon bij DPA Investor Relations is Sharon van Straalen. Zij is bereikbaar via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2018

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
[1] Your Professionals is per 1 april 2017 overgenomen en de resultaten worden vanaf die datum meegenomen in de cijfers van DPA .


Bijlage