KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 621 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 14 februari 2019 (07u00 CET)

Resultaat vierde kwartaal van 621 miljoen euro

In het vierde kwartaal van 2018 genereerden we een nettowinst van 621 miljoen euro. Dit uitstekende resultaat is mede te danken aan hogere nettorente-inkomsten, een uitstekende gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten en een strikt kostenbeheer. Als we dit bedrag voor het vierde kwartaal optellen bij de 1 948 miljoen euro van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons resultaat over het hele jaar 2018 uit op een stevige 2 570 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van de 2 575 miljoen euro die voor het hele jaar 2017 werd geboekt. De kredietverlening steeg met 5% jaar-op-jaar, evenals de deposito's (exclusief schuldpapier en repo's).

Onze solvabiliteit bleef sterk. De common equity ratio bedroeg 16% op het einde van boekjaar 2018 na dividenduitkering. Het totaal (bruto)dividend voor 2018 van 3,5 euro per aandeel (dat zal worden voorgesteld aan de algemene aandeelhoudersvergadering in mei) zal resulteren in een uitkeringsratio van 59% voor het boekjaar 2018.

Zoals eerder aangekondigd, heeft KBC Bank Ireland in het betrokken kwartaal de verkoop van een deel van zijn legacy-kredietportefeuille afgesloten, waardoor de ratio voor impaired kredieten met 10 procentpunt is gedaald tot 23% en ook de ratio voor impaired kredieten van de groep met 1 procentpunt is gedaald tot 4,3%.

Op het gebied van duurzaamheid streven we ernaar de positieve impact van onze dagelijkse activiteiten op de maatschappij te versterken. Wij monitoren onze eigen ecologische impact actief en bieden een breed scala aan maatschappelijk verantwoorde beleggingsmogelijkheden. Dit resulteerde in een verbeterde score door externe duurzaamheidsanalisten (zoals Sustainalytics). We hebben een lange traditie van open en transparante communicatie met al onze stakeholders over duurzaamheid. Zo zullen we, zoals aangekondigd in december, als lid van het UNEP FI, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties voor financiële instellingen, de eerste financiële instelling in België zijn om de nieuwe richtlijnen voor verantwoord bankieren te onderschrijven. 

De Europese economische omstandigheden zijn over het algemeen solide, hoewel de groeipiek achter ons ligt. De dalende werkloosheidscijfers en het toenemend tekort aan arbeidskrachten in sommige Europese economieën, zullen samen met de geleidelijk stijgende looninflatie de particuliere consumptie blijven ondersteunen. Daarnaast zullen ook investeringen een belangrijke groeifactor blijven. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei substantieel kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in sommige landen van de eurozone.

Ons ultieme doel bestaat erin de dromen van onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders te financieren en waar te maken. Daar zetten zich al onze medewerkers voor in. Wij zijn oprecht dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten dat ons des te meer aanmoedigt om de referentie te worden in bankverzekeren in al onze kernlanden.

 Johan Thijs

Chief Executive Officer

Belangrijk. Vanaf 2018 passen we IFRS 9 toe. Eenvoudig gezegd betekent dat dat de classificatie van financiële activa en passiva, evenals de methode voor bijzondere waardevermindering aanzienlijk zijn gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn sommige cijfers van de winst-en-verliesrekening en de balans niet volledig vergelijkbaar met de referentiecijfers voor 2017 (die nog op IAS 39 zijn gebaseerd, aangezien KBC voor vergelijkende gegevens gebruikmaakt van overgangsmaatregelen). Om de transparantie te vergroten, hebben we in overeenstemming met IFRS 9 ook de geprorateerde rente voor valutaderivaten in de bankportefeuille verplaatst van het Trading- en reëlewaarderesultaat naar de Nettorente-inkomsten. We hebben ook de netwerkinkomsten (dat zijn inkomsten uit marges verdiend op valutatransacties die het netwerk voor onze klanten uitvoert) verplaatst van Trading- en reëlewaarderesultaat naar Nettoprovisie-inkomsten. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht. Verder hebben we - op grond van IFRS 9 en met ingang van 2018 - de definitie van onze kredietportefeuille gewijzigd, waarbij we zijn overgestapt van 'uitstaand bedrag' naar 'brutoboekwaarde' (d.w.z. inclusief gereserveerde en opgelopen rente) en de reikwijdte licht hebben aangepast. Om de vergelijkbaarheid te verbeteren, hebben we in de onderstaande analyse bepaalde vergelijkingen met pro forma (herberekende en niet-geauditeerde) cijfers voor 2017 toegevoegd. Waar dat gebeurd is, wordt dit aangegeven met de woorden 'op vergelijkbare basis'.

Lees het volledige persbericht in de bijlage

Bijlage