Solvac: Nettoresultaat stijgt met 4,6% tegenover 2017

                                                Persbericht
Embargo, 28 februari 2019 om 18u00

Gereglementeerde informatie


  1. Het statutaire nettoresultaat van Solvac nv is voor 2018 4,6% gestegen tegenover voor 2017 (zie punt 3 pagina 2).

De kasopbrengsten1, gevoed door de dividenden uit de participatie in Solvay, bedragen 117,1 miljoen EUR tegenover 112,1 miljoen EUR in 2017. Dit vertegenwoordigt een stijging van 4,3%, door de toename van het dividend van Solvay zoals opgenomen in de volgende tabel:

Miljoen EUR20172018
  Solvay dividend per aandeel – januari (in EUR)1,321,38
  Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in miljoen)32,532,5
Solvay dividend uitbetaald in januari (in miljoen EUR) (a)42,944,9
  Solvay dividend per aandeel – mei (in EUR)2,132,22
  Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in miljoen)32,532,5
Solvay dividend uitbetaald in mei (in miljoen EUR) (b)69,272,2
Kasopbrengsten (a) + (b) 1 (in miljoen EUR)112,1117,1
Operationele kosten (in miljoen EUR)-1,2-1,4
Kosten van schulden (in miljoen EUR)-4,2-3,9
Financieel resultaat 1 (in miljoen EUR)106,7111,8

Voor zover de jaarrekening dit toelaat, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van de kasopbrengsten, en na dekking van de kosten (voornamelijk financiële lasten), de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen.

  1. De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van Solvac afgesloten op 31 december 2018. De rekeningen werden onderworpen aan het nazicht van de Commissaris. Ze werden opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen.

Geconsolideerde jaarrekening

Miljoen EUR20172018
Winst uit investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode333,8270,4
Operationele lasten-1,2-1,4
Rentekosten en soortgelijke kosten-4,2-3,9
Nettoresultaat328,4265,1
Nettoresultaat per aandeel (EUR) gewoon en verwaterd 215,412,4

1 Solvac maakt gebruik van specifieke niet-IFRS prestatie-indicatoren die hier worden gedefinieerd:

  • De kasopbrengsten stemmen overeen met de inkomsten die over de periode werden geïnd. Deze worden bepaald als de kasstroom verkregen door de betaling van de dividenden ontvangen van Solvay
  • Onder ‘Financieel resultaat’ wordt verstaan: de kasopbrengsten verminderd met de rentekosten en de andere (financiële/operationele) opbrengsten en lasten. Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen. Zie detail in berekening in nota 15, pagina 17 van dit huidige persbericht

2 Het nettoresultaat per aandeel en het verwaterde nettoresultaat per aandeel zijn gelijk.  Het gemiddelde aantal aandelen voor de berekening   van het resulaat bedraagt 21.375.033 in 2017 en in 2018

Op 31 december 2018 boekt Solvac een geconsolideerd nettoresultaat van 265,1 miljoen EUR (hetzij 12,4 EUR per aandeel), tegenover 328,4 miljoen EUR (hetzij 15,4 EUR per aandeel) in 2017, voornamelijk ten gevolge van de evolutie van de winst overeenkomstig de vermogensmutatiemethode van Solvay.

Het netto resultaat van deze participatie per vermogensmutatiemethode in 2018 is lager dan in 2017, grotendeels als gevolg van het herstructureringsprogramma aangekondigd door Solvay in maart 2018, door de impact van de evolutie van de belastingen en door de bijdrage van de stopgezette activiteiten, die zo de evolutie van het nettoresultaat van Solvay weerspiegelen. Daarentegen is het onderliggend resultaat per Solvay aandeel 16% gestegen, inclusief de stopgezette activiteiten en 12% gestegen indien enkel de voortgezette activiteiten worden beschouwd.

De operationele lasten stijgen van 1,2 miljoen EUR tot 1,4 miljoen EUR omdat een provisie van 0,15 miljoen EUR was teruggenomen in 2017.

  1. De Raad van Bestuur maakt volgende resultaten bekend voor Solvac nv in 2018 :
In duizend EUR 20172018 
Financieel resultaat 109.905115.093 
Bedrijfsresultaat -1.236-1.404 
Resultaat voor belastingen 108.669113.689 
Nettoresultaat  108.669113.688 
Brutovergoeding van het kapitaal 107.303111.578 
Overgedragen saldo 1.3662.110 

Het nettoresultaat 2018 bedraagt 113,7 miljoen EUR (tegenover 108,7 miljoen EUR in 2017) en vloeit voort uit de stijging van de dividenden per aandeel die door Solvay zijn uitgekeerd of toegezegd.

  1. Er werden reeds twee dividendvoorschotten uitgekeerd, respectievelijk op 24 augustus 2018 en op 28 december 2018. De tweede betaling geldt in principe als saldo en moet nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. In totaal hebben alle aandelen in 2018 een brutovergoeding ontvangen die 4,0% meer bedraagt ten opzichte van 2017:
EUR20172018 
1ste voorschot2,883,00 
2de voorschot2,142,22 
Brutodividend per aandeel5,02 5,22 
  1. De Raad van Bestuur van Solvay heeft op 26 februari 2019 beslist om op 23 mei 2019 het saldodividend van het boekjaar 2018 te betalen ten belope van 2,31 EUR bruto per aandeel.

Rekening houdend met het voorschot van 1,44 EUR dat in januari 2019 werd betaald, komt het brutodividend van Solvay op 3,75 EUR per aandeel voor het boekjaar 2018, wat een dividendgroei van 4,2 % geeft.

OPMERKINGEN

1. Verslag van de commissaris

Deloitte bevestigt dat haar werkzaamheden ter controle van de geconsolideerde jaarrekening van Solvac nv, opgesteld in overeenstemming met de internationale normen voor financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door de Europese Unie evenals in overeenstemming met de in België geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten gronde zijn voltooid. Deloitte bevestigt dat de financiële informatie vermeld in onderhavig persbericht geen verdere toelichting vereist en dat deze overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening van Solvac nv. Het volledige auditverslag van de geconsolideerde jaarrekening, evenals het volledige verslag van de Commissaris over de audit van de jaarlijkse financiële informatie zal verschijnen in het jaarverslag 2018 dat op 12 april 2019 op de website zal worden bekendgemaakt (www.solvac.be).

2. Inhoud

Onderhavig persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met de geldende IFRS-normen. De analyse van de risicobeheersing verschijnt in de bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening alsook in het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op de website (www.solvac.be).

3. Solvac-aandelen

 20172018 
Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode21.375.03321.375.033 
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de winst per aandeel (op basis van de IFRS)21.375.03321.375.033 
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel (op basis van de IFRS)21.375.03321.375.033 

4. Verklaring van de verantwoordelijke personen

M. JP. Delwart, Voorzitter van de Raad van Bestuur, et M. B. de Laguiche, Afgevaardigd Bestuurder van Solvac, verklaren dat, voor zover hen bekend:
a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en van de in de consolidatie opgenomen ondernemigen ;  
b) het verslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden ;

Belangrijke data voor de financiële communicatie

• 12 april 2019:                       Publicatie van het jaarverslag 2018 op www.solvac.be
• 14 mei 2019:                        Gewone Algemene Vergadering om 14u30
• 31 juli 2019:                         Resultaat van het 1ste semester 2019 en aankondiging van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2019
• 27 augustus 2019:                Uitbetaling van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2019
• 12 december 2019:               Aankondiging van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2019
• 27 december 2019:               Uitbetaling van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2019

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

SOLVAC nv
Investor Relations
Elyzeese Veldenstraat 43
B-1050 Brussel
Tel.: 32/2/639 66 30
Fax: 32/2/639 66 31
E-mail: Investor.relations@solvac.be

Cette version est également disponible en français - This press release is also available in English

Bijlage