Umicore publiceert geïntegreerd rapport 2018

Volle kracht vooruit

“In 2018 hebben we onze strategie waargemaakt om de onbetwiste leider in materialen voor schone mobiliteit en recyclage te worden door nieuwe contracten te winnen die de groei in de komende jaren zullen versnellen, door onze O&O-inspanningen op te voeren en onze capaciteit uit te breiden om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit alles werd bereikt terwijl we recordresultaten behaalden en onze oorspronkelijke Horizon 2020-doelstellingen twee jaar eerder dan gepland bereikten. Ons uniek gesloten-kringloop-bedrijfsmodel vormt de kern van onze benadering van duurzaamheid.” Marc Grynberg, Umicore CEO.

Umicore – de materiaaltechnologie en recyclage groep – heeft vandaag haar jaarverslag 2018 gepubliceerd.
Het rapport biedt een geïntegreerd overzicht van Umicore’s vooruitgang bij het bereiken van haar Horizon 2020-doelstellingen om een ​​leider te worden in materialen voor schone mobiliteit en recyclage, haar winst te verdubbelen, meer evenwicht in haar portfolio te brengen en haar duurzaamheidsprestaties in een groter concurrentievoordeel om te zetten. Umicore’s aanhoudende groei-investeringen, gecombineerd met een unieke positie om gecertificeerde schone en ethische materialen te leveren aan de bevoorradingsketen van herlaadbare batterijen, toekomstige groei in toepassingen van deeltjesfilters voor benzine, in brandstofcellen en in batterijrecyclage, beloven een mooie toekomst.

In dit rapport concentreert Umicore zich opnieuw op de belangrijkste elementen die haar activiteiten aansturen en tracht ze een ​​uitgebreider overzicht te geven van haar bedrijfsmodel, hoe ze waarde creëert en hoe ze haar impact in de waardeketen beheert. Umicore maakt gebruik van het GRI-rapporteringskader en illustreert hoe haar Horizon 2020-doelstellingen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Het rapport van 2018 geeft meer detail over Umicore’s benadering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het rapport bevat tevens een nieuwe sectie die specifiek op investeerders gericht is en er wordt meer inzicht gegeven in Umicore’s onderzoeks- en innovatiepijplijn voor eco-efficiënte prestaties op lange termijn. Er komt bovendien een volledig nieuw concept van de website bij.


Aanpassingen aan de definitieve geconsolideerde financiële staten – geen impact op de Groeps- en Segmentsprestaties

Umicore’s geconsolideerde financiële staten voor 2018, zoals opgenomen in het rapport van 2018, bevatten bepaalde aanpassingen ten opzichte van de voorlopige geconsolideerde financiële staten, zoals gepubliceerd in het persbericht over de jaarresultaten voor 2018 op 8 februari 2019. Deze aanpassingen weerspiegelen een correctie van bepaalde “intra-company” eliminatieboekingen. Deze “intra-company” eliminaties resulteren in een afname van de ‘kost van verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen’ en de ‘omzet’ met eenzelfde bedrag, alsook in een afname van de ‘handels- en overige vorderingen’ en de ‘handels- en overige schulden’ voor een gelijk bedrag. Geen enkele van de aanpassingen heeft enig effect op Umicore’s belangrijkste prestatie-indicatoren (inkomsten*, winst, gerelateerde marges of kasstromen), noch op enige van de activiteitenoverzichten voor 2018 zoals gepubliceerd op 8 februari 2019. We verwijzen naar de nota op pagina 91 van het jaarverslag voor een beschrijving van deze aanpassingen. Een herziene versie van het persbericht van de jaarresultaten van 2018 is beschikbaar op Umicore’s website.

“Ons jaarlijks afsluitingsproces gaf aanleiding tot correctie van enkele onjuistheden in de voorlopige financiële staten, die helaas pas na de publicatie begin februari werden vastgesteld. Geen enkele van deze correcties heeft enige impact op de eerder gerapporteerde prestaties van de Groep -en businesssegmenten, noch op de indicatoren die we gebruiken om onze prestaties op te volgen. De nodige maatregelen werden genomen om dergelijke correcties in de toekomst te voorkomen.” Filip Platteeuw, Umicore CFO.


*Om de impact van metaalprijsschommelingen te neutraliseren, kijkt Umicore voor het opvolgen van haar ‘top-line´prestatie consistent naar inkomsten (exclusief de waarde van aangekochte metalen) en niet naar omzet.


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                        evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                             eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                           aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                        marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.            

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.