Brunel International NV: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. (‘Vennootschap’) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 16 mei 2019 te 14:30 uur in Artemis Hotel Amsterdam aan het John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.

Agenda:

1.Opening
2.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 (ter informatie)
3.Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie)
4.Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (ter beslissing)
5.Goedkeuring van het door de raad van bestuur in 2018 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6.Goedkeuring van het door de raad van commissarissen in 2018 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
7.Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
8.Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing)
9a.Aanwijzing van de raad van bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
9b.Aanwijzing van de raad van bestuur als het met betrekking tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
10.Machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (ter beslissing)
11.Corporate governance (ter bespreking)
12aVoorstel tot benoeming van mevrouw K. Koelemeijer als lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
12b.Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Schouwenaar als lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
13.Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
14.Rondvraag
15.Sluiting

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening, liggen ter inzage
en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V. en zijn opvraagbaar bij ABN AMRO
Bank N.V. (“ABN AMRO”, telefoonnummer: 020-344 2000, e-mail:
corporate.broking@nl.abnamro.com) en te raadplegen op de website van Brunel International
N.V. (www.brunelinternational.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op 18 april 2019, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”) in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf 18 april 2019 tot uiterlijk 9 mei 2019, 17:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De intermediairs dienen uiterlijk op 10 mei 2019 vóór 11.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Rgistratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van registratie (“Registratiebewijs”).

De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 18 april 2019 tot 9 mei 2019, 17:00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uiterlijk tot 9 mei 2019,17:00 uur een schriftelijke volmacht ten kantore van de Vennootschap deponeren. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Amsterdam, 3 april 2019

De raad van bestuur