Aangescherpte focus van DPA levert tastbare resultaten op in het eerste kwartaal

Hoofdpunten eerste kwartaal 2019:

  • Omzet: 36,7 miljoen euro (Q1 2018: 39,8 miljoen)
  • Brutowinst: 10,5 miljoen euro (Q1 2018: 11,6 miljoen)
  • Brutomarge: 28,5% van de omzet (Q1 2018: 29,1%)
  • EBITDA: 3,3 miljoen euro (Q1 2018: 3,3 miljoen)
  • EBITDA-marge: 9,0% (Q1 2018: 8,3%)
  • Nettowinst: 1,9 miljoen euro (Q1 2018: 1,8 miljoen)
  • Eén werkdag minder dan in Q1 2018: impact 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA
  • Omzetdaling als gevolg van verkoop meerdere bedrijfsonderdelen
  Pre-IFRS 16
Kerncijfers DPA Group1
in miljoenen euro’s tenzij anders aangegeven
Q1 2019 Q1 2018
Omzet 36,7 39,8
Brutowinst 10,5 11,6
Brutomarge 28,5% 29,1%
Operationele kosten 7,2 8,3
EBITDA 3,3 3,3
EBITDA-marge 9,0% 8,3%
Nettoresultaat 1,9 1,8

1. Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd

DPA past vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 toe. IFRS 16 voorziet in een uitgebreid raamwerk voor de bepaling van leaseverplichtingen en de wijze waarop deze in de financiële verslaglegging gepresenteerd dienen te worden. Als lessee moet DPA een actief opnemen voor zijn gebruiksrecht op het onderliggende actief en een leaseverplichting voor de verschuldigde leasebetalingen. De EBITDA van 2019 is opgesteld vóór toepassing van IFRS 16. De EBITDA van Q1 2019 met toepassing van IFRS 16 is EUR 1,7 miljoen hoger en bedraagt EUR 5,0 miljoen. 

Quote Eric Winter, CEO van DPA
“De resultaten van het eerste kwartaal zijn een reflectie van onze inzet op een toekomstbestendige organisatie die haar professionals centraal stelt. In 2018 hebben we verschillende bedrijfsonderdelen waaronder Cauberg Huygen verkocht, verzelfstandigd en beëindigd. Dit heeft zijn weerslag op de omzet en winst. Bovendien hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een hoger dan gebruikelijke uitstroom van professionals. In deze concurrerende arbeidsmarktomgeving levert onze aangescherpte focus op die markten waar wij een top 3 positie innemen, tastbare resultaten op. Deze komen tot uitdrukking in de groei van het aantal raamcontracten en klanten. Ook zijn we door de clustering van de bedrijfsonderdelen beter in staat om talentvolle professionals voor langere periodes aan ons te verbinden. Verder zien we dat de kwaliteit van de omzet is verbeterd, wat resulteert in een hogere EBITDA-marge.”

Resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2019
In verband met de aanscherping van de focus heeft DPA in 2018 meerdere bedrijfsonderdelen verkocht, verzelfstandigd en beëindigd. Hierdoor daalde de omzet in het eerste kwartaal van 2019 naar 36,7 miljoen euro (Q1 2018: 39,8 miljoen). Autonoom is de omzet licht gestegen met 0,8%. De brutowinst bedraagt 10,5 miljoen euro (Q1 2018: 11,6 miljoen) en bleef autonoom gelijk. Ook de brutomarge bleef nagenoeg onveranderd. De EBITDA bleef door de daling van de indirecte kosten in absolute bedragen gelijk en steeg als percentage van de omzet van 8,3% naar 9,0%. Autonoom steeg de EBITDA-marge met 7,2%. De nettowinst bedraagt 1,9 miljoen euro (Q1 2018: 1,8 miljoen).

Het eerste kwartaal van 2019 telde 63 werkdagen: een werkdag minder dan Q1 in 2018. De impact hiervan is circa 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA.

Medewerkers
De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt blijft van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 31 maart 2019 waren 1.255 professionals in loondienst van DPA (1 januari 2019: 1.314 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,1% ten opzichte van 31 maart 2018. Op 31 maart 2019 heeft DPA op fulltime basis 159 zzp’ers onder contract (1 januari 2019: 127). De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Op 31 maart 2019 waren 195 interne medewerkers in dienst van DPA (31 maart 2018: 231); 15,5% minder dan een jaar geleden. Dit is mede veroorzaakt door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de doorgevoerde reorganisatie naar een clusterstructuur. Deze zorgt voor efficiënter werken door meer synergie binnen en tussen de specialismen. Op autonome basis daalde het aantal interne medewerkers met 19 (8,3%) ten opzichte van 31 maart 2018. Dit is het resultaat van in 2018 ingezette maatregelen. In april 2019 daalt dit aantal naar ongeveer 190.

Over DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt DPA haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.