Umicore verwerft kobaltraffinaderij en activiteiten voor kathodeprecursoren in Finland

Met deze overname zet Umicore een nieuwe stap in haar geïntegreerde aanpak op het gebied van batterijmaterialen.

Umicore heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft bereikt voor de overname van Freeport Cobalt’s kobaltraffinage en de kathodeprecursorenactiviteiten in Kokkola, Finland, voor een totaalbedrag van $ 150 miljoen op een schulden- en cashvrije basis, plus de waarde van het over te nemen werkkapitaal bij afronding van de transactie en wat eind maart ongeveer $ 40 miljoen bedroeg. De transactie, die onderworpen is aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden, inclusief goedkeuring door de regelgevende instanties, zal naar verwachting afgerond worden tegen het einde van 2019 en zal gefinanceerd worden met Umicore’s bestaande kredietfaciliteiten. Verwacht wordt dat de overname vanaf 2020 zal bijdragen aan de winst en vanaf 2021 zal bijdragen tot de waardecreatie, na de voltooiing van het integratieproces en een aanzienlijke vermindering van het netto werkkapitaal door synergieën in de toeleveringsketen.

Umicore verwerft niet de activiteiten in fijne poeders, kobaltchemicaliën, katalysatoren, keramiek & pigmenten die zich op dezelfde site bevinden. Deze activiteiten zullen verder worden gezet door Freeport Cobalt.

De overname van de Kokkola raffinaderij en kathodeprecursorenactiviteiten is een belangrijke stap in de uitbreiding van Umicore’s waardeketen van batterijmaterialen. Met activiteiten op het vlak van R&D, raffinage, productie van precursoren, productie van kathodematerialen en batterijrecyclage in Europe zal Umicore zich in een ideale positie bevinden om de Europese activiteiten van haar batterijcel- en automobiel-klanten te ondersteunen via een volledig geïntegreerde, duurzame en lokale toeleveringsketen voor batterijmaterialen. Via deze Europese toeleveringsketen voor batterijmaterialen zal Umicore een belangrijke bijdrage leveren aan de plannen van de Europese Unie om een concurrerentieel en duurzaam batterij-ecosysteem te creëren in Europa.

De performante Kokkola-raffinaderij is Europa's grootste kobaltraffinaderij. De knowhow op het gebied van raffinage en precursoren vormt een optimale aanvulling op de knowhow van Umicore. Bovendien staat de expertise en ervaring van haar 250 medewerkers hoog aangeschreven in de sector van de batterijmaterialen. De overgenomen activiteiten zullen precursoren leveren voor de productie van kathodematerialen in Nysa, Polen, waarvan de opstart voorzien is in de tweede helft van 2020. 

De Kokkola-raffinaderij zal bevoorraad worden via Umicore’s langetermijnovereenkomsten waarbij uitsluitend kobaltgrondstoffen ingekocht worden afkomstig uit best-in-class industriële kobaltmijnen, die volledig in overeenstemming zijn met Umicore’s programma voor duurzame kobalt aankopen (Sustainable Procurement Framework). Deze overeenkomsten passen in de strategie van Umicore om zich te onderscheiden door haar klanten te garanderen dat haar producten geen artisanaal gewonnen kobalt bevatten en vrij zijn van kinderarbeid.

Marc Grynberg, CEO van Umicore: “Deze overname onderstreept ons engagement om de snelle groei van onze klanten van batterijmaterialen in Europa te ondersteunen en hen te voorzien van lokaal geproduceerde materialen van de hoogste kwaliteit met een gecertificeerde en duurzame oorsprong. Ik ben trots op de bijdrage van Umicore aan de versnelde overgang naar een schonere mobiliteit in Europa en de rest van de wereld. ”

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Christopher Smith                                          +32 2 227 72 21                    christopher.smith@umicore.com

 

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        


Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.


Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.