Aandeelhoudersvergadering EASE2PAY N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 28 mei 2019 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

  • vaststelling van de jaarrekening 2018;
  • het resultaat wordt ten laste van de Overige reserves gebracht;
  • de Directie kwijting verleend voor het gevoerde bestuur;
  • de Raad van Commissarissen kwijting verleend voor het gehouden toezicht;
  • het verlenen van een machtiging aan het bestuur tot uitgifte van aandelen van de Vennootschap tot ten hoogste 20% van het huidige geplaatst aantal aandelen;
  • en de uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van aandelen, zoals hiervoor bedoeld;
  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V is als controlerend accountant voor het boekjaar 2019 benoemd.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 6.198.904 van de 9.239.998 stemgerechtigde aandelen EASE2PAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 67,09% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van EASE2PAY N.V..

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 28 mei 2019

Verdere informatie:        EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Bijlage