Nyrstar: Aankondiging in verband met de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 en de verdere waardevermindering van de Myra Falls mijn

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Nyrstar: Aankondiging in verband met de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 en de verdere waardevermindering van de Myra Falls mijn

22 juni 2019 om 19:00 CEST

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap” en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) kondigt vandaag aan dat zij de besluiten over de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 intrekt van de voorgestelde agenda en besluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering zal nog steeds plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2019 om 11.00 uur CEST, te BluePoint, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België. De Vennootschap zal een nieuwe aandeelhoudersvergadering plannen om te beraadslagen en te besluiten over de jaarrekeningen van zodra de commissaris zijn controlewerkzaamheden heeft voltooid.

De Vennootschap merkt op dat de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, die gepubliceerd werden op 26 mei 2019, een commissarisverslag op basis van artikel 143, §2 van het Wetboek van vennootschappen (d.i. een “verslag van niet-bevinding”) bevatten op basis van het feit dat bepaalde informatie die aan de Vennootschap werd gevraagd, niet tijdig aan de commissaris werd bezorgd. De Vennootschap blijft er samen met haar commissaris hard aan werken om dergelijke informatie naar tevredenheid van haar commissaris te verstrekken en het is de bedoeling dat de commissaris zijn commissarisverslag zal voorleggen eens hij al deze informatie heeft ontvangen en gecontroleerd.

Sinds de publicatie van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 op 26 mei 2019, is de Vennootschap het mijnplan op lange termijn (life of mine plan) voor de Myra Falls mijn in Canada blijven actualiseren. Wijzigingen aan het mijnplan hebben geresulteerd in lagere realiseerbare hoeveelheden voor de Myra Falls mijn dan eerder verwacht. De Vennootschap heeft besloten dat het gepast is om een bijkomende waardevermindering van EUR 30 miljoen voor Myra Falls te erkennen in de geconsolideerde jaarrekeningen van de Groep voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en heeft dit besproken met haar commissaris. Wanneer de geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor 2018 zal worden heruitgegeven, zal deze dan ook een niet-contante waardevermindering vóór belastingen van EUR 130 miljoen bevatten. Deze waardevermindering heeft volledig betrekking op de waardeverminderingen vóór belastingen op de Mijnbouwactiva van Nyrstar (EUR 117,2 miljoen) in Langlois en Myra Falls en specifieke afschrijvingen van activa in Metaalverwerking (EUR 11,4 miljoen). Deze verdere waardevermindering van Myra Falls heeft niet bijgedragen tot de vertraging die Nyrstar opgelopen heeft bij de heruitgave van de gecontroleerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Zoals meegedeeld in het persbericht van de Vennootschap van 20 juni 2019, waarin de start van de eerste stappen van de herstructurering werd aangekondigd, wordt opgemerkt dat de verklaring met betrekking tot de scheme of arrangement (Practice Statement Letter) aan de Scheme Schuldeisers en het Verslag van het Comité van Onafhankelijke Bestuurders overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen werden gepubliceerd op de website van Nyrstar op het volgende adres: https://www.nyrstar.com/nl/investors/restructuring/scheme-of-arrangement-materials. De Vennootschap moedigt haar stakeholders (met inbegrip van haar aandeelhouders) aan om deze documenten te lezen, aangezien deze belangrijke informatie verschaffen over de huidige situatie en de achtergrond ervan. De Vennootschap zal meer informatie op deze website blijven publiceren om ervoor te zorgen dat de stakeholders op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw en smeltactiviteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Hoofd Beleggerrelaties                               T: +41 44 745 8157         M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni  -   Hoofd Corporate Communications               T: +41 44 745 8295         M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage