Alle Toezichtrechtelijke Goedkeuringen voor Saxo Bank en BinckBank verkregen om het Bod te sluiten

DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING VAN EEN OORSPRONKELIJK IN DE ENGELSE TAAL OPGESTELD PERSBERICHT EN WORDT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN VERSTREKT. IN GEVAL VAN VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE VERSIES PREVALEERT DE ENGELSE TEKST. AAN DE VERTALING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.


Dit is een gezamenlijk persbericht van BinckBank N.V. (BinckBank), Star Bidco B.V. (de Bieder) en Saxo Bank A/S (Saxo Bank), ingevolge de bepalingen van artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (Bob) in verband met het aanbevolen openbaar bod door de Bieder op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van BinckBank (het Bod). Deze aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of hierop in te schrijven. Ieder bod zal slechts worden gedaan door middel van het Biedingsbericht van 12 maart 2019 (het Biedingsbericht). Deze aankondiging is niet bedoeld om geheel of gedeeltelijk, direct dan wel indirect, te worden vrijgegeven, gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten of Canada of enige andere jurisdictie waar vrijgave, publicatie of distributie hiervan onwettig zou zijn. Termen die niet in dit persbericht gedefinieerd zijn hebben de betekenis die daaraan gegeven is in het Biedingsbericht.

Alle Toezichtrechtelijke Goedkeuringen voor Saxo Bank en BinckBank verkregen om het Bod te sluiten
Aandeelhouders kunnen Aandelen aanbieden – Aanmeldingstermijn eindigt op 31 juli 2019

Amsterdam, Nederland / Kopenhagen, Denemarken – 23 juli 2019

  • BinckBank en Saxo Bank hebben alle Toezichtrechtelijke Goedkeuringen verkregen die nodig zijn om het Bod te sluiten.
  • Waaronder verklaringen van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank
  • Saxo Bank en BinckBank raden gezamenlijk alle Aandeelhouders aan om hun Aandelen aan te melden.
  • De Aanmeldingstermijn eindigt op 31 juli 2019 om 17:40 CET (de Uiterste Dag van Aanmelding).

BinckBank, de Bieder en Saxo Bank verklaren hierbij dat de Toezichtrechtelijke Goedkeuringen, die nodig zijn om te sluiten, zijn verkregen. Dit is een belangrijke stap in het transactieproces. Aandeelhouders kunnen hun Aandelen blijven aanmelden tot de Uiterste Dag van Aanmelding. De Aanmeldingstermijn zal eindigen op 31 juli 2019 om 17:40 CET.

Toezichtrechtelijke Goedkeuringen

De volgende Toezichtrechtelijke Goedkeuringen zijn verkregen:

  • een verklaring van geen bezwaar van de Europese Centrale Bank voor elk van de Personen die een Gekwalificeerde Deelneming in BinckBank houden;
  • de goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen
  • de goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor de toepasselijke veranderingen in de co-beleidsbepalers van BinckBank.

Dit betekent dat Saxo Bank de Toezichtrechtelijke Goedkeuringen heeft verkregen die benodigd zijn om het Bod te sluiten.

De Nederlandsche Bank heeft een verklaring van geen bezwaar verstrekt voor de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding, die benodigd was aangezien die kwalificeert als een reorganisatie. Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank aangegeven dat indien Saxo Bank besluit om de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding te implementeren, de nieuwe bankvergunning voor New BinckBank en de bijbehorende verklaring van geen bezwaar voor de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding naar alle waarschijnlijkheid zullen worden verstrekt door de Europese Centrale Bank, kort na gestanddoening van het Bod. Dit zorgt ervoor dat Saxo Bank de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding kan implementeren, op het moment wanneer dat is vereist. De Europese Centrale Bank heeft de aanvraag voor de bankvergunning van New BinckBank in samenhang beoordeeld met de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar, en de Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat haar interne beoordelingsproces met betrekking tot de aanvraag van een nieuwe bankverklaring afgerond zal zijn zodra het Bod gestand wordt gedaan.

Het Bod gestand doen

Daaropvolgend, indien alle andere Voorwaarden zijn vervuld of daarvan afstand is gedaan op of voor de Uiterste Dag van Aanmelding, inclusief de Voorwaarde dat het aantal Aangemelde Aandelen tenminste 80% van BinckBank's geplaatste en uitstaande gewoon kapitaal vertegenwoordigt op basis van volledige verwatering, dan verwacht Saxo Bank (voor zover nodig) afstand te doen van de Voorwaarde met betrekking tot de Toezichrechtelijke Fusiegoedkeuringen en het Bod gestand te doen.

Indien de Acceptatievoorwaarde niet is vervuld, dan heeft Saxo Bank geen enkele verplichting om het Bod gestand te doen. Als Saxo Bank het Bod niet gestand doet, dan zal het Bod beëindigd worden.

Aanmelding door Aandeelhouders
Aandeelhouders kunnen hun Aandelen blijven aanmelden tot de Uiterste Dag van Aanmelding. De Aanmeldingsperiode zal eindigen op 31 juli 2019 om 17:40 CET. Saxo Bank en BinckBank raden alle Aandeelhouders aan hun Aandelen aan te melden.

De bank, bewaarnemer of commissionair kan een eerdere uiterste datum vaststellen voor de communicatie door Aandeelhouders zodat de bank, bewaarnemer of commissionair voldoende tijd heeft om de Aanmelding door te geven aan het Omwissel- en Betaalkantoor. Zodoende zullen Aandeelhouders die Aandelen houden middels een financiële tussenpersoon zich dienen te houden aan de data gecommuniceerd door die financiële tussenpersonen, omdat die data kunnen verschillen van de data en tijdstippen die zijn opgenomen in het Biedingsbericht. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 van het Biedingsbericht.

Maatregelen na de Uiterste Dag van Aanmelding
In het geval dat Saxo Bank het Bod gestand doet en het tenminste 95% van de Gewone Aandelen heeft verkregen, dan zal de wettelijke Uitkoopprocedure in werking worden gezet. In het geval dat Saxo Bank het Bod gestand doet en het tenminste 80% van de Gewone Aandelen heeft verkregen (of een lager percentage waar de BinckBank Besturen mee hebben ingestemd), maar minder dan 95% van de Gewone Aandelen, dan zal het de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding implementeren. Het besluit dat benodigd was om de Fusie na de Uiterste Dag van Aanmelding te kunnen doorvoeren is goedgekeurd door de Aandeelhouders van BinckBank gedurende de Algemene Vergadering op 23 april 2019.  

Kennisgeving aan houders van BinckBank Aandelen in de VS

Het Bod wordt gedaan met betrekking tot effecten in BinckBank, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, en is onderhevig aan Nederlandse openbarings- en procedurele verplichtingen, die verschillen van verplichtingen die gelden onder Amerikaans recht. De financiële informatie die hierin is opgenomen of waaraan wordt gerefereerd is opgesteld overeenkomst de International Financial Reporting Standards, zoals uitgegeven door de International Accounting Standards Board, zoals aangenomen door de Europese Commissie en opgenomen in deel 9 van boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, en kan derhalve mogelijk niet worden vergeleken met de financiële informatie van bedrijven uit de Verenigde Staten of met bedrijven wiens jaarrekeningen zijn opgesteld overeenkomstig in de Verenigde Staten algemeen aanvaardde boekhoudkundige beginselen. Het Bod zal in de Verenigde Staten worden gedaan overeenkomstig de U.S. Exchange Act en de regels en voorschriften zoals daaronder afgekondigd, inclusief de uitzonderingen daaronder en anderszins in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving in Nederland. Derhalve zal het Bod onderhevig zijn aan openbarings- en andere procedurele vereisten, inclusief met betrekking tot intrekkingsrechten, biedingstijdschema, overdrachtsprocedures en tijdslijnen van betaling, die verschillen van de vereisten die toepasselijk zijn onder nationale openbare biedings- procedures en wetgeving in de Verenigde Staten.

De ontvangst van contanten als gevolg van het Bod door een in de Verenigde Staten gevestigde aandeelhouder, kan een belastingplichtige transactie zijn voor de federale inkomstenbelasting in de Verenigde Staten en kan een belastingplichtige transactie zijn onder toepasselijk staats- en lokaal recht, als ook onder buitenlandse en andere belastingwetgeving. Elke aandeelhouder wordt aangeraden zijn of haar onafhankelijke professionele adviseur te raadplegen over de belastingconsequenties naar aanleiding van het aanvaarden van het Bod.

Het kan moeilijk blijken voor in de Verenigde Staten gevestigde aandeelhouders om met betrekking tot een vordering voortvloeiende uit Amerikaanse federale effectenrechten, hun rechten ten uitvoer te leggen, omdat de Bieder en BinckBank niet in de Verenigde Staten zijn gevestigd, en sommige van hun of al hun bestuurders mogelijk inwoners van een ander land dan de Verenigde Staten zijn. Aandeelhouders gevestigd in de Verenigde Staten kunnen mogelijk geen niet-Amerikaans bedrijf, of haar bestuurders, in een niet-Amerikaanse rechtbank aansprakelijk stellen voor schendingen van het Amerikaanse effectenrecht. Bovendien kan het moeilijk blijken om een niet-Amerikaans bedrijf en haar dochterondernemingen te dwingen om henzelf te onderwerpen aan een oordeel van een rechtbank in de Verenigde Staten.

Noch de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, noch enige Amerikaanse statelijke effectenrechtelijke commissie, noch enige andere toezichthouder heeft het Bod goedgekeurd of afgekeurd, heeft de billijkheid van de voorwaarden van het Bod goedgekeurd of heeft een oordeel verstrekt over de accuraatheid of volledigheid van het Biedingsbericht of van andere documenten met betrekking tot het Bod. Het verstrekken van een verklaring die het tegendeel inhoudt, is een misdrijf in de Verenigde Staten.

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht of wetgeving, inclusief regel 14e-5 van de U.S. Exchange Act, en in overeenstemming met de Nederlandse vaste praktijk, is het de Bieder en haar Dochtervennootschappen of brokers (optredend als vertegenwoordigers van de Bieder of haar Dochtervennootschappen, indien toepasselijk) toegestaan om voor of tijdens de periode waarin het Bod openstaat voor acceptatie, direct of indirect, Aandelen aan te kopen of overeenkomen Aandelen aan te kopen, buiten de Verenigde Staten, anders dan met betrekking tot het Bod. Deze aankopen mogen plaatsvinden op de publieke markt voor gangbare prijzen of in private transacties voor overeengekomen prijzen. In toevoeging daarop, de financiële adviseurs van de Bieder mogen deelnemen aan gebruikelijke handelsactiviteiten in effecten van BinckBank, hieronder vallen het aankopen of het overeenkomen zulke effecten aan te kopen. Voor zover vereist in Nederland, zal elke informatie over dergelijke aankopen bekend worden gemaakt door persberichten in overeenstemming met artikel 13 van het Besluit en worden gepubliceerd op de website van Saxo Bank op www.home.saxo.

Press enquiries BinckBank                                                          Investor enquiries BinckBank
Media Relations                                                                               Investor Relations
Harmen van der Schoor                                                                Harmen van der Schoor
+31 20 522 03 78                                                                                +31 20 522 03 78
pers@binck.nl                                                                                   ir@binck.com

Press enquiries Saxo Bank                                                                          
Steffen Wegner Mortensen
Head of PR and Public Affairs                                                     
+45 39 77 63 43                                                                                                                                 
STEM@saxobank.com

BinckBank profile
BinckBank is een in Nederland gevestigde online bank met een notering aan de Euronext Amsterdam voor beleggers en spaarders. BinckBank verleent diensten vanuit het Nederlandse hoofdkantoor en de lokale vestigingen in België, Frankrijk en Italië en is tevens aanwezig in Spanje. BinckBank opereert op het gebied van beleggen, vermogensbeheer en sparen en richt zich op particulieren, ondernemingen/juridische entiteiten en zelfstandig vermogensbeheerders. Een belangrijke feature van BinckBank's online dienstverlening is haar stabiele platform dat gebruikers toegang verleent tot belangrijke financiële markten, professionele handelsfaciliteiten en analyse-tools.

Saxo Bank profile
Saxo Bank is een vooraanstaande Fintech specialist met een focus op multi-asset handelen en beleggen en het leveren van 'Banking-as-a-Service' aan grootafnemers. Al meer dan 25 jaar streven we naar de democratisering van handelen en beleggen, door klanten door middel van technologie en expertise een naadloze toegang te bieden tot de wereldwijde kapitaalmarkten. Als volledig gereguleerde bank met alle vergunningen, stelt Saxo Bank haar directe klanten in staat verschillende asset categorieën te verhandelen over de breedte van wereldwijde kapitaalmarkten, vanaf één margin account en op verschillende apparaten. Daarnaast biedt Saxo Bank institutionele cliënten uitstekende brokerage-diensten en handelstechnologie, en ondersteunt zo de volledige keten van deze cliënten door het leveren van Banking-as-a-Service (BaaS). De prijswinnende platforms van Saxo Bank zijn beschikbaar in meer dan 20 talen en vormen de technologische ruggengraat van meer dan 100 financiële instanties wereldwijd. Saxo Bank, opgericht in 1992, zette haar eerste online handelsplatform op de markt in 1998 en was daarmee al een Fintech voordat dat woord bestond. Het hoofdkantoor van Saxo Bank ligt in Kopenhagen en Saxo Bank heeft momenteel meer dan 1500 werknemers in financiële centra over de hele wereld, waaronder Londen, Parijs, Zurich, Dubai, Singapore, Shanghai, Hong Kong en Tokyo.

Disclaimer
De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet of besluit. Om deze reden dienen personen die over dit document komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten Saxo Bank en BinckBank elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Niet naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de effectenwetgeving in de betreffende jurisdictie. Saxo Bank noch BinckBank noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van schending door enig persoon van deze beperkingen. Aandeelhouders die enige twijfel hebben ten aanzien van hun positie dienen zich onverwijld door een professioneel adviseur te laten adviseren. Deze aankondiging is niet gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten of Canada.

De informatie in dit persbericht dient niet als volledig te worden beschouwd. Deze aankondiging strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of verkopen of beleggingsadvies of een uitnodiging om beleggingsactiviteiten aan te gaan. Deze aankondiging betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten van BinckBank te kopen in enige jurisdictie.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die beschouwd zouden kunnen worden als “toekomstgerichte uitspraken,” welke uitspraken verband houden met de impact van deze transactie op Saxo Bank en BinckBank. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken die door de woorden "voorzien", "anticipeert", "verwacht" of vergelijkbare uitingen worden voorafgegaan, daardoor worden gevolgd of deze woorden bevatten. Zulke toekomstgerichte uitspraken gelden slechts op de datum van dit persbericht. Hoewel Saxo Bank en BinckBank van mening zijn dat de veronderstellingen waarop hun financiële informatie en toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen ze geen garanties geven dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Toekomstgerichte uitspraken houden naar hun aard een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden of van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die verwoord of geïmpliceerd zijn in de toekomstgerichte uitspraken. Mogelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, de ontvangst van toezichtrechtelijke goedkeuringen zonder onverwachte vertragingen of voorwaarden, Saxo Bank's vermogen om BinckBank succesvol te besturen zonder ontwrichting van haar andere business activiteiten, Saxo Bank's vermogen om de verwachte resultaten te behalen met de aankoop van BinckBank, de effecten van concurrentie (met name de reactie op de transactie op de markt), economische omstandigheden in de globale markten waarbinnen Saxo Bank en BinckBank opereren en andere factoren die in de persberichten en andere publieke berichtgeving van Saxo Bank en BinckBank te vinden zijn.

Saxo Bank noch BinckBank noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van enige financiële of andere informatie opgenomen in dit persbericht met betrekking tot de business of activiteiten of resultaten of financiële toestand van de ander dan wel hun respectievelijke groepen. Saxo Bank noch BinckBank is voornemens of verplicht om toekomstgerichte uitspraken in deze kennisgeving te actualiseren op basis van een verandering in de verwachtingen of een verandering in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een uitspraak is gebaseerd.

Bijlage