ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2019

Lochem, 15 augustus 2019

    
Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2019

Kernpunten eerste halfjaar 20191:

 • Volume Total Feed 2: +5,2% tot 5,1 miljoen ton; 6,8% stijging door overnames (gedaan in tweede helft van 2018 in Polen, Nederland en België), 1,6% autonome3 daling (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
 • Volume mengvoer (onderdeel van Total Feed): +7,2% tot 3,6 miljoen ton; 9,8% stijging door overnames, 2,6% autonome daling (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
 • Brutowinst: -1,7% tot €214,1 miljoen; 6,6% stijging door overnames, 8,6% autonome daling (vooral door ongunstige inkoopposities in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
 • Onderliggende EBITDA4: -31,5% tot €35,8 miljoen; 8,2% stijging door overnames, 39,9% autonome daling (in alle landen) en inclusief IFRS 16 effect van +€2,8 miljoen;
 • Onderliggende winst: -61,5% tot €11,9 miljoen.   

[1] Resultaten eerste halfjaar 2019 worden vergeleken met resultaten eerste halfjaar 2018; het valuta translatie-effect was zeer beperkt en wordt gepresenteerd in de tabel geconsolideerde kerncijfers
[2] Total Feed behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
[3] De toelichting op autonome ontwikkelingen is exclusief de bijdrage van Tasomix in Polen, omdat deze onderneming werd overgenomen op 2 juli 2018
[4] Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten 


Overige ontwikkelingen: 

 • Omvang veestapel vooral onder druk door diverse milieumaatregelen (in Nederland en Duitsland); 
 • Efficiencyplannen 2019-2020 voor €10 miljoen kostenbesparing in 2021 op schema, door aangekondigde plannen om 4 fabrieken (betreft totaal 91 fte’s) te sluiten voor het einde van dit jaar;
 • Investeringsplan voor 2019 bijgesteld van €50 miljoen naar €40 miljoen;
 • Onderliggende EBITDA, onderliggende EBIT en onderliggende nettowinst voor het gehele jaar 2019 naar verwachting lager dan in 2018.
   

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2019:

"De resultaten over het eerste halfjaar 2019 zijn teleurstellend, maar in lijn met de verwachting die we bij publicatie van de update over het eerste kwartaal afgaven. De acquisities, die we in de tweede helft van 2018 hebben gedaan, droegen positief bij maar waren niet voldoende om de negatieve effecten van de volumedaling en de ongunstige inkooppositie die we in het eerste halfjaar hadden te compenseren. We hebben onze inkoopprocedure geëvalueerd en aangescherpt en onder meer de toegestane dekkingsperiode voor belangrijke grondstoffen verkort.

Sinds de aankondiging van de efficiencyplannen in maart jl. hebben we aangegeven dat we dit jaar vier fabrieken zullen sluiten. Dit zal bijdragen aan de beoogde structurele kostenbesparing van €10 miljoen in 2021.
De agrarische sector heeft in steeds meer landen onder meer te maken met overheidsmaatregelen om de milieueffecten van de sector te verminderen. De snelheid en intensiteit waarmee zulke maatregelen worden geïntroduceerd nemen wij mee in de strategie voor de periode 2020 tot 2025. Deze strategie zal in de eerste helft van 2020 worden afgerond.
Doordat ForFarmers sterke posities heeft in landen waar de productie van dierlijke eiwitten op een zeer CO2- efficiënte manier plaatsvindt zijn we in staat een duurzame rol te kunnen blijven spelen For the Future of Farming en in de keten die de groeiende wereldbevolking voorziet van dierlijke eiwitten.”
 

Zie hier de link naar het volledige persbericht


 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang Directeur Investor Relations
T: +31 573 288 194            
M: +31 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu  

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de conventionele en biologische veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals. ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Met een afzet van 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. In 2018 had ForFarmers 2.761 medewerkers en bedroeg de omzet €2,4 miljard. ForFarmers is genoteerd aan Euronext Amsterdam. ForFarmers publiceert op 31 oktober 2019 de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal (Q3 2019 trading update). ForFarmers N.V. Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu  

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.     


 

Bijlage