Van Lanschot Kempen: ruim € 83 miljoen nettowinst en voorstel kapitaalteruggave

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 27 augustus 2019


Van Lanschot Kempen: ruim € 83 miljoen nettowinst en voorstel kapitaalteruggave

  • Nettowinst van € 83,6 miljoen (H1 2018: € 39,3 miljoen) is aanzienlijk hoger dankzij de boekwinsten op de verkoop van twee deelnemingen
  • Onderliggend nettoresultaat bedraagt € 92,5 miljoen (H1 2018: € 47,2 miljoen)
  • Client assets stijgen met 20% naar € 97,3 miljard en AuM nemen toe met 23% naar € 82,6 miljard, dankzij € 8,7 miljard netto-instroom en € 6,9 miljard positieve koerseffecten
  • Fully loaded CET 1-ratio stijgt naar 22,7% (2018: 21,4%)
  • Voorstel kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel


Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de halfjaarcijfers. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘Ons nettoresultaat over het eerste halfjaar is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit is te danken aan de boekwinsten op de verkoop van onze deelneming in AIO II (€ 36,0 miljoen netto) en de verkoop van ons belang in VLC & Partners (€ 16,1 miljoen netto). Wanneer we de resultaten van deze deelnemingen buiten beschouwing laten, ligt het nettoresultaat in lijn met vorig jaar. De kapitaalratio is verder versterkt naar 22,7% en deze ruime kapitaalpositie stelt ons in staat om onze aandeelhouders een kapitaalteruggave voor te stellen van € 1,50 per aandeel.

De omstandigheden waren in de eerste zes maanden van 2019 turbulent, met onzekere markten en een uitzonderlijk lage marktrente. Onze wealth managementstrategie maakt ons minder afhankelijk van rente-inkomsten, al zien wij bij een verdere daling ook de druk op het renteresultaat toenemen. In deze omgeving zien wij bij onze klanten een grotere onzekerheid en daarmee ook meer behoefte aan advisering.’

Netto-instroom van assets under management (AuM) en positieve koerseffecten zorgen voor een sterke stijging van de client assets met € 16,1 miljard naar € 97,3 miljard. De AuM stijgen met € 15,6 miljard naar € 82,6 miljard. De sterke netto-instroom is met name afkomstig van Asset Management (€ 8,8 miljard), via het fiduciaire mandaat van Stichting Pensioenfonds PostNL. Door de politieke en economische onzekerheden wereldwijd zijn Private Banking-klanten terughoudender om te beleggen. Daarnaast zien we bij een aantal klanten winstnemingen. Hierdoor zijn spaargelden met € 0,4 miljard toegenomen terwijl Private Banking een lichte netto-uitstroom van AuM (€ 0,1 miljard) heeft.

In de afgelopen jaren hebben we Evi laten uitgroeien tot een volwassen organisatie met een sterk merk. Het is nu tijd voor een volgende fase voor Evi, waarin we kansen zien om onze propositie voor mass affluent-klanteni verder te versterken. Hiervoor hebben we vervolgstappen bepaald, waarbij we onder meer de samenwerking tussen Evi en Private Banking zullen intensiveren.

De provisie-inkomsten zijn lager (-5%) door onder meer een gewijzigde samenstelling van de AuM en lagere provisies bij Merchant Banking. Het renteresultaat daalt 6%, met name vanwege de aanhoudend lage rentestand. We zijn tevreden over de daling van de bedrijfslasten met 9% naar € 190,4 miljoen. Voor 2019 streven we naar een kostenniveau van per saldo ongeveer € 390 miljoen en liggen we op schema om binnen deze doelstelling te blijven. Onze efficiencyratio bedraagt 75,5% (H1 2018: 81,1%).

De CET1-ratioii neemt toe van 21,4% naar 22,7%. Dankzij onze sterke kapitaalbasis kunnen we een voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel doen. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal naar verwachting in december ruim € 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders. We zullen onze kapitaalpositie in de toekomst blijven optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor mogelijke overnames. Indien mogelijk zullen we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders overwegen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2019 op www.vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 27 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2019 toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd.


ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel.

FINANCIËLE AGENDA 
9 oktober 2019         Buitengewone algemene vergadering
31 oktober 2019       Publicatie trading update derde kwartaal 2019
20 februari 2020       Publicatie jaarcijfers 2019


Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van
Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen. 

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering. 

De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde jaarrekening 2018 van Van Lanschot Kempen.

Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.


i Mass affluent-klanten zijn vermogende particulieren met een vrij belegbaar vermogen onder de € 500.000.

ii Fully loaded, exclusief ingehouden winst.
Bijlage