DPA Group N.V.: Halfjaarcijfers DPA: nieuwe koers werpt vruchten af

PERSBERICHT

Hoofdpunten halfjaar 2019¹:

  • Autonome² groei (Omzet 4,2%, EBITDA 50%)
  • Omzet: 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen)
  • Brutowinst/-marge: 20,8 miljoen euro (27,6%) (H1 2018: 21,7 miljoen (27,6%))
  • EBITDA: 6,2 miljoen euro (8,2%) (H1 2018: 4,6 miljoen (5,9%))
  • Nettowinst: 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen)
  • Gelijk aantal werkdagen H1 2019 als H1 2018
Verkorte resultatenrekeningH1 2019 post IFRS 16H1 2019 pre IFRS 16H1 2018 pre IFRS 16
in miljoenen euro's of percentages   
    
Netto-omzet75,375,378,5
Kostprijs van de omzet52,454,556,8
    
Brutowinst22,920,821,7
Brutomarge30,4%27,6%27,6%
Verkoop- en beheerskosten exclusief afschrijvingen en amortisatie
13,4

14,6

17,1
    
EBITDA9,56,24,6
EBITDA-marge12,6%8,2%5,9%
    
Afschrijvingen en amortisatie(4,3)(1,1)(1,3)
    
Bedrijfsresultaat (EBIT)5,25,13,3
EBIT-marge6,9%6,7%4,3%
    
Financiële baten en lasten(0,3)(0,2)(0,4)
Resultaat geassocieerde deelnemingen0,0 0,0 (0,2)
Resultaat voor belastingen4,9 4,9 2,7
    
Winstbelastingen (1,2)(1,2)(0,7)
Resultaat3,7 3,7 2,0

Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast

Eric Winter, CEO van DPA, over de halfjaarcijfers
“Het afgelopen halfjaar profiteerde DPA van de gemaakte strategische keuze om extra focus op onze kernproposities aan te brengen. Hiertoe zijn de specialistische activiteiten samengebracht in de clusters Legal, Finance, Integrated Business Services, Overheid, IT en Banking & Insurance. Dit ging gepaard met verzelfstandiging en beëindiging van niet-kernactiviteiten en de verkoop van Cauberg Huygen, wat heeft gezorgd voor flinke stijging van de EBITDA.”

“Onze uitdaging is om goed op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen te anticiperen en bovenal een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit staat ook bovenaan op de agenda van mijn beoogde opvolger Arnold van Mameren. DPA blijft onverminderd investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Net als de meeste andere bedrijven kampen we met toenemend personeelsverloop in combinatie met schaarste. Vanuit de clusters zetten we daarom extra krachtig in op het werven en geboeid blijven houden van professionals.”

Resultaatontwikkeling
In 2018 stuurde DPA aan op verzelfstandiging van een deel van haar startups en scale-ups en nam zij afscheid van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten. In november 2018 is raadgevend ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht. Door deze maatregelen daalde de omzet in de eerste helft van 2019 naar 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 4,2%. De brutowinst bedraagt 20,8 miljoen euro (H1 2018: 21,7 miljoen). Op autonome basis steeg de brutowinst met 5,5%. De brutomarge bleef nagenoeg onveranderd op 27,6% en steeg op autonome basis van 27,2 naar 27,5%.

De EBITDA is 6,2 miljoen euro versus 4,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018, een stijging van 35%. De EBITDA als percentage van de omzet is 8,2% (H1 2018: 5,9%). Op autonome basis stijgt de EBITDA met 50% van 4,1 miljoen euro (5,8% van de omzet) naar 6,2 miljoen euro (8,2% van de omzet). De nettowinst bedraagt 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen). Het aantal werkdagen in het eerste halfjaar van 2019 was gelijk aan vorig jaar.

Verkoop- en beheerskosten
De afgelopen jaren stelde DPA haar businessmodel in op verdergaande specialisatie vanuit clusters met ondersteuning door een efficiënte holding. Het resultaat is een organisatie die sterk is gericht op autonome groei en ingesteld is op verdere digitalisering van de werkprocessen. Door de vereenvoudiging van de organisatiestructuur daalden de verkoop- en beheerskosten met 14,4% naar 14,6 miljoen euro (H1 2018: 17,1 miljoen). In de eerste helft van 2019 dalen de indirecte kosten als percentage van de omzet op autonome basis naar 19,2% (H1 2018: 21,4%).

Resultaat per segment
De zeven clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten, zijnde:

  • Finance & Banking met de clusters Finance en Banking & Insurance (inclusief Your Professionals)
  • Legal & Overheid met de clusters Legal en Overheid
  • Participaties & IT met de clusters IT, Integrated Business Services en Participaties (exclusief Your Professionals)
Omzet en brutowinst per segment
In miljoenen euro’s en %
H1 2019 (pre-IFRS 16) H1 2018 (pre-IFRS 16)
OmzetBrutowinstMarge
%
 OmzetBrutowinstMarge
%
Finance & Banking43,011,927,6 44,912,026,8
Legal & Overheid14,04,028,2 16,55,532,8
Participaties & IT18,34,927,0 17,14,224,8
Totaal 75,320,827,6 78,521,727,6

Financiële positie
DPA heeft het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan het versterken van de financiële positie. Dit leidde tot een positieve nettokasstroom uit de operationele activiteiten van 3,4 miljoen euro (H1 2018: 2,5 miljoen positief) en een positieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten van 1,7 miljoen euro (H1 2018: 0,6 miljoen positief).
De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 0,1 miljoen euro negatief (H1 2018: 0,4 miljoen negatief) en de nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 1,4 miljoen negatief (H1 2018: 0,7 miljoen negatief).
De aandeelhouders ontvingen in mei 2019 een dividend over 2018 van 4,5 miljoen euro: 0,09 euro per aandeel. Per kwartaal is 0,8 miljoen euro afgelost op de langlopende rentedragende acquisitiefaciliteit.
De senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) mag per eind juni 2019 niet hoger zijn dan 2,75. Ultimo juni 2019 bedroeg deze ratio 1,95.

Medewerkers
De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt is onverminderd van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 30 juni 2019 waren 1.234 fte professionals in loondienst (30 juni 2018: 1.410 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,8% ten opzichte van 30 juni 2018. De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Op 30 juni 2019 heeft DPA op fulltime basis 215 zzp’ers onder contract (30 juni 2018: 183). Op deze datum waren 186 interne medewerkers in dienst van DPA (30 juni 2018: 239). Deze daling met 22,2% is het gevolg van de doorgevoerde clusterstructuur.

Arnold van Mameren wordt CEO
Vanmiddag wordt Arnold van Mameren aan de aandeelhouders voorgesteld als opvolger van Eric Winter als CEO van DPA, waarna de formele benoeming plaatsvindt door de Raad van Commissarissen.
Eric Winter treedt formeel af als CEO per 27 augustus en wordt tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering voorgedragen als commissaris.

Vooruitzichten
Met deze resultaten staat DPA er financieel goed voor. Onze prioriteiten zijn het verder vormgeven van de waardestrategie en het realiseren van groei vanuit de clusters. Gelet op de aanhoudende arbeidsmarktkrapte, ligt de focus hierbij op ontwikkeling en behoud van onze professionals. Naar verwachting zijn de resultaten in de tweede helft van het boekjaar in lijn met die in het eerste halfjaar.

DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2019

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

¹ DPA past vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 toe als raamwerk voor het bepalen en presenteren van leaseverplichtingen in de financiële verslaglegging. Dit betekent dat zij als lessee een gebruiksrecht op een actief en een leaseverplichting voor de verschuldigde betalingen verantwoordt. Hierdoor verschuiven de leasekosten van auto’s en de huurkosten voor panden uit de posten ‘kostprijs van de omzet’ (alleen voor leasekosten) en ‘verkoop- en beheerskosten’ naar de post ‘afschrijvingen en financiële baten en lasten’. Bij deze toepassingswijze hoeven de vergelijkende cijfers niet aangepast te worden aan IFRS 16. Voor de vergelijkbaarheid is de toelichting op de halfjaarcijfers van 2019 gebaseerd op de halfjaarcijfers vóór toepassing van IFRS 16 (‘pre-IFRS 16’).
² In autonome vergelijking worden resultaten en aantallen 2019 vergeleken met aangepaste cijfers over 2018. Resultaten en aantallen 2018 zijn aangepast voor in 2018 verkochte/verzelfstandigde bedrijfsonderdelen, te weten Cauberg-Huygen, Fagro GmbH, DPA Spanish Professionals en DPA B-Able.

 

Bijlage