Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019

Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave

Op 9 oktober 2019 zal Van Lanschot Kempen een buitengewone algemene vergadering (BAVA) houden in verband met de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel. Het voorstel tot kapitaalteruggave is aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 27 augustus 2019. Van Lanschot Kempen wil een bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A aan aandeelhouders teruggeven. De Nederlandsche Bank heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn verheugd dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie opnieuw een voorstel tot kapitaalteruggave kunnen doen aan onze aandeelhouders. Indien dit voorstel wordt aangenomen zal ruim € 60 miljoen worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders. In totaal zal dan ruim
€ 330 miljoen, zowel in de vorm van dividenden als kapitaalteruggaven, aan aandeelhouders zijn uitgekeerd sinds 2016.

We zullen onze kapitaalbasis blijven optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor mogelijke overnames. Indien mogelijk blijven we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders overwegen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.”

Als de aandeelhouders het voorstel aannemen zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2019. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.

Het voorstel tot kapitaalteruggave en de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave zullen ter stemming worden gebracht op de BAVA die wordt gehouden op 9 oktober 2019 om 09.30 uur in ’s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op vanlanschotkempen.com/bava. Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com


FINANCIËLE AGENDA  
9 oktober 2019          Buitengewone algemene vergadering
31 oktober 2019        Publicatie trading update derde kwartaal
20 februari 2020        Publicatie jaarcijfers 2019       


Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van

Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen. 

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering. 

De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde jaarrekening 2018 van Van Lanschot Kempen. Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.


Bijlage