Solvay plaatst obligaties voor een totaal nominaal bedrag van €600 miljoen en plant de terugbetaling van de uitstaande obligaties van US$800 miljoen met vervaldatum in 2020, uitgegeven door Solvay Finance (America), LLC

Solvay plaatst obligaties voor een totaal nominaal bedrag van €600 miljoen
en plant de terugbetaling van de uitstaande obligaties van US$800 miljoen met vervaldatum in 2020, uitgegeven door Solvay Finance (America), LLC

Brussel, 30 augustus 2019, 18:00 ---  Solvay SA heeft obligaties met vaste rente geplaatst voor een totaal nominaal bedrag van €600 miljoen, met een coupon van 0,5% en met vervaldatum in september 2029. De obligaties zullen naar verwachting genoteerd en verhandeld worden op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs met ISIN BE6315847804.

Bovendien maakt Solvay Finance (America), LLC bekend dat het van plan is om de uitstaande US$800 miljoen 3,400% obligaties met vervaldatum in 2020 (CUSIP nr. US8344PAA7 (Regulation S Notes) en 834423AA3 (Rule 144A Notes) / ISIN USU8344PAA76 (Regulation S Notes) en US834423AA33 (Rule 144A Notes)), terug te kopen op 30 september 2019.

"Deze transacties samen zullen de gemiddelde looptijd van onze schuld helpen verlengen en onze financieringskosten helpen verlagen, gesteund door gunstige marktomstandigheden. Dit onderstreept hoe wij voortdurend aandacht hebben voor een voorzichtige en kostenefficiënte kapitaalstructuur als integraal onderdeel van onze strategie om waarde te creëren,” zei Karim Hajjar, Chief Financial Officer van Solvay.

* * *

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan enige staatsburgers van de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Solvay neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.

Solvay heeft geen toestemming gegeven voor een openbaar aanbod van effecten in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”).

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige niet-professionele cliënt in de EER. In dit kader betekent het begrip “niet-professionele cliënt” een persoon die één (of beide) van de volgende is: (a) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in punt 11 van artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd (“MiFID II”); of (b) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97 (zoals gewijzigd) indien deze klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4(1) van MiFID II.

Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de FSMA niet op de emittent van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investeringsprofessionelen” van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”), of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden, (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België. De effecten zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht. 

Bijlage