ABO-Group - Halfjaarcijfers 2019

Gent, 13 september 2019 – 17.00 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, het ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde halfjaarcijfers 2019 aan.

Hoogtepunten eerste halfjaar 2019

  • Geotechniek duidelijke groeimotor van de groep
  • Organische omzetgroei van 8,3%
  • Operationele winst voor afschrijvingen +61% (+35,3% excl. IFRS 16)
  • Verlieslatende afdeling stopgezet
  • Nieuw duurzaam gebouw te Marseille in gebruik genomen

Vooruitzichten

  • Overname Innogeo succesvol afgerond
  • Doelstellingen bevestigd
 H1 2018
In € 000
H1 2019
In € 000 (*)
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Per aandeel
In €
Omzet21.78223.6001.8188,3% 
Totale bedrijfsopbrengsten22.34824.0021.6547,4% 
Operationele winst voor afschrijvingen2.0463.3031.25761,4%0,31
Afschrijvingen1.2962.07577960,1% 
Operationele winst7501.22847863,7%0,12
Financieel resultaat-185-328-143-77,3% 
Winst voor belastingen56590033559,3% 
Netto winst32860127383,2%0,06
Netto winst (deel van de groep)32655823271,2% 
      
Totaal eigen vermogen14.05015.7071.65711,8%1,49
      
Balanstotaal39.93549.3649.42923,6% 

(*) Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe standaard IFRS 16 van toepassing. Deze heeft een positieve impact op de H1 2019 operationele winst voor afschrijvingen van 534k €, evenwel gecompenseerd door een negatieve impact op de afschrijvingen van 509k € en op het financieel resultaat van 54k €. De totale impact van IFRS 16 op de nettowinst van H1 2019 was hierdoor 22k € negatief.

Hoogtepunten eerste halfjaar 2019

Geotechniek groeimotor van de groep

In lijn met de strategie, fungeert geotechniek als groeimotor van de groep. De omzet in het eerste halfjaar ging er met 14% op vooruit. Hierdoor komt het gewicht van geotechniek voor het eerst boven de 50% van de groepsomzet. Bodem & Milieu groeiden eveneens met een stevige 9%. De terugval in Asbest & Energie is volledig toe te wijzen aan de energie-afdeling, waar een groot raamcontract ten einde kwam. Asbest blijft immers dubbelcijferig groeien. De daling in overige is het gevolg van de afbouw en integratie van de internationale afdeling.

 H1 2018
In € 000
H1 2019
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
In % 
Omzet
Geotechniek10.53512.0121.47714,0%50,9%
Bodem & Milieu9.58010.4558759,1%44,3%
Asbest & Energie1.1231.067-56-5,0%4,5%
Overige54566-478-87,8%0,3%
Omzet21.78223.600+1.818+8,3%100%

Organische omzetgroei van 8,3%

De totale omzet groeit organisch met 8,3%, duidelijk boven de doelstelling van 5%. Elk van de drie thuislanden draagt hiertoe bij, met zelfs een dubbelcijferige groei in Frankrijk en Nederland.

 H1 2018
In € 000
H1 2019
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
In %
Omzet
Frankrijk9.11910.3681.24913,7%43,9%
België7.5428.0745327,1%34,2%
Nederland4.5995.11451511,2%21,7%
Internationaal52244-478-91,5%0,2%
Totale omzet21.78223.600+1.818+8,3%100%

Frankrijk

De geotechnische divisie, goed voor meer dan 80% van de gerealiseerde omzet in Frankrijk, wordt gedreven door grootschalige projecten, zoals de ontwikkeling van transportinfrastructuur (o.a. SNCF, Grand Paris), van industriële sites (EDF, Engie, …) en van nieuwe infrastructuur in functie van de Olympische Spelen in Parijs. De afdeling milieu kende een groei van 8%.

België

In België werd een organische groei van 7% opgetekend, getrokken door sterke groei bij ABO (bodem en milieu), Geosonda (geotechnisch veldwerk) en Translab (asbest luchtmetingen + labo-activiteiten). Mindere prestaties kwamen van het milieukundig veldwerk (tijdelijk wegvallen van complexe booropdrachten) en de energieafdeling (door het uitdoven van een raamcontract).

Nederland

De Nederlandse bouwmarkt blijft het goed doen, doch het was voornamelijk de afdeling milieukundig veldwerk die de trekker van de groei was, door het terug op peil kunnen brengen van de capaciteit. De bijkomende geografische uitbreidingen en bijhorende investeringen in personeel en materiaal renderen evenwel nog niet optimaal. Organisch werd een groei van meer dan 11% gerealiseerd.

Internationaal

Na de verkoop per 1 maart 2019 van het handelsfonds van Ecorem NV heeft de groep zijn internationale aanpak geheroriënteerd. Buitenlandse opdrachten worden niet langer op zich nagestreefd, maar vinden nu aansluiting en uitvoering via de bestaande merken en groepsvennootschappen. Zo werden in het eerste semester via Sialtech en Geosonda onder andere opdrachten uitgevoerd in Zweden en Polen.

Operationele winst voor afschrijvingen +61%

De stevige omzetgroei vertaalt zich in een sterke toename van de operationele winst voor afschrijvingen met 61% tot 3,3 miljoen euro. Toepassing van de nieuwe standaard IFRS 16, zorgde reeds voor een autonome stijging met 534k euro. Op een vergelijkbare basis blijft evenwel een duidelijke en overtuigende sprong van 35% zichtbaar. De traditionele sterkhouders van de groep, ERG Géotechnique en ABO, hebben beiden jaar-op-jaar een stevige verbetering laten zien. De afschrijvingen stijgen van 1,3 naar 2,1 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen toe te wijzen is aan de toepassing van IFRS 16. Bij een aantal operationele vennootschappen wegen uitgevoerde investeringsbeslissingen in materiaal en personeel ondertussen op de kostenzijde, doch brengen deze op heden nog niet het gewenste resultaat. Verdere operationele verbetering lijkt aldus een realistische aanname. Al bij al stijgt de operationele winst nu reeds met 64% van 750k€ naar 1.228k€. De financiële lasten nemen toe door een combinatie van hogere schulden en IFRS 16. De hogere algemene winstgevendheid zorgt voor hogere belastingen. De nettowinst verdubbelt net niet, maar springt van 328k€ naar 601k€.

Verlieslatende afdeling stopgezet

Het onvoorspelbare karakter in het binnenhalen van nieuwe opdrachten buiten Europa, heeft de groep doen beslissen deze afdeling af te bouwen. De verkoop van het handelsfonds van Ecorem was hier het sluitstuk van.

Nieuw duurzaam gebouw te Marseille in gebruik genomen

In Frankrijk werd begin april het nieuwe multifunctionele en groene kantoor in Vitrolles in gebruik genomen. Het kantoor is strategisch goed gelegen, vlak naast de luchthaven van Marseille Provence en met een directe aansluiting via trein en TGV naar Marseille en andere steden.

Het heeft een oppervlakte van 1.200 m² en bevat, naast 60 werkposten, een magazijn en een geotechnisch labo. De totale investering bedroeg iets meer dan 3 miljoen euro, welke zo goed als volledig bancair gefinancierd werd. Het gebouw biedt ruimte voor groei voor zowel de milieu- als geotechnische afdeling.

De volledige set van cijfers (geconsolideerde resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht van het eigen vermogen) is opgenomen als bijlage van dit bericht.

Vooruitzichten

Overname Innogeo afgerond

Per 1 juli 2019 heeft ABO het Franse geofysische expertisebureau Innogeo overgenomen. Voor ABO vormt dit een interessante toevoeging aan het productenpallet. Inmiddels werd een eerste oefening rond integratie en synergie succesvol afgerond. De diensten van Innogeo kunnen ook in België en Nederland ingezet worden voor tal van klanten van de groep. Binnen Frankrijk is evenwel een autonoom groeiparcours voorhanden. Innogeo zal naar verwachting in de tweede jaarhelft ongeveer 0,5 miljoen euro bijdragen aan de omzet.

Doelstellingen bevestigd

ABO-Group bevestigt op middellange termijn een dubbelcijferige omzetgroei na te streven, enerzijds organisch, anderzijds acquisitief. Organisch wordt ingezet op uitbreiding van het productaanbod (o.a. richting infrastructuur, stabiliteit, stedenbouw, …), het machinepark (aanvullende boortechnieken) en het opzoeken van nieuwe geografische markten. Daarnaast wordt continu uitgekeken om via acquisitie de marktpositie van de groep in de thuislanden België, Nederland en Frankrijk verder te versterken. De groep screent intensief de markt, op zoek naar bedrijven die passen binnen het strategisch kader.

De tweede jaarhelft kondigt zich positief aan; het orderboek is voor ABO-GROUP in elk van haar markten goed gevuld. Dit laat, mits goede uitvoering, een soortgelijke tweede jaarhelft verwachten. De groep richt zich voor 2019 op het behalen van een omzet van circa 50 miljoen euro, met een dubbelcijferige operationele marge voor afschrijvingen.

Financiële kalender

31/03/2020: Jaarcijfers 2019
27/05/2020: Algemene Vergadering

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, en Johan Reybroeck, CFO, verklaren dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2019, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-Group

ABO-Group is een Euronext Brussel beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in enerzijds consultancy & engineering, anderzijds testing & monitoring, specifiek gericht op bouw, milieu en energie.
ABO-Group tracht haar klanten een duurzame oplossing te bezorgen, en dit zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk) als internationaal.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan u terecht op de website van ABO-Group (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                            Johan Reybroeck                             
CEO ABO-Group Environment NV                                     CFO ABO-Group Environment NV                                     
investors@abo-group.eu
T +32 9 242 88 88 
Maaltecenter Blok G, Derbystraat 255,
B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage