Nyrstar: 2018 Jaarresultaten Wijziging en Heruitgave

Gereglementeerde Informatie – Voorwetenschap

2018 Jaarresultaten Wijziging en Heruitgave

27 september 2019 om 23.50 CEST

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de “Vennootschap” en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) kondigt vandaag haar gewijzigde en opnieuw uitgegeven geconsolideerde jaarrekeningen voor de twaalf maanden geëindigd op 31 december 2018 aan (“Jaarresultaten 2018”).

Zoals aangekondigd door de Vennootschap op 15 april 2019, heeft Nyrstar een nazicht van haar balansstructuur (het “Nazicht van de Balansstructuur”) gestart in oktober 2018 naar aanleiding van de uitdagende financiële en operationele omstandigheden waarmee de Groep geconfronteerd werd. Zoals eerder aangekondigd, omvatten deze omstandigheden aanzienlijke dalingen in het werkkapitaal en liquiditeit in het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019, waardoor dringende kortetermijnfinanciering moest worden aangetrokken. In combinatie met de aanzienlijk lagere Onderliggende EBITDA-prestaties van de Groep in 2018 en het vervallen van bepaalde schulden in 2019, hebben deze factoren tot de noodzaak geleid om de balansstructuur van de Groep te herzien.

De Jaarresultaten 2018 die eerder gepubliceerd werden op 26 mei 2019 bevatten een verklaring van niet-bevinding van de commissaris van de Vennootschap omdat bepaalde informatie die aan de Vennootschap werd gevraagd niet tijdig werd verstrekt. De Vennootschap heeft aanvullende informatie verstrekt aan haar commissaris en de Jaarresultaten 2018 zijn vandaag aangepast en heruitgegeven.

De Vennootschap heeft van haar commissaris een oordeel met voorbehoud ontvangen bij de gewijzigde en heruitgegeven geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2018, die zij vandaag publiceert. In haar verklaring bevestigt de commissaris dat naar haar oordeel, met uitzondering van de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie “Basis voor het oordeel met voorbehoud” van haar verslag, de geconsolideerde jaarrekeningen een getrouw beeld geven van het vermogen en van de financiële toestand van de Groep per 31 december 2018, alsook van zijn geconsolideerde resultaten en van zijn geconsolideerde kasstromen over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften. De commissaris heeft geadviseerd dat de basis voor haar verklaring met voorbehoud (waarmee de Vennootschap het niet eens is) is dat zij niet voldoende en geschikte controle-informatie hebben kunnen verzamelen omtrent de volledigheid van de informatie met betrekking tot transacties met verbonden partijen en toelichtingen over de relatie met de Trafigura Group Pte. Ltd. en zijn verbonden vennootschappen (gezamenlijk "Trafigura") zoals opgenomen in toelichting 39 van de geconsolideerde jaarrekeningen, omtrent de volledigheid van de informatie met betrekking tot de opeenvolgende gebeurtenissen sedert oktober 2018 die hebben geresulteerd in het Nazicht van de Balansstructuur, zoals opgenomen in de inleiding van de gebeurtenissen na balansdatum in toelichting 42 van de geconsolideerde jaarrekeningen, alsook om te kunnen besluiten over de informatieverschaffing in toelichting 39 met betrekking tot de beschikbaarheid van de Trafigura Werkkapitaalfaciliteit voor de periode tussen 31 oktober 2018 en 6 december 2018, wanneer de Trafigura Werkkapitaalfaciliteit werd beëindigd bij de ondertekening door de Groep van de Trafigura Toegezegde Kaderovereenkomst voor Handelsfinanciering. Zoals eerder aangekondigd, werd de herstructurering voltooid op 31 juli 2019, waardoor Trafigura de houder werd van 98% van de uitstaande aandelen in NN2 Newco Limited (en dus de Nyrstar operationele groep), terwijl de Vennootschap de resterende 2% aanhoudt. Zoals ook al eerder aangekondigd, is Nyrstar van mening dat de herstructurering in het belang was van de stakeholders van Nyrstar. Nyrstar heeft de commissaris alle relevante informatie verstrekt waarover het beschikt en heeft gedurende vele maanden nauw samengewerkt met de commissaris, waarbij de Vennootschap aanzienlijke middelen heeft ingezet, om het auditproces af te sluiten met de jaarrekeningen die vandaag werden gepubliceerd.

De materiële wijzigingen tussen de geconsolideerde jaarrekeningen voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2018 zoals eerder gepubliceerd op 26 mei 2019 en de Jaarresultaten 2018 die vandaag worden openbaargemaakt, worden hieronder samengevat en worden aangeduid in de vergelijkende versies van de bijbehorende documenten in de sectie Resultaten, Rapporten en Presentaties van de Nyrstar website (zie www.nyrstar.be).

(a) Myra Falls bijzondere waardevermindering (toelichting 17)
Na 26 mei 2019 heeft de Vennootschap het mijnblokmodel van de Myra Falls-mijn herzien en geactualiseerd, wat geresulteerd heeft in een lagere geschatte realiseerbare waarde van de mijn. De Vennootschap is tot de conclusie gekomen dat de wijziging een aanpassende gebeurtenis na balansdatum is onder IAS 10: "Gebeurtenissen na de verslagperiode" aangezien het een materiële impact heeft op de realiseerbare waarde van de Myra Falls mijn op 31 december 2018. Om de relevantie van de informatie in de geconsolideerde jaarrekeningen te verbeteren, heeft de Vennootschap haar geconsolideerde jaarrekeningen van 31 december 2018 aangepast en heruitgegeven om rekening te houden met de non-cash bijzondere waardevermindering van de Myra Falls-mijn.

Als gevolg van de wijziging is het oorspronkelijk gerapporteerde verlies over de periode gestegen van EUR 618,2 miljoen tot EUR 649,5 miljoen en het oorspronkelijk eigen vermogen is gedaald van EUR (150,9) miljoen naar EUR (182,1) miljoen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen in de geconsolideerde resultatenrekening tussen de oorspronkelijke en de heruitgegeven geconsolideerde jaarrekeningen :

 20182018
   
EUR miljoenOorspronkelijkHeruitgegeven
   
Bijzondere waardevermindering(99,0)(130,3)
Resultaat uit operationele activiteiten(212,1)(243,4)
Verlies vóór inkomstenbelasting(363,4)(394,7)
Verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten(613,8)(645,1)
Verlies over de periode(618,2)(649,5)
   
Toe te wijzen aan:   
Aandeelhouders van de moedervennootschap(618,2)(649,5)
   
Verlies per aandeel voor het verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten tijdens de periode (uitgedrukt in EUR per aandeel)   
   
gewoon5,605,88
verwaterd5,605,88

(b) Vermogen van de Groep om op continuïteitsbasis haar bedrijfsactiviteiten te blijven uitoefenen (toelichting 4)

De heruitgegeven geconsolideerde jaarrekeningen van de Groep worden nog steeds opgesteld op een andere basis dan die van een going concern (toelichting 2a). Als gevolg van de voltooiing van de herstructurering van de Nyrstar Groep op 31 juli 2019, werd de informatieverschaffing over het continuïteitsbeginsel in toelichting 4 geüpdatet om de resultaten van de herstructurering te reflecteren. De veranderingen omvatten onder andere het weglaten van de materiële onzekerheden die bestonden op 26 mei 2019, wanneer de oorspronkelijke geconsolideerde jaarrekeningen van de Groep met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2018 werden uitgebracht.

(c) Zinkvooruitbetalingen (toelichting 20g)

Bijkomende informatieverschaffing werd voorzien met betrekking tot de herfinanciering van de zinkvooruitbetalingen tijdens de eerste helft van 2018.

(d) Verbonden partijen (toelichting 39)

De volgende wijzigingen werden aangebracht aan de informatieverschaffing met betrekking tot verbonden partijen in toelichting 39a:

  • De beëindiging van de relatie-overeenkomst met Trafigura op het moment van de voltooiing van de herstructurering van de Nyrstar Group werd weergegeven in de informatieverschaffing;
  • De uiteindelijk overeengekomen zinkverwerkingslonen tussen de Vennootschap en Trafigura voor 2018 en 2017 werden openbaargemaakt in de heruitgegeven geconsolideerde jaarrekening;
  • Informatieverschaffing met betrekking tot de Trafigura Commerciële Overeenkomsten, de Trafigura werkkapitaalfaciliteit en de Trafigura kaderovereenkomst inzake handelsfinanciering werd verbeterd; en
  • De commissies en financieringsuitgaven betaald aan Trafigura werden toegevoegd aan de openbaarmakingen.

(e) Audit- en non-audit diensten door de commissaris van de Vennootschap (toelichting 40)

De auditkosten voor de audit van 2018 door de commissaris van de Vennootschap werden geüpdatet om de bijkomende auditkosten weer te geven die de Groep heeft opgelopen tot de afronding van de audit van de heruitgegeven geconsolideerde jaarrekeningen voor het jaar eindigend op 31 december 2018.

(f) Gebeurtenissen na balansdatum (toelichting 42)

De informatieverschaffing met betrekking tot de gebeurtenissen na balansdatum werden substantieel geüpdatet om de vooruitgang van de herstructurering van de Nyrstar Groep weer te geven sinds 26 mei 2019, wanneer de oorspronkelijke geconsolideerde jaarrekeningen voor het jaar eindigend op 31 december 2018 werden uitgebracht. Deze update betreft onder andere de resultaten van de herstructurering die voltooid werd op 31 juli 2019.
Naast de geüpdatete informatieverschaffing met betrekking tot de herstructurering van de Nyrstar Group, werd bijkomende informatieverschaffing voorzien met betrekking tot de gebeurtenissen die plaatsvonden tussen de uitgifte van de oorspronkelijke 31 december 2018 geconsolideerde jaarrekeningen op 26 mei 2019 en de voltooiing van de heruitgebrachte 31 december 2018 geconsolideerde jaarrekeningen op 27 september 2019. Deze bijkomende informatieverschaffing omvat onder andere:

  • Kwantificering van de impact op de Groep van de afwikkeling van het grootste deel van de metal-at-risk hedges in maart 2019 als gevolg van de dalende metaalprijzen in 2019;
  • Het resultaat van de onderhandelingen tussen de Zuid-Australische regering, Nyrstar en Trafigura met betrekking tot de Eeuwigdurende Effecten;
  • De operationele problemen bij de Port Pirie-smelterij en hun verwachte negatieve productie en financiële impact in de loop van juni en juli 2019 (i.e. vóór de effectieve datum van de herstructurering op 31 juli 2019);
  • De uitkomst van het onderzoek met betrekking tot bepaalde materialen van de Raad die niet waren verstrekt aan Deloitte;
  • De uitkomst van de hoorzitting in Brussel met betrekking tot een juridisch geschil tussen de Vennootschap en haar minderheidsaandeelhouders Kris Vansanten en Jean-Marc van Nypelseer, beiden vertegenwoordigd door WATT Legal; en
  • De reactie op de ongefundeerde beschuldigingen door Nyrstar’s voormalige interne auditor in de persberichten gepubliceerd door L’Echo en De Tijd op 17 augustus 2019.

De Vennootschap zal binnenkort de bijeenroeping van een gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders aankondigen die plaats zal vinden op 5 november 2019.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering, een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be

Voor meer informatie neem contact op met:

Anthony Simms -       Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage